Privacyverklaring

Privacyverklaring

Yardi Systems, Inc. en haar verbonden entiteiten (‘Yardi’) zet zich in voor de bescherming van de privacy van personen en wil hiermee het vertrouwen inwinnen en bewaren van onze cliënten (‘Yardi-cliënten’ of ‘Cliënten’) en andere gebruikers en bezoekers van Yardi-websites (gezamenlijk ‘Bezoekers’). Bij deze missie staan een robuust beveiligings- en privacyprogramma centraal waarin zorgvuldig aandacht wordt besteed aan gegevensbescherming over de suite van producten en services aangeboden door Yardi (‘Yardi-services’ of ‘Services’), inclusief gegevens bewaard door Yardi namens haar Cliënten en hun klanten in verband met onze Services (‘Cliëntgegevens’), alsook de persoonsgegevens (inclusief gegevens zoals gedefinieerd in de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU) verstrekt door Cliënten en Bezoekers die www.Yardi.com, verbonden microsites van Yardi of andere door Yardi beheerde websites bezoeken die gekoppeld zijn aan deze privacyverklaring (gezamenlijk ‘Yardi-sites’).

Websites die onder dit beleid vallen

Deze Privacyverklaring omschrijft onze privacypraktijken betreffende informatie die wij verzamelen van personen (‘u’ of ‘uw’) die Yardi-sites bezoeken. Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen op Yardi-sites kunnen wij u bepaalde aanvullende verklaringen bezorgen die specifiek zijn voor de context van onze verzameling en het gebruik van de informatie die wordt verzameld (bv. een registratiepagina voor een evenement of seminarie). Om alle twijfel weg te nemen, zullen wij ons houden aan deze verklaringen en alle dergelijke aanvullende privacyverklaringen worden hierbij opgenomen in deze privacyverklaring.

BELANGRIJK: DEZE PRIVACYVERKLARING IS NIET VAN TOEPASSING OP CLIËNTGEGEVENS. Yardi’s plichten inzake vertrouwelijkheid/privacy en andere plichten met betrekking tot haar Services en Cliëntgegevens (zoals gedefineerd in de overeenkomsten voor dergelijke Services) worden uitsluitend geregeld via de overeenkomsten voor de geleverde Services aan onze Cliënten. De traditionele licentiehouders van Yardi Services zijn residentiële en commerciële vastgoedeigenaars en vastgoedbeheerders (nogmaals gezamenlijk in deze Privacyverklaring genoemd als ‘Yardi-cliënten’ of ‘Cliënten). De andere spelers in de vastgoedeconomie zijn natuurlijk de bewoners, huurders en dienstverleners van verschillende diensten voor of in de gebouwen die Yardi-cliënten bezitten en beheren. Yardi-services (enkel bij wijze van voorbeeld, de Yardi Voyager webgebaseerde, volledig geïntegreerde end-to-end platform) helpen onze Cliënten hun vastgoed en andere activa te beheren door onder andere communicatie en transacties te faciliteren tussen Yardi-cliënten en hun huurders en dienstverleners. Yardi heeft doorgaans geen rechtstreekse relatie met de personen waarover onze cliënten hun cliëntgegevens kan gaan; Yardi host of verwerkt enkel dergelijke gegevens namens onze Cliënten. Elk gebruik van Cliëntgegevens door Yardi gebeurt overeenkomstig de abonnementsovereenkomst tussen Yardi en de relevante Yardi-cliënt, of de toepasselijke Servicevoorwaarden van Yardi, die enkel de behandeling van Cliëntgegevens door Yardi regelt. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op Yardi-services of Cliëntgegevens. Als u vragen hebt over de gegevenspraktijken van een Yardi-cliënt, die gebruikmaakt van Yardi-services voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan moet u rechtstreeks contact opnemen met de Yardi-cliënt, en vragen om hun privacybeleid of privacyverklaring. Met andere woorden, Yardi is een verwerker en niet een verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot Cliëntgegevens. Yardi-cliënten nemen alle beslissingen over hoe en waarom Cliëntgegevens, al dan niet met persoonsgegevens, worden verwerkt, inclusief eventuele bekendmaking of overdracht naar derde partijen. Als persoonsgegevens betreffende u als een individu werden verstuurd of aangegaan in een Yardi-service door of namens een Yardi-cliënt, of op andere wijze werden verzameld door een Yardi-service namens een Yardi-cliënt, en u wenst uw rechten uit te oefenen om dergelijke Cliëntgegevens te bekijken, corrigeren, bijwerken of wissen, dan moet u die vraag rechtstreeks stellen aan de Yardi-cliënt. Als een bevoegde Yardi-cliënt vraagt dat wij de gegevens in kwestie bijwerken of verwijderen en de Cliënt heeft niet de mogelijkheid om dit te doen via gebruik van de Services, dan zullen wij hun verzoek binnen 30 dagen beantwoorden.

Websites die niet onder dit beleid vallen

Enkele Yardi-services stellen Yardi-cliënten in staat om websites en applicaties te creëren die lokaal op het Yardi-platform worden beheerd. Een voorbeeld daarvan zijn de portals RENTCafé Resident, die communicatie en transacties faciliteren tussen Yardi-cliënten en hun potentiele of huidige huurders. Dergelijke websites worden bestuurd door Yardi-cliënten, en zoals hiervoor beschreven, zijn alle gegevens die naar dergelijke websites worden verstuurd of erdoor worden verzameld, Cliëntgegevens die niet onder deze Privacyverklaring vallen. De servicevoorwaarden en het privacybeleid van de externe Yardi-cliënten beheren dergelijke websites.

Yardi zet zich in voor het bevorderen van privacybeginselen en zoveel mogelijk informatie aan te bieden aan individuen voor zover juridisch en contractueel mogelijk over de verwerking van hun persoonsgegevens. In dat kader kunnen enkele door Yardi-cliënten beheerde websites die door Yardi-services worden gecreëerd en onderhouden, privacyverklaringen bevatten die rechtstreeks van Yardi komen voor de gebruikers van dergelijke websites. Yardi is vastbesloten dergelijke privacyverklaringen na te leven. Wij verstrekken deze verklaringen of kennisgevingen om kenbaar te maken dat Yardi de verwerker/het technologieplatform is, de privacypraktijken van Yardi in verband met dergelijke Cliëntgegevens bekend te maken, en de gebruiker te informeren om rechtstreeks bij de dienovereenkomstige Yardi-cliënt informatie te zoeken over de privacypraktijken betreffende de website. Ter verduidelijking, de privacyverklaringen van Yardi over dergelijke door Yardi-Cliënten beheerde websites gelden alleen voor Yardi en niet de Yardi-cliënt. In dergelijke privacyverklaringen maakt Yardi bekend hoe de informatie verzameld door en gestuurd naar de door de Yardi-cliënt beheerde website, wordt gebruikt en verwerkt door Yardi. Als u, om alle twijfel weg te nemen, persoonsgegevens stuurt naar een door Yardi-cliënt beheerde website gecreëerd en onderhouden door Yardi-services (bv. de portals RENTCafé Resident), en u wenst uw rechten uit te oefenen op het bekijken, corrigeren, wijzigen of wissen van dergelijke Cliëntgegevens, moet u die vraag rechtstreeks aan de Yardi-cliënt richten.

Het is mogelijk dat sommige Yardi-sites worden gecreëerd en onderhouden door Yardi-cliënten. De meeste van deze websites zijn niet toegankelijk via het openbare internet. Desondanks wijzen wij erop dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is voor deze websites, deze vallen echter onder de privacyverklaring van de Yardi-cliënt die de website creëert en onderhoudt. Daarnaast kunnen Yardi-sites links bevatten naar andere websites van derde partijen. De informatiepraktijken of content van dergelijke andere websites vallen onder de privacyverklaringen van dergelijke andere websites. Yardi moedigt u aan de privacyverklaringen van dergelijke andere websites te bekijken om inzicht te krijgen in hun informatiepraktijken.

Informatie die wij verzamelen

Persoonlijk identificeerbare informatie. Yardi verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie op deze Site alleen als u die verstrekt. Hiertoe behoren onder andere de verwerking van een inschrijving voor het bijwonen van een evenement, sollicitatie naar een vacature bij Yardi of contactopname met Yardi voor een andere reden via een webformulier. Enkel in deze gevallen vragen wij u de nodige informatie te verstrekken om aan uw verzoek te voldoen, zoals uw naam en e-mailadres.

Generieke gebruikersinformatie. Als u door Yardi-sites navigeert, kan Yardi generieke gebruikersinformatie verzamelen via vaak gebruikte tools voor het verzamelen van informatie, zoals cookies en webbakens. Deze informatie bevat standaardinformatie van uw webbrowser (bv. type browser en taal van browser), uw Internet Protocol (‘IP’)-adres, de URL van de pagina die u heeft verwezen en de acties die u neemt op Yardi-sites (bv. de bekeken webpagina’s, de door u ingediende antwoorden op een enquête, de geklikte links enz.).

Cookies. Deze website gebruikt cookies zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen aanbieden. Cookie-informatie wordt bewaard in uw browser en voert functies uit zoals u herkennen wanneer u terugkeert naar onze website en zorgt dat ons team inzicht krijgt in welke delen van de website u het interessantst en nuttigst vindt. U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen. U kunt ervoor kiezen om bestaande cookies te verwijderen, alle cookies toe te staan of te blokkeren en voorkeuren voor bepaalde websites in te stellen in de instellingen van uw browser.

Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

Yardi gebruikt de persoonsgegevens die u op Yardi-sites indient, enkel om de gevraagde services of activiteit uit te voeren en om de inhoud daarvan aan te bieden aan u. Deze persoonsgegevens worden echter nooit verkocht of verhuurd. Wij kunnen gebruikmaken van derde partijen om services samenhangend aan de verzochte services of activiteit uit te voeren, zoals betalingsverwerking van eventuele toepasselijke vergoedingen voor een evenement of transactie. Deze derde partijen hebben toegang tot de door u ingediende informatie enkel om deze taken namens ons uit te voeren.

Generieke gebruikersinformatie wordt enkel geraadpleegd om de gebruiksvriendelijkheid van de Yardi-sites te verbeteren. U kunt het gebruik van cookies beperken via uw privacy-instellingen van uw browser.

Yardi, zoals alle organisaties, is een verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van haar werknemers die worden verwerkt in het kader van haar humanresourcesactiviteiten. Als u een Bezoeker bent die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte, is Yardi Systems, B.V. de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens verzameld op de Yardi-sites. Voor aanvullende informatie over de privacypraktijken van Yardi.com betreffende sollicitaties naar een baan bij Yardi, vragen wij u te gaan naar ons privacybeleid voor het sollicitantenportal van Yardi (die hierbij wordt toegevoegd ter referentie).

Ons rechtsgrond voor de verzameling en het gebruik van de informatie en persoonsgegevens beschreven in deze Privacyverklaring, zal afhangen van de betroffen informatie of persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Doorgaans verzamelen wij echter alleen persoonsgegevens van u wanneer wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen, wanneer wij de persoonsgegevens nodig om met u contact op te kunnen nemen, of wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en niet terzijde wordt geschoven door uw belangen inzake gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen hebben wij een wettelijke plicht om persoonsgegevens over u te verzamelen.

Publieke forums en klantengetuigenissen

Yardi kan bulletinboards, blogs of chatrooms voorzien op Yardi-sites. Alle informatie of persoonsgegevens die u kiest te verstrekken in een dergelijk forum kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die deze forums bezoeken en kunnen worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Yardi is niet verantwoordelijk voor de informatie of persoonsgegevens die u kiest te verstrekken in deze forums.

Yardi kan een klantenlijst en getuigenissen publiceren op Yardi-sites die informatie bevatten zoals namen van cliënten en functies. Yardi verkrijgt om toestemming van dergelijke personen alvorens informatie op dergelijke lijst te publiceren of getuigenis te publiceren.

Informatie die wij delen

Dienstverleners

Zoals hiervoor beschreven, kan Yardi uw persoonsgegevens delen met ingehuurde dienstverleners zodat deze dienstverleners namens ons diensten kunnen verstrekken. Yardi deelt, verkoopt, verhuurt of verhandelt geen persoonsgegevens met derde partijen voor hun promotionele of marketingdoelen.

Met Yardi verbonden ondernemingen

Yardi kan uw persoonsgegevens delen met aan Yardi verbonden ondernemingen in het kader van nodige samenwerking. Yardi moet bijvoorbeeld uw informatie delen met een met Yardi verbonden onderneming voor een sollicitatie en arbeidsdoeleinden.

Yardi’s opvolger

Yardi kan uw persoonsgegevens delen met een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel van of alle activa van Yardi, ongeacht of het als goed renderend bedrijf is of als deel van een faillissement, liquidatie of vergelijkbare procedure, waarbij persoonsgegevens in het bezit van Yardi over onze Bezoekers horen tot de overgedragen activa.

Verplichte bekendmaking

Yardi behoudt zich het recht voor de op Yardi-sites verstrekte informatie en persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken indien wettelijk vereist of indien Yardi redelijkerwijs ervan overtuigd is dat het gebruik of de bekendmaking nodig is om de rechten van Yardi te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure.

Internationale overdracht van informatie

In het kader van de globale activiteiten van Yardi kan Yardi de informatie en persoonsgegevens die u verstrekt op Yardi-sites wereldwijd bewaren, overdragen en bekijken, waaronder de Verenigde Staten, Canada en andere landen waarin Yardi activiteiten heeft. Deze Privacyverklaring is van toepassing zelfs als Yardi dergelijke informatie of persoonsgegevens overdraagt naar andere landen. Door u te registreren voor het bijwonen van een evenement, contact op te nemen met ons via ons webformulier of informatie aan ons te verstrekken op Yardi-sites in een andere context, geeft u toestemming om uw informatie en persoonsgegevens over te dragen tussen deze vestigingen, waaronder de vestigingen die gevestigd zijn buiten uw eigen land.

Als u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte (‘EER’), voldoen wij aan de toepasselijke wettelijke voorschriften door het verstrekken van afdoende bescherming voor de overdracht van persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de EER. In dergelijke gevallen dragen wij alleen uw persoonsgegevens over als:

de landen waarnaar de persoonsgegevens worden doorgegeven, een adequaatheidsbesluit hebben gekregen van de Europese Commissie;

de ontvanger van de persoonsgegevens is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschildkader; of

wij over de aangewezen veiligheidsmaatregelen beschikken voor wat betreft de overdracht, bijvoorbeeld de EU-modelcontractbepalingen.

U kunt een kopie vragen van de veiligheidsmaatregelen die wij hebben voor wat betreft de overdrachten van persoonsgegevens, door contact met ons op te nemen zoals in het hierna beschreven deel ‘Contact met ons’.

Communicatievoorkeuren

Yardi geeft Bezoekers die contactgegevens verstrekken opties om te kiezen hoe Yardi de verstrekte informatie gebruikt. U kunt uw ontvangst van marketing- en niet-transactionele berichten beheren door te klikken op de link ‘unsubscribe’ (uitschrijven) onderaan de marketing-e-mails van Yardi. Bovendien kunt u uw communicatievoorkeuren noemen via ons Privacyfeedback-formulier. Yardi-cliënten kunnen zich niet afmelden voor het ontvangen van transactionele e-mails betreffende hun account bij Yardi of de Services.

Uw Californische privacyrechten

Houd er rekening mee, zoals reeds elders vermeld in deze Privacyverklaring en conform de California Civil Code Sectie § 1798.83, dat Yardi geen persoonsgegevens die op de Yardi-sites verzameld worden, bekendmaakt aan derde partijen voor hun directe marketingdoelen. (California Civil Code Sectie § 1798.83 laat gebruikers van een website die inwoners zijn van Californië toe om bepaalde informatie te vragen met betrekking tot de bekendmaking van persoonsgegevens aan derde partijen voor hun directe marketingdoelen).

Kinderen jonger dan 16

Yardi-sites zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand onder de 16 jaar mag informatie verstrekken aan of op een Yardi-site. Wij verzamelen niet doelbewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16. Als u jonger bent dan 16, gebruik dan geen Yardi-sites en verstrek geen persoonsgegevens aan een Yardi-site. Als wij te weten komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen wij deze gegevens wissen. Als u ervan overtuigd bent dat een Yardi-site persoonsgegevens heeft verzameld van of over een kind jonger dan 16, neem dan contact op met onze juridische afdeling op +1-800-866-1124.

Rechten van personen

Bezoekers die hun persoonsgegevens die zij hebben ingediend op een Yardi-site willen corrigeren, bijwerken, veranderen of wissen, kunnen teruggaan naar de toepasselijke registratiepagina of het webformulier om hun gebruikers- of organisatiebestand bij te werken. Sommige van de vrijwillig ingediende informatie die geen persoonsgegevens zijn, zoals een antwoord op een opiniepeiling of een enquête, worden doorgaans samengevoegd en kunnen echter niet worden gecorrigeerd, bijgewerkt, veranderd of gewist. Bel ons op voor aanvullende informatie of bij problemen met toegang tot informatie van een dergelijke pagina via +1-800-866-1124, of neem contact met ons op via ons Privacyfeedback-formulier.

Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk hebben gemaakt op de toepasselijke wetgeving en wij een dergelijke inbreuk niet tot uw redelijke tevredenheid hebben verholpen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw land.

Gegevensbewaring

Yardi bewaart de persoonsgegevens die wij ontvangen op Yardi-sites voor de duur van uw relatie met Yardi en een redelijke periode daarna, zoals nodig voor het uitvoeren van de hiervoor beschreven doelen. Bewaartermijnen kunnen verlengd worden als wij uw persoonsgegevens moeten bewaren omwille van een procesvoering, onderzoeken en andere vergelijkbare procedures, of als een langere bewaartermijn nodig is voor of toegestaan is door toepasselijke wetgeving.

Beveiliging

Yardi zet zich in voor de bescherming van de beveiliging van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Yardi gebruikt passende administratieve, technische en fysische beveiligingsmaatregelen om de informatie die u verstrekt, te beschermen. Ondanks deze beschermingen kan niemand, incluis Yardi, de beveiliging van over het internet verstuurde gegevens garanderen.

Auteursrechtbeleid

Claims over inbreuk op het auteursrecht melden

Yardi respecteert de intellectuele eigendom van anderen en wij vragen onze gebruikers, gebouwenbeheerders, eigenaren en makelaars om hetzelfde te doen. Yardi heeft procedures ingevoerd voor het ontvangen van schriftelijke claims over inbreuken op het auteursrecht en voor de verwerking van dergelijke claims conform de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. paragraaf 512 (“DMCA”).

Als een derde van mening is dat zijn/haar werk werd gekopieerd op een manier die een inbreuk is op het auteursrecht, of zijn/haar intellectuele eigendomsrechten werden anderszins geschonden, dan dient hij/zij de aangewezen agent van de volgende informatie te voorzien: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon bevoegd om namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectuele eigendomsbelang te handelen; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarvan hij/zij beweert dat deze werd geschonden; (iii) een beschrijving waar het materiaal waarvan hij/zij beweert dat het een schending is, zich bevindt op de Yardi Site; (iv) zijn/haar adres, telefoonnummer en e-mailadres; (v) een verklaring dat hij/zij in goed vertrouwen gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn/haar agent of de wet; en (vi) een beëdigde verklaring dat de eerder vermelde informatie in zijn/haar kennisgeving correct is en dat hij/zij de eigenaar is van het auteursrecht of de intellectuele eigendom of bevoegd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom.

DMCA meldingen moeten aan onze aangewezen auteursrechtagent worden gestuurd: Jocelyn.Belloni@Yardi.com of per post t.a.v.: DMCA Agent – Legal Department, Yardi Systems, Inc., 430 S. Fairview Avenue, Santa Barbara CA 93117, Verenigde Staten.

Recidiverende inbreukmakers

Het is het beleid van Yardi om, onder gepaste omstandigheden, de accounts op te zeggen van partijen die herhaaldelijk inbreuk maken of herhaaldelijk van inbreuk worden beschuldigd.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Yardi behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Doorgaan met het gebruik van een Yardi-site nadat wij wijzigingen hebben gemaakt, wordt beschouwd als de aanvaarding van deze wijzigingen. Controleer dus regelmatig deze Privacyverklaring op updates.

Contact met ons opnemen

Bij vragen over deze privacyverklaring of als u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen via een van de onderstaande methoden:

Via telefoon op: +1 (800) 866-1124

Via e-mail aan: privacy@yardi.com

Schriftelijk aan: Attention – Privacy Manager, 430 S. Fairview, Santa Barbara, CA 93117, USA

Laatst bijgewerkt: Apr 24, 2019