Privacyverklaring

Yardi Systems, Inc. en haar gelieerde entiteiten (‘Yardi’) zetten zich in voor de bescherming van de privacy van personen en wil hiermee het vertrouwen winnen en behouden van onze cliënten (‘Yardi-Cliënten’ of ‘Cliënten’) en andere gebruikers van en bezoekers van Yardi-websites (gezamenlijk ‘Bezoekers’). Centraal in deze missie staat het aanbieden van een robuust beveiligings- en privacyprogramma dat zorgvuldig rekening houdt met gegevensbeschermingskwesties in de suite van producten en services die worden aangeboden door Yardi (‘Yardi-Services’ of ‘Services’), inclusief gegevens opgeslagen door Yardi namens haar Cliënten en hun klanten in verband met onze Services (‘Cliëntgegevens’), en met betrekking tot ‘persoonsgegevens’, zoals gedefinieerd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), en ‘persoonlijke informatie’, zoals gedefinieerd door de Californische wet op consumentenbescherming van 2018 (‘CCPA’) (gezamenlijk ‘persoonlijke informatie’).

Websites die onder dit beleid vallen

Deze Privacyverklaring beschrijft onze privacypraktijken met betrekking tot de informatie die wij verzamelen van personen (‘u’ of ‘uw’) die www.Yardi.com bezoeken en gerelateerde Yardi-microsites, met uitzondering van de Internet Listing Service (ILS) websites van Yardi (gezamenlijk de ‘Yardi Sites’). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op informatie die wij verzamelen van personen die de Yardi-Sites bezoeken en/of Yardi-conferenties en -evenementen bijwonen, of die op andere manieren met ons interageren, zoals door onze kantoren te bezoeken (‘Yardi-Evenementen’). Wanneer wij persoonlijke informatie verzamelen op Yardi-Sites en op Yardi-Evenementen kunnen wij u bepaalde aanvullende bekendmakingen bezorgen die specifiek zijn voor de context van onze verzameling en gebruik van de informatie die wordt verzameld (bijv. een registratiepagina voor een evenement of seminarie). Om alle twijfel weg te nemen, zullen wij ons houden aan deze verklaringen en alle dergelijke aanvullende privacyverklaringen worden hierbij opgenomen in deze Privacyverklaring. 

BELANGRIJK: DEZE PRIVACYVERKLARING IS NIET VAN TOEPASSING OP CLIËNTGEGEVENS. De geheimhouding/privacy en andere verplichtingen van Yardi met betrekking tot haar Services, en Cliëntgegevens (dit zijn gegevens die door Yardi-Cliënten worden verzameld en beheerd als onderdeel van de clouddiensten van Yardi), worden uitsluitend geregeld door de overeenkomsten waaronder de Services worden verstrekt aan onze Cliënten, inclusief een HIPAA-overeenkomst voor zakelijke partners. De traditionele licentiehouders van Yardi-Services zijn residentiële en commerciële vastgoedeigenaars en vastgoedbeheerders (nogmaals gezamenlijk in deze Privacyverklaring genoemd als ‘Yardi-Cliënten’ of ’Cliënten’). Yardi heeft doorgaans geen rechtstreekse relatie met de personen waarover onze Cliënten hun Cliëntgegevens kunnen gaan; Yardi host of verwerkt enkel dergelijke gegevens namens onze Cliënten.

Als u vragen hebt over de gegevenspraktijken van een Yardi-Cliënt die Yardi-Services gebruikt om uw persoonlijke informatie te verwerken, neem dan rechtstreeks contact op met de Yardi-Cliënt. Om contact op te nemen met uw vastgoedbeheerder hoeft u alleen maar de community van uw appartement op RentCafe op te zoeken. Kies eerst uw stad en zoek vervolgens op naam van het pand. Zodra u de community van uw appartement hebt gevonden, ziet u nuttige informatie (inclusief het telefoonnr) die u kunt gebruiken om contact op te nemen met uw vastgoedbeheerder.

Websites die niet onder dit beleid vallen

Deze privacyverklaring geldt niet voor persoonlijke informatie die wordt verzameld door Yardi-Cliënten wanneer zij Yardi-Services gebruiken. Bijvoorbeeld, enkele Yardi-Services stellen Yardi-Cliënten in staat om zelf websites en applicaties te creëren die op het Yardi-platform worden uitgevoerd. De servicevoorwaarden en de privacyverklaring van de Yardi-Cliënten beheren dergelijke websites en applicaties. Als u persoonlijke informatie stuurt naar een door een Yardi-Cliënt beheerde website of applicatie (bijv. de RentCafe Resident portals), en u wenst uw rechten uit te oefenen op het bekijken, corrigeren, wijzigen of wissen van dergelijke Cliëntgegevens, moet u die vraag rechtstreeks aan de Yardi-Cliënt richten.

De Yardi-Sites kunnen links naar andere websites van derden bevatten. De informatiepraktijken of content van dergelijke andere websites worden beheerd onder de privacyverklaringen of -kennisgevingen van dergelijke andere websites. Yardi moedigt u aan de privacyverklaringen of -kennisgevingen van dergelijke andere websites te bekijken om inzicht te krijgen in hun informatiepraktijken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)

Sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte (“EER”), leggen bepaalde verantwoordelijkheden op aan gegevensbeheerders en gegevensverwerkers. Een bedrijf is een gegevensbeheerder wanneer het de verantwoordelijkheid heeft te bepalen waarom en hoe persoonlijke informatie wordt verwerkt, terwijl een bedrijf een gegevensverwerker is wanneer het persoonlijke informatie verwerkt namens een gegevensbeheerder. Met andere woorden, onder de AVG is Yardi een gegevensverwerker en niet een gegevensbeheerder met betrekking tot Cliëntgegevens. Yardi-Cliënten zijn gegevensbeheerders omdat ze alle beslissingen nemen over hoe en waarom Cliëntgegevens, al dan niet met persoonlijke informatie, worden verwerkt, inclusief eventuele bekendmaking of overdracht naar derde partijen. Als persoonlijke informatie betreffende u als een individu werden verstuurd of ingevoerd in een Yardi-Service door of namens een Yardi-Cliënt, of op andere wijze werden verzameld door een Yardi-Service namens een Yardi-Cliënt, en u wenst uw rechten uit te oefenen om dergelijke Cliëntgegevens te bekijken, te corrigeren, bij te werken of te wissen, dan moet u die vraag rechtstreeks stellen aan de Yardi-Cliënt. Als een bevoegde Yardi-Cliënt vraagt dat wij de gegevens in kwestie bijwerken of verwijderen en de Cliënt heeft niet de mogelijkheid om dit te doen via gebruik van de Services, dan zullen wij hun verzoek binnen 30 dagen beantwoorden.

Californische wet op consumentenbescherming (‘CCPA’)

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot persoonlijke informatie, zoals uiteengezet in het Burgerlijk wetboek van Californië Code 1798.100 et seq. Deze sectie ‘Rechten van personen’ van deze Privacyverklaring verwijst naar die rechten die specifiek betrekking hebben op Californië zoals toegepast op de door de CCPA gedekte informatie, inclusief het recht om informatie te verzoeken over persoonlijke informatie die wij verzamelen en uitwisselen en om toegang  tot of verwijdering van dergelijke informatie in overeenstemming met de bepalingen van de wet.  Merk op dat voor de meeste persoonlijke informatie die Yardi namens Yardi-Cliënten verzamelt en bewaart, Yardi als dienstverlener voor deze Yardi-Cliënten optreedt.  Als gevolg daarvan valt die informatie onder de privacybeleidslijnen van dergelijke Yardi-Cliënten, niet deze Privacyverklaring.  Als u ons daarom een verzoek doet met betrekking tot dergelijke gegevens, zullen we u doorverwijzen naar de Yardi-Cliënt (bijvoorbeeld vastgoedbeheermaatschappijen) in wiens naam we de informatie kunnen bijhouden om u te helpen bij uw verzoek.

Canadese wet op de bescherming van persoonlijke informatie en elektronische documenten (‘PIPEDA’)

Voor zover van toepassing wordt deze Privacyverklaring opgesteld onder de Wet inzake bescherming van persoonlijke informatie en elektronische documenten. Er zijn enkele zeldzame uitzonderingen op de verbintenissen die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet.

Voor meer algemene vragen houdt de Canadese Informatie- and Privacycommissaris (Privacy Commissioner of Canada) toezicht op het beheer van de privacywetgeving in de privésector. De commissaris treedt ook op als een soort ombudsman voor privacygeschillen. De Informatie- and Privacycommissaris is te bereiken op:

Adres: 112 Kent Street, Ottawa, ON K1A 1H3
Telefoon: (613) 995-8210
Gratis: (800) 282-1376
Fax: (613) 947-6850
TTY: (613) 992-9190
Website: www.priv.gc.ca/en/

Privacywetten van andere gebieden

Deze Privacyverklaring wordt opgesteld onder de privacywetten van andere gebieden die hierboven niet zijn beschreven, voor zover ze van toepassing zijn.

Rechten van personen

Corrigeren van persoonlijke informatie die ingediend werden op Yardi-Sites

Als we uw persoonlijke informatie hebben verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via het Privacyfeedback-formulier. Het intrekken van uw toestemming zal geen invloed hebben op de wettigheid van enige verwerking die wij hebben uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt, noch op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op een andere wettige verwerkingsgrond dan toestemming.

Sitebezoekers die de persoonlijke informatie die ze op bepaalde Yardi-Sites verstrekken, willen corrigeren, bijwerken, wijzigen of wissen, moeten terug kunnen gaan naar de toepasselijke registratiepagina of webformulier om hun gebruikers- of organisatierecord te bewerken. Sommige vrijwillig ingediende gegevens die geen persoonlijke informatie zijn, zoals een antwoord op een enquête of een vragenlijst, wordt echter doorgaans samengevoegd en zijn dus niet corrigeerbaar, bijwerkbaar, wijzigbaar of uitwisbaar. Bel ons op voor aanvullende informatie of bij problemen met toegang tot informatie van een dergelijke pagina via +1 (805) 699-2040, of neem contact met ons op via ons Privacyfeedback-formulier. Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw persoonlijke informatie inbreuk hebben gemaakt op de toepasselijke wetgeving en wij een dergelijke inbreuk niet tot uw redelijke tevredenheid hebben verholpen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw land.

Uw recht om bekendmaking aan te vragen van informatie die wij over u verzamelen en delen

Yardi zet zich in om ervoor te zorgen dat u weet welke informatie we over u verzamelen.  Met betrekking tot de volgende persoonlijke informatie die wij hebben verzameld, kunt u bij ons de volgende informatie opvragen: 

 • De categorieën van persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld.
 • Per categorie:
  • De categorieën van bronnen waaruit we de persoonlijke informatie hebben verzameld
  • De zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor we de persoonlijke informatie hebben verzameld
  • De categorieën van derden waarmee we de informatie gedeeld hebben
 • De specifieke informatie die we over u hebben verzameld

Yardi zal reageren op dergelijke verzoeken indien wettelijk verplicht, in welk geval de reactie betrekking heeft op de periode van 12 maanden voorafgaand aan onze ontvangst van de aanvraag.

Uw recht om te verzoeken dat persoonlijke informatie die wij hebben verzameld, worden verwijderd

Na ontvangst van een verwijderingsverzoek dat onder de AVG, de CCPA of andere toepasselijke privacywetgeving met betrekking tot Yardi-Sites werd ingediend, zal Yardi de persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld verwijderen, behalve wanneer wij een legitiem zakelijk doel hebben om dergelijke informatie te bewaren, of situaties waarin specifieke informatie nodig is voor ons om: u een goed of dienst te verstrekken waarom u hebt verzocht, een contract uit te voeren dat we met u zijn aangegaan, de functionaliteit of veiligheid van onze systemen te handhaven, of om rechten te laten gelden of uit te oefenen die door de wet zijn voorzien. De wet staat ons ook toe om specifieke informatie te bewaren voor uitsluitend intern gebruik, maar enkel op manieren die verenigbaar zijn met de context waarin u de informatie aan ons hebt verstrekt of die redelijk zijn afgestemd op uw verwachtingen op basis van uw relatie met ons.

Wij verkopen geen persoonlijke informatie

Yardi verkoopt en zal geen persoonlijke informatie aan derden verkopen en heeft geen persoonlijke informatie verkocht in de laatste 12 maanden.

Wij zetten ons in voor de naleving van uw rechten

Als u een van de rechten uitoefent die in deze Privacyverklaring worden uitgelegd, zal Yardi u eerlijk blijven behandelen.  Dit betekent in het bijzonder dat als u enige rechten krachtens deze Verklaring uitoefent, u geen andere prijzen of tarieven zal worden geweigerd of aangerekend voor goederen of diensten, of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten zal worden verstrekt dan anderen. 

Hoe Yardi zal reageren op een verzoek om uw rechten uit te oefenen

Voor individuele rechtenverzoeken die door de CCPA gedekt worden, zal Yardi u van een inhoudelijk antwoord op uw verzoek voorzien, over het algemeen binnen 45 dagen nadat wij dit verzoek ontvangen, alhoewel dit onder bepaalde omstandigheden langer kan duren.  Voor individuele rechtenverzoeken die door de AVG gedekt worden, zal Yardi u van een inhoudelijk antwoord op uw verzoek voorzien, over het algemeen binnen 30 dagen nadat wij dit verzoek ontvangen, alhoewel dit onder bepaalde omstandigheden langer kan duren.  Voor individuele verzoeken voor uitoefening van uw rechten die onder andere toepasselijke wetten vallen, zal Yardi een wezenlijk antwoord geven binnen het tijdsbestek dat in deze wet is uiteengezet.  In sommige gevallen kan de wet ons toestaan om te weigeren gevolg te geven aan bepaalde verzoeken.  In dat geval zullen wij u proberen een uitleg te geven waarom dit is.

We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren om te kunnen reageren op een verzoek dat u hebt ingediend.  Als Yardi niet in staat is uw identiteit te verifiëren met de vereiste mate van zekerheid, kunnen wij niet reageren op het verzoek.

U kunt een agent aanduiden die namens u aanvragen indient.  Voor aanvragen die onder de CCPA vallen, kan de agent een natuurlijke persoon of een bedrijfsentiteit zijn die geregistreerd is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Californië.   Als u een agent wilt aanwijzen om in uw naam te handelen, moeten u en de agent ons verificatieproces voor agenten naleven.

Dit subdeel is niet van toepassing wanneer een agent bevoegd is om namens u op te treden krachtens een geldige volmacht.  Dergelijke verzoeken zullen worden behandeld in overeenstemming met het toepasselijke recht inzake volmachten.

Hoe een verzoek indienen om uw rechten uit te oefenen

Om bovenstaande rechten uit te oefenen of een vraag te stellen, neemt u contact met ons op 1 (800) 866-1124, via ons Privacyfeedback-formulier.

Uw privacyrechten met betrekking tot directe marketing in Californië

Houd er rekening mee, zoals reeds elders vermeld in deze Privacyverklaring en conform het Burgerlijk wetboek van Californië Deel § 1798.83, dat Yardi geen persoonlijke informatie die op deze Yardi-Sites verzameld worden, bekendmaakt aan derde partijen voor hun directe marketingdoeleinden. (Het Burgerlijk wetboek van Californië Deel 1798.83 laat gebruikers van een website die inwoners zijn van Californië toe om bepaalde informatie te vragen met betrekking tot de bekendmaking van persoonlijke informatie aan derde partijen voor hun directe marketingdoeleinden).

Informatie die wij verzamelen

Informatie die u vrijwillig verstrekt: Yardi-Sites en -Evenementen bieden verschillende manieren waarop personen contact met ons kunnen opnemen, zoals door het indienen van formulieren of telefonisch, om informatie te vragen over ons bedrijf en onze diensten. Als u bijvoorbeeld een account aanmaakt, deelneemt aan een enquête, een aankoop doet, een interesse uitdrukt in het verkrijgen van aanvullende informatie over Yardi of onze Services, u inschrijft voor marketinginformatie of anderszins contact met ons opneemt, verzamelt Yardi persoonlijke informatie van u. We kunnen ook informatie van u persoonlijk verzamelen op een handelsbeurs of evenement of via een telefoongesprek met een van onze verkoopvertegenwoordigers. 

De persoonlijke informatie die we verzamelen, kunnen bestaan uit:

 • contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en de aard van uw communicatie;
 • professionele informatie (zoals uw bedrijfsnaam, functietitel, bedrijfsadres);
 • marketinginformatie (zoals uw contactvoorkeuren, bron/campagne); en
 • alle informatie die u ons bezorgt wanneer u vrije tekstvakken invult in onze formulieren (bijvoorbeeld voor evenementregistratie of bot-interactie).

Informatie die we automatisch verzamelen: Bij het gebruik van een Yardi-Site wordt bepaalde informatie automatisch verzameld door de meeste browsers of via uw apparaat (zoals uw IP-adres, uw besturingssysteem, uw browser, apparaatinformatie, unieke apparaatidentificatoren, mobiele netwerkinformatie, verzoekinformatie (snelheid, frequentie) en informatie over hoe u omgaat met een Yardi-Site en andere websites). Sommige van deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare traceringstechnologie, zoals uitgelegd in de onderstaand deel ‘Cookies’.

Informatie die we verzamelen uit andere bronnen: Om ons beter in staat te stellen u relevante marketing, aanbiedingen en diensten aan te bieden en onze records bij te werken, kunnen we informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databanken, dataproviders, social mediaplatforms en van andere derden. Deze informatie kan bestaan uit:

 • mailingadressen, functietitels, e-mailadressen, telefoonnummers, intentiegegevens (of gegevens over gebruikersgedrag), IP-adressen, social mediaprofielen, LinkedIn-URL’s en aangepaste profielen, met het oog op gerichte reclame, het leveren van relevantere e-mailinhoud, promotie van evenementen en profilering; en  
 • bijgewerkte leverings- of betalingsinformatie, gebruikt om onze administratie te corrigeren, aankoop- of aflossingsinformatie en klantenondersteuning en inschrijvingsinformatie. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan die door een webserver kunnen worden opgeroepen in het domein waar de cookie is geplaatst. Zoals gebruikelijk is bij veel online diensten, kunnen onze Services gebruik maken van de volgende cookies van derden om bepaalde gegevens rechtstreeks te verzamelen van de browsers van eindgebruikers voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven (zie het deel ‘Informatie die we automatisch verzamelen’ hierboven voor meer informatie).

Google Analytics: Deze website gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme informatie zoals het aantal bezoekers van de site en de populairste pagina’s. Meer informatie over hoe Google deze gegevens verzamelt en gebruikt, vindt u op www.google.com/policies/privacy/partners/.

Google Doubleclick: Deze website gebruikt cookies via Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te melden na geklikt te hebben op een van de reclameboodschappen van de adverteerder met de bedoeling om de doeltreffendheid van de reclameboodschap te meten en gerichte reclame aan te bieden aan de gebruiker.

Facebook: Deze website gebruikt cookies van Facebook om relevante reclame aan te bieden.

Microsoft: Deze website gebruikt cookies via Microsoft om de gebruikers te volgen over verschillende Microsoft-domeinen.

Do Not Track

Sommige functies van de Yardi-Sites reageren niet op no track-signalen van de browser.

Hoe wij de door ons verzamelde informatie gebruiken

Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen of ontvangen (alleen of in combinatie) om:

 • Om te reageren op uw vragen en te voldoen aan uw verzoeken, zoals om u gevraagde materialen en nieuwsbrieven te sturen, alsmede informatie en materiaal met betrekking tot onze producten en diensten.
 • Om u administratieve informatie te sturen, bijvoorbeeld informatie over de Yardi-Sites en wijzigingen in onze algemene voorwaarden en beleidslijnen.
 • Om u marketingberichten te sturen, inclusief via e-mail en sms, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en in overeenstemming met uw voorkeuren, waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
 • Om uw ervaring op de Yardi-Sites te personaliseren door producten en aanbiedingen op maat voor u te presenteren.
 • Voor onze zakelijke doeleinden, zoals data-analyse, audits, fraudemonitoring en -preventie, het ontwikkelen van nieuwe producten, het aanpassen, verbeteren of wijzigen van de Yardi-Sites en onze Services, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten.
 • Zoals wij noodzakelijk of passend achten: (a) krachtens de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten het land waar u uw residentie heeft; (b) om te voldoen aan de wettelijke procedure; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, met inbegrip van openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u uw residentie heeft; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom te beschermen, en/of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen; en (g) om ons toe te staan beschikbare rechtsmiddelen in te stellen of de schade te beperken die we kunnen oplopen.

Als u woonachtig bent in of een bezoeker van de EER, hangt onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van de informatie en persoonlijke informatie die in deze Privacyverklaring wordt beschreven, af van de betreffende informatie of persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Normaal gesproken zullen we echter persoonlijke informatie van u verzamelen waar we de persoonlijke informatie nodig hebben om een contract met u uit te voeren, waar de verwerking in ons legitieme belang is en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden geen voorrang krijgen op onze belangen op het gebied van gegevensbescherming, of waar we uw toestemming hebben om dit te doen. Gewoonlijk omvatten onze legitieme belangen onder meer: (i) het leveren, verbeteren en personaliseren van de Yardi-Sites en -Services; (ii) het beheren van onze relatie met u; en (iii) het uitvoeren van onze marketingactiviteiten. In sommige gevallen hebben wij een wettelijke plicht om persoonlijke informatie over u te verzamelen.

Aanvullende informatie over hoe Yardi uw persoonlijke informatie deelt

We verhuren of verkopen geen persoonlijke informatie.

We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan derden om ons te helpen bij de uitvoering van de Services, inclusief betalingsverwerking voor alle toepasselijke kosten in verband met een gebeurtenis of transactie. Deze derde partijen hebben enkel toegang tot uw informatie om deze taken namens ons uit te voeren.

Persoonlijke informatie van sollicitanten

Yardi, zoals alle organisaties, is een gegevensbeheerder van de persoonlijke informatie van haar werknemers die worden verwerkt in het kader van haar activiteiten van human resources. Als u een bezoeker gevestigd in de Europese Economische Ruimte, bent is Yardi Systems, B.V. de gegevensbeheerder voor persoonlijke informatie verzameld op Yardi-Sites. Voor meer informatie over de privacypraktijken van Yardi met betrekking tot personen die bij Yardi solliciteren, gaat u naar ons Yardi-privacybeleid (dat hierbij door verwijzing is opgenomen).

Publieke forums en klantengetuigenissen

Yardi kan bulletinboards, blogs of chatrooms voorzien op Yardi-Sites. Vanwege de aard van internet, kan alle informatie of alle persoonlijke informatie die u op een dergelijk forum wilt indienen, worden gelezen, verzameld of gebruikt door anderen die deze forums bezoeken, en kunnen deze worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Yardi is niet verantwoordelijk voor de informatie of persoonlijke informatie die u kiest te verstrekken in deze publieke forums.

Yardi kan een klantenlijst en getuigenissen publiceren op Yardi-Sites die informatie bevatten zoals naam van de cliënt en functies. In dergelijke gevallen verkrijgt Yardi de toestemming van elk persoon voordat er informatie op een dergelijke lijst wordt gepubliceerd of getuigenissen worden geplaatst.

Informatie die wij delen

Dienstverleners

Zoals hiervoor beschreven, kan Yardi uw persoonlijke informatie delen met ingehuurde dienstverleners zodat deze dienstverleners namens ons services kunnen verstrekken. Yardi deelt, verkoopt, verhuurt of verhandelt dergelijke persoonlijke informatie niet met derde partijen voor hun promotionele of marketingdoeleinden.

Met Yardi gelieerde ondernemingen

Yardi kan uw persoonlijke informatie delen met aan Yardi gelieerde ondernemingen in het kader van eventuele nodige samenwerking. Yardi moet bijvoorbeeld uw informatie delen met een met Yardi gelieerde onderneming voor een sollicitatie en arbeidsdoeleinden.

Yardi’s opvolger

Yardi kan uw persoonlijke informatie delen met een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel van of alle activa van Yardi, ongeacht of het als goed renderend bedrijf is of als deel van een faillissement, liquidatie of vergelijkbare procedure, waarbij persoonlijke informatie in het bezit van Yardi over onze Sitebezoekers behoren tot de overgedragen activa.

Verplichte bekendmaking

Yardi behoudt zich het recht voor de op Yardi-Sites verstrekte persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken indien wettelijk vereist of indien Yardi redelijkerwijs ervan overtuigd is dat het gebruik of de bekendmaking nodig is om de rechten van Yardi te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure.

Internationale overdracht van informatie

Om de wereldwijde activiteiten van Yardi te vergemakkelijken, kan Yardi de informatie en persoonlijke informatie die u op de Yardi-Sites over de hele wereld verstrekt, opslaan, overdragen en openen, inclusief in de Verenigde Staten, Canada en andere landen waarin Yardi of haar derde partij dienstverleners actief zijn.

Als u de Yardi-Sites of -Service van buiten de Verenigde Staten gebruikt, wees er dan van bewust dat uw informatie kan worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt door Yardi in onze faciliteiten en door die derden waarmee wij uw persoonlijke informatie kunnen delen, in de Verenigde Staten en andere locaties waar wij kantoren hebben. Deze landen hebben mogelijk andere wetten inzake gegevensbescherming dan de wetten van uw land. Deze Privacyverklaring is van toepassing zelfs als Yardi dergelijke informatie of persoonlijke informatie overdraagt naar andere landen. Door u te registreren om een evenement bij te wonen, contact met ons op te nemen via ons webformulier of informatie of persoonlijke informatie aan ons te verstrekken op Yardi-Sites in een andere context, stemt u in met de overdracht van uw informatie en persoonlijke informatie tussen deze faciliteiten, inclusief die buiten uw thuisland.

Als u zich in de EER bevindt, zullen wij voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten en hebben wij passende beveiligingen genomen om te eisen dat uw persoonlijke informatie beschermd blijven in overeenstemming met deze Verklaring met betrekking tot de overdracht van persoonlijke informatie buiten de EER. In dergelijke gevallen dragen wij alleen persoonlijke informatie over als:

 • Het land waarnaar de persoonlijke informatie zal worden doorgegeven, door de Europese Commissie wordt erkend als land met een “adequaat” beschermingsniveau;
 • De ontvanger van de persoonlijke informatie gevestigd is in de VS en gecertificeerd is onder het/de kader(s) van het EU-US en/of Swiss-US Privacy Shield, zoals dat het geval kan zijn; of
 • We passende waarborgen ingebouwd hebben met betrekking tot de overdracht van gegevens, bijvoorbeeld door de toepassing van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie (de “EU-modelbepalingen”).

Met betrekking tot de overdracht van informatie tussen onze ondernemingen van de groep hebben we de EU-modelbepalingen geïmplementeerd, die alle ondernemingen van de groep verplichten persoonlijke informatie die ze verwerken te beschermen tegen de EER in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming.

U kunt een kopie vragen van de veiligheidsmaatregelen die wij hebben voor wat betreft de overdrachten van persoonlijke informatie, door contact met ons op te nemen zoals in het hierna beschreven deel ‘Contact met ons’.

Privacy Shield

Yardi heeft haar naleving gecertificeerd in het kader van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot persoonlijke informatie betreffende personen van de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Raadpleeg onze Privacy Shield-verklaring om meer te weten te komen.

Mocht er een tegenstrijdigheid bestaan tussen de bepalingen van deze Privacy Shield-kennisgeving en de Privacy Shield-principes, dan zullen de Privacy Shield-principes van toepassing zijn.

Communicatievoorkeuren

Yardi geeft Bezoekers die contactgegevens verstrekken opties om te kiezen hoe Yardi de verstrekte informatie gebruikt. U kunt uw ontvangst van marketing- en niet-transactionele berichten beheren door te klikken op de link ‘unsubscribe’ (uitschrijven) onderaan de marketing-e-mails van Yardi. Bovendien kunt u uw communicatievoorkeuren noemen via ons Privacyfeedback-formulier. Yardi-Cliënten kunnen zich niet afmelden voor het ontvangen van transactionele e-mails betreffende hun account bij Yardi of de Services.

Kinderen jonger dan 16

Yardi-Sites zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Niemand onder de 16 jaar mag informatie verstrekken aan of op Yardi-Sites. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar, noch verkopen wij persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16, gebruik dan geen Yardi-Sites en verstrek geen informatie via Yardi-Sites. Als wij te weten komen dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen wij deze gegevens wissen. Als u ervan overtuigd bent dat een van de Yardi-Sites persoonlijke informatie heeft verzameld van of over een kind jonger dan 16, neem dan contact op met onze juridische afdeling op +1 (805) 699-2040.

Gegevensretentie

Yardi bewaart de persoonlijke informatie die wij ontvangen op de Yardi-Sites voor de duur van uw relatie met Yardi, en waar wij een aanhoudende legitieme zakelijke behoefte hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten, om onze overeenkomsten af te dwingen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen). Retentietermijnen kunnen worden verlengd als we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie te bewaren vanwege rechtszaken, onderzoeken en andere soortgelijke procedures, of als een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.

Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen wij dergelijke gegevens verwijderen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie opgeslagen zijn in een back-uparchief), zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

COPYRIGHTBELEID

Claims over inbreuk op het auteursrecht melden

Yardi respecteert de intellectuele eigendom van anderen en wij vragen onze gebruikers, gebouwenbeheerders, eigenaren en makelaars om hetzelfde te doen. Yardi heeft procedures ingevoerd voor het ontvangen van schriftelijke claims over inbreuken op het auteursrecht en voor de verwerking van dergelijke claims conform de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. paragraaf 512 (‘DMCA’).

Als een derde van mening is dat zijn/haar werk werd gekopieerd op een manier die een inbreuk is op het auteursrecht, of zijn/haar intellectuele eigendomsrechten werden anderszins geschonden, dan dient hij/zij de aangewezen agent van de volgende informatie te voorzien: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon bevoegd om namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectuele eigendomsbelang te handelen; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarvan hij/zij beweert dat deze werd geschonden; (iii) een beschrijving waar het materiaal waarvan hij/zij beweert dat het een schending is, zich bevindt op de Yardi Site; (iv) zijn/haar adres, telefoonnummer en e-mailadres; (v) een verklaring dat hij/zij in goed vertrouwen gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn/haar agent of de wet; en (vi) een beëdigde verklaring dat de eerder vermelde informatie in zijn/haar kennisgeving correct is en dat hij/zij de eigenaar is van het auteursrecht of de intellectuele eigendom of bevoegd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom.

DMCA meldingen moeten aan onze aangewezen auteursrechtagent worden gestuurd: https://resources.yardi.com/legal/dmca-notice/ or via mail Attn: DMCA Agent – Legal Department, Yardi Systems, Inc., 430 S. Fairview Avenue, Santa Barbara CA 93117, Verenigde Staten.

Recidiverende inbreukmakers

Het is het beleid van Yardi om, onder gepaste omstandigheden, de accounts op te zeggen van partijen die herhaaldelijk inbreuk maken of herhaaldelijk van inbreuk worden beschuldigd.

Beveiliging

Yardi zet zich in voor de bescherming van de beveiliging van persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.  Yardi gebruikt passende administratieve, technische en fysische beveiligingsmaatregelen om de informatie die u verstrekt te beschermen. Ondanks deze bescherming kan er niet worden gegarandeerd dat elektronische verzending via internet of informatie-opslagtechnologie volledig veilig is. Neem dus de juiste voorzorgsmaatregelen voordat u besluit welke informatie u ons op deze manier stuurt.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Yardi behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Doorgaan met het gebruik van een van de Yardi-Sites nadat wij wijzigingen hebben aangebracht, wordt beschouwd als de aanvaarding van deze wijzigingen. Controleer dus regelmatig deze Privacyverklaring op updates.  Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken of delen, zullen we op deze site melden dat ons beleid is veranderd.

Beleid inzake toegankelijkheid

Yardi zet zich in om ervoor te zorgen dat onze communicatie, waaronder onze website, toegankelijk is voor personen met een handicap.  Deze website voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid van content.  Om toegankelijkheidsgerelateerde verzoeken te doen of barrières te melden, kunt u contact met ons opnemen op 1 (800) 866-1124 of contact met ons opnemen via ons Privacyfeedback-formulier.  

Contact met ons opnemen

Bij vragen over deze Privacyverklaring of als u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen via een van de onderstaande methoden:

Telefonisch: +1 (805) 699-2040 / 1 (800) 866-1124
Via het websiteformulier: Privacy Feedback
Door te schrijven naar: Attention – Privacy Manager, 430 S. Fairview, Santa Barbara, CA 93117, USA

Laatst bijgewerkt: 5 januari 2022