Privacyverklaring

Versie: 22 april 2024

Yardi Systems, Inc., Yardi Kube, Inc en hun gelieerde entiteiten (hierna ‘Yardi’ genoemd) zetten zich in voor de bescherming van de privacy van personen en willen hiermee het vertrouwen winnen en behouden van onze klanten (‘Yardi klanten’ of ‘Klanten’ genoemd) en andere gebruikers en bezoekers van Yardi websites (gezamenlijk ‘Bezoekers’ genoemd). Centraal in deze missie staat het aanbieden van een robuust beveiligings- en privacyprogramma dat zorgvuldig rekening houdt met gegevensbescherming in de suite van producten en services die worden aangeboden door Yardi (‘Yardi Services’ of ‘Services’), inclusief gegevens opgeslagen door Yardi namens haar Klanten en hun klanten in verband met onze Services (‘Klantgegevens’), en met betrekking tot ‘persoonsgegevens’, zoals gedefinieerd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), en ‘persoonlijke informatie’, zoals gedefinieerd door de Californische wet op consumentenbescherming van 2018 (‘CCPA’) (gezamenlijk ‘persoonsgegevens’).

Websites die onder dit beleid vallen

Deze Privacyverklaring is een beschrijving van ons privacybeleid met betrekking tot de gegevens die wij verzamelen van personen (‘u’ of ‘uw’):

1. Die www.Yardi.com en gerelateerde Yardi-microsites bezoeken, met uitzondering van de Internet Listing Service (ILS) websites van Yardi (gezamenlijk de ‘Yardi Sites’).

2. die de Yardi Sites bezoeken en/of conferenties en evenementen van Yardi bijwonen, of die op andere manieren met ons interactie hebben, zoals door onze kantoren te bezoeken (‘Yardi Evenementen’).

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen op Yardi Sites en Yardi Evenementen kunnen wij u voorzien van bepaalde aanvullende bekendmakingen die specifiek zijn voor de context van onze verzameling en ons gebruik van de gegevens die worden verzameld (bijv. een registratiepagina voor een evenement of seminar). Om alle twijfel weg te nemen, zullen wij ons houden aan deze verklaringen en alle dergelijke aanvullende privacyverklaringen worden hierbij opgenomen in deze Privacyverklaring. 

BELANGRIJK: DEZE PRIVACYVERKLARING IS NIET VAN TOEPASSING OP KLANTGEGEVENS. In de geheimhouding/privacy en andere verplichtingen van Yardi met betrekking tot haar Services, en Klantgegevens (dit zijn gegevens die door Yardi Klanten worden verzameld en beheerd als onderdeel van de clouddiensten van Yardi), wordt uitsluitend voorzien in de overeenkomsten waaronder de Services worden verstrekt aan onze Klanten, inclusief een HIPAA-overeenkomst voor zakelijk partners. De traditionele licentiehouders van Yardi Services zijn residentiële en commerciële vastgoedeigenaren en vastgoedbeheerders (nogmaals gezamenlijk in deze Privacyverklaring genoemd ‘Yardi Klanten’ of ’Klanten’). Yardi heeft doorgaans geen rechtstreekse relatie met de personen waarnaar verwezen wordt in de Klantgegevens van onze Klanten; Yardi host of verwerkt enkel dergelijke gegevens namens onze Klanten.

Als u vragen heeft over het gegevensbeleid van een Yardi Klant die Yardi Services gebruikt om uw persoonsgegevens te verwerken, neem dan rechtstreeks contact op met de Yardi Klant. Om contact op te nemen met uw verhuurder, hoeft u alleen maar uw appartementencomplex op te zoeken op RentCafe. Selecteer eerst uw woonplaats en zoek vervolgens op de naam van het pand. Zodra u uw woning heeft gevonden, ziet u nuttige informatie (inclusief het telefoonnummer) die u kunt gebruiken om contact op te nemen met uw verhuurder.

Websites die niet onder dit beleid vallen

Deze privacyverklaring geldt niet voor persoonsgegevens die worden verzameld door Yardi Klanten wanneer zij Yardi Services gebruiken.  Enkele Yardi Services stellen Yardi Klanten bijvoorbeeld in staat om zelf websites en applicaties te creëren die op het Yardi platform worden uitgevoerd. De servicevoorwaarden en de privacyverklaring van de Yardi Klanten beheren dergelijke websites en applicaties.  Als u persoonsgegevens stuurt naar een door een Yardi Klant beheerde website of applicatie (bijv. de RentCafe bewonersportals) en u wenst uw rechten uit te oefenen op het bekijken, corrigeren, wijzigen, overzetten, wissen of beperken van/bezwaar maken tegen dergelijke gegevens, moet u die vraag rechtstreeks aan de Yardi Klant richten.

De Yardi Sites bevatten mogelijk links naar websites van derden. Het gegevensbeleid of de content van dergelijke andere websites wordt beheerd onder de privacyverklaringen of -kennisgevingen van dergelijke andere websites. Yardi adviseert u de privacyverklaringen of -kennisgevingen van dergelijke andere websites te bekijken om inzicht te krijgen in hun gegevensbeleid.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)

Sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte (‘EER’), leggen bepaalde verantwoordelijkheden op aan gegevensbeheerders en gegevensverwerkers. Een bedrijf is een gegevensbeheerder wanneer het de verantwoordelijkheid heeft te bepalen waarom en hoe persoonlijke informatie wordt verwerkt, terwijl een bedrijf een gegevensverwerker is wanneer het persoonsgegevens verwerkt namens een gegevensbeheerder. Met andere woorden, onder de AVG is Yardi een gegevensverwerker en niet een gegevensbeheerder met betrekking tot Klantgegevens. Yardi Klanten zijn gegevensbeheerders omdat ze alle beslissingen nemen over hoe en waarom Klantgegevens, al dan niet met persoonlijke informatie, worden verwerkt, inclusief eventuele bekendmaking of overdracht naar derden. Als persoonsgegevens betreffende u als persoon zijn verstuurd of ingevoerd in een Yardi Service door of namens een Yardi Klant, of op andere wijze zijn verzameld door een Yardi Service namens een Yardi Klant, en u wenst uw rechten uit te oefenen om dergelijke Klantgegevens te bekijken, corrigeren, over te zetten, wijzigen, wissen, beperken/hiertegen bezwaar te maken, moet u dat verzoek rechtstreeks neerleggen bij de Yardi Klant. Als een geautoriseerde Yardi Klant vraagt dat wij de gegevens in kwestie bijwerken of verwijderen en de Klant heeft niet de mogelijkheid om dit te doen via gebruik van de Services, dan zullen wij hun verzoek binnen 30 dagen beantwoorden.

UK Data Protection Act 2018 (Wet inzake gegevensbescherming uit 2018 van het VK, UK GDPR)

Sinds 31 januari 2020 is het VK geen onderdeel meer van de EER. Als u een ingezetene bent van het VK, valt de verwerking van uw gegevens onder de wet inzake gegevensbescherming uit 2018 van het VK (UK Data Protection Act 2018, UK GDPR). Dit is een update en aanpassing van de bepalingen van de AVG van de EU zoals deze van toepassing zijn op het VK na de brexit. Voor alle persoonsgegevens van ingezetenen van het VK die geen klantgegevens zijn en die worden verzameld door Yardi Sites en Yardi Evenementen, is Yardi Systems Limited de betreffende gegevensbeheerder.

California Consumer Privacy Act (Californische wet op consumentenbescherming) (‘CCPA’)

Als u een inwoner van Californië bent, heeft u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot persoonsgegevens, zoals uiteengezet in het Burgerlijk wetboek van Californië 1798.100 et seq.  Deze sectie ‘Rechten van personen’ van deze Privacyverklaring verwijst naar die rechten die specifiek betrekking hebben op Californië zoals toegepast op de door de CCPA gedekte informatie, inclusief het recht om informatie op te vragen over persoonsgegevens die wij verzamelen en uitwisselen en om toegang tot of verwijdering van dergelijke gegevens te verzoeken in overeenstemming met de bepalingen van de wet.  Let op dat voor de meeste persoonsgegevens die Yardi namens Yardi Klanten verzamelt en bewaart, Yardi optreedt als dienstverlener voor deze Yardi Klanten.  Als gevolg daarvan vallen die gegevens onder het privacybeleid van de betreffende Yardi Klanten en niet onder deze Privacyverklaring.  Als u ons daarom een verzoek doet met betrekking tot dergelijke gegevens, zullen we u doorverwijzen naar de Yardi Klant (bijvoorbeeld de vastgoedbeheermaatschappij) in wiens naam we de gegevens bijhouden om u te helpen bij uw verzoek.

Canada Personal Information Protection and Electronic Documents Act (Canadese wet op de bescherming van persoonsgegevens en elektronische documenten) (‘PIPEDA’)

Voor zover van toepassing wordt deze Privacyverklaring opgesteld onder de Wet inzake bescherming van persoonsgegevens en elektronische documenten. Er zijn enkele zeldzame uitzonderingen op de verbintenissen die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet.

Voor algemenere vragen houdt de Canadese Information and Privacy Commissioner toezicht op het beheer van de privacywetgeving in de privésector. De commissaris treedt ook op als een soort ombudsman voor privacygeschillen. De Information and Privacy Commissioner is te bereiken op:

Adres: 112 Kent Street, Ottawa, ON K1A 1H3
Telefoon: (613) 995-8210
Gratis: (800) 282-1376
Fax: (613) 947-6850
TTY: (613) 992-9190
Website: www.priv.gc.ca/en/

Privacywetten van andere gebieden

Deze Privacyverklaring wordt opgesteld onder de privacywetten van andere gebieden die hierboven niet zijn beschreven, voor zover deze van toepassing zijn.

Rechten van personen

Corrigeren van persoonsgegevens die ingediend werden op Yardi Sites

Als we uw persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via het Privacyfeedbackformulier. Het intrekken van uw toestemming zal geen invloed hebben op de wettigheid van enige verwerking die wij hebben gedaan voordat u uw toestemming intrekt, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op een andere wettige verwerkingsgrond dan toestemming.

Sitebezoekers die de persoonsgegevens die ze op bepaalde Yardi Sites verstrekken willen corrigeren, bijwerken, wijzigen of wissen, moeten terug kunnen gaan naar de toepasselijke registratiepagina of het toepasselijke webformulier om hun gebruikers- of organisatierecord te bewerken. Sommige vrijwillig ingediende gegevens die geen persoonsgegevens zijn, zoals een antwoord op een enquête of een vragenlijst, worden echter doorgaans samengevoegd en zijn dus niet corrigeerbaar, bijwerkbaar, wijzigbaar of uitwisbaar. Bel ons voor aanvullende informatie of bij problemen met toegang tot informatie van een dergelijke pagina via +1 (805) 699-2040, of neem contact met ons op via ons Privacyfeedbackformulier. Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk hebben gemaakt op de toepasselijke wetgeving en wij een dergelijke inbreuk niet tot uw redelijke tevredenheid hebben verholpen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw land.

Uw recht om bekendmaking aan te vragen van informatie die wij over u verzamelen en delen

Yardi zet zich in om ervoor te zorgen dat u weet welke gegevens we van u verzamelen.  U kunt bij ons de volgende informatie opvragen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij hebben verzameld: 

 • De categorieën van persoonsgegevens die we van u hebben verzameld.
 • Per categorie:
  • De categorieën van bronnen waaruit we de persoonsgegevens hebben verzameld
  • De zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens hebben verzameld
  • De categorieën van derden waarmee we de gegevens gedeeld hebben
 • De specifieke gegevens die we van u hebben verzameld

Yardi zal reageren op dergelijke verzoeken indien wettelijk verplicht, in welk geval de reactie betrekking heeft op de periode van 12 maanden voorafgaand aan onze ontvangst van de aanvraag.

Uw recht om te verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens die wij hebben verzameld

Na ontvangst van een verwijderingsverzoek dat werd ingediend onder de AVG, de CCPA of andere toepasselijke privacywetgeving met betrekking tot Yardi Sites, zal Yardi de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld verwijderen, behalve wanneer wij een legitiem zakelijk doel hebben om dergelijke gegevens te bewaren, of in situaties waarin specifieke informatie nodig is voor ons om: u een goed of dienst te verstrekken waarom u heeft verzocht, een overeenkomst uit te voeren die we met u zijn aangegaan, de functionaliteit of veiligheid van onze systemen te handhaven, of om rechten te laten gelden of uit te oefenen die door de wet zijn voorzien. De wet staat ons ook toe om specifieke gegevens te bewaren voor uitsluitend intern gebruik, maar enkel op manieren die verenigbaar zijn met de context waarin u de gegevens aan ons heeft verstrekt of die redelijk zijn afgestemd op uw verwachtingen op basis van uw relatie met ons.

Wij verkopen geen persoonsgegevens

Yardi verkoopt geen persoonsgegevens aan derden, heeft dit niet gedaan in de afgelopen 12 maanden en zal dit ook in de toekomst niet doen.

Wij zetten ons in voor uw rechten

Als u zich beroept op een van de rechten in deze Privacyverklaring worden uitgelegd, zal Yardi u eerlijk blijven behandelen.  Dit betekent in het bijzonder dat als u een beroep doet op enige rechten die volgens deze Privacyverklaring, u geen goederen of diensten zullen worden geweigerd, u geen andere prijzen of tarieven zullen worden gerekend, en u geen andere kwaliteit goederen of diensten zult ontvangen dan anderen. 

Hoe Yardi zal reageren op een beroep op uw rechten

Voor een individueel beroep op rechten die vallen onder de CCPA gedekt worden, zal Yardi u voorzien van een inhoudelijk antwoord op uw verzoek, over het algemeen binnen 45 dagen nadat wij dit verzoek hebben ontvangen, alhoewel dit onder bepaalde omstandigheden langer kan duren.  Voor een individueel beroep op rechten die vallen onder de AVG, zal Yardi u over het algemeen binnen 30 dagen nadat wij dit verzoek ontvangen voorzien van een inhoudelijk antwoord, alhoewel dit onder bepaalde omstandigheden langer kan duren.  Voor een individueel beroep op uw rechten die worden gedekt onder andere toepasselijke wetten, zal Yardi een wezenlijk antwoord geven binnen het tijdsbestek dat in deze wet is uiteengezet.  In sommige gevallen kan de wet ons toestaan om te weigeren gevolg te geven aan bepaalde verzoeken.  In dat geval zullen wij u proberen een uitleg te geven waarom we dit doen.

We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren om te kunnen reageren op een verzoek dat u heeft ingediend.  Als Yardi niet in staat is uw identiteit te verifiëren met de vereiste mate van zekerheid, kunnen wij niet reageren op het verzoek.

U kunt een agent aanduiden die namens u verzoeken indient.  Voor verzoeken die onder de CCPA vallen, kan de agent een natuurlijke persoon of een bedrijfsentiteit zijn die geregistreerd is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Californië.   Als u een agent wilt aanwijzen om in uw naam te handelen, moeten u en de agent ons verificatieproces voor agenten naleven.

Dit subdeel is niet van toepassing wanneer een agent bevoegd is om namens u op te treden krachtens een geldige volmacht.  Dergelijke verzoeken zullen worden behandeld in overeenstemming met het toepasselijk recht inzake volmachten.

Een beroep doen op uw rechten

Om een beroep te doen op bovenstaande rechten of om een vraag te stellen, neemt u contact met ons op via +1 (800) 866-1124, of via ons Privacyfeedbackformulier.

Uw privacyrechten met betrekking tot directe marketing in Californië

Houd er rekening mee, zoals reeds elders vermeld in deze Privacyverklaring en conform het Burgerlijk wetboek van Californië Deel § 1798.83, dat Yardi geen persoonsgegevens die op deze Yardi Sites verzameld worden, bekendmaakt aan derden voor hun directe marketingdoeleinden. (Het Burgerlijk wetboek van Californië Deel 1798.83 laat gebruikers van een website die inwoner zijn van Californië toe om bepaalde informatie te vragen met betrekking tot de bekendmaking van persoonsgegevens aan derden voor hun directe marketingdoeleinden).

Uw VK/EU recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens in omstandigheden waarbij we vertrouwen op contractuele noodzaak of instemming als onze rechtsgrondslag. Dit betekent dat u het recht heeft om uw informatie te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling, zodat u deze kunt delen met een derde partij.

Uw VK/EU recht op beperking van/bezwaar tegen verwerking van uw informatie

U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer: (a) u de correctheid van de informatie betwist, (b) de informatie op onwettige wijze is verwerkt, maar u niet wilt dat die informatie wordt gewist, (c) u wilt dat de informatie wordt bewaard voor het indienen van of verdedigen tegen een wettelijke claim, of (d) u bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking en u wacht op de uitkomst van dat bezwaarverzoek.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie onder bepaalde omstandigheden. Dit recht is van toepassing wanneer we opkomen voor uw gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij. Wanneer u een bezwaarverzoek indient, verstrek dan alle relevante informatie, waaronder de verwerkingsactiviteit waartegen u bezwaar maakt, waarom u bezwaar wilt maken en op welke wijze de verwerkingsactiviteit nadelig voor u is, evenals eventuele aanvullende informatie die volgens u van nut is voor beoordeling van uw verzoek door ons. We zullen de specifieke verwerking stoppen als we geen dwingende legitieme redenen hebben om die verwerking voort te zetten of wanneer dit niet nodig is voor wettelijke claims.

Contactgegevens van de toezichthouder in het VK (Information Commissioners Office) vindt u hier; en in de EU vindt u hier.

Gegevens die wij verzamelen

Gegevens die u vrijwillig verstrekt: Yardi Sites en Evenementen bieden verschillende manieren waarop personen contact met ons kunnen opnemen, zoals door het indienen van formulieren of telefonisch, om informatie te vragen over ons bedrijf en onze diensten. Als u bijvoorbeeld een account aanmaakt, deelneemt aan een enquête, een aankoop doet, interesse uit in het verkrijgen van aanvullende informatie over Yardi of onze Services, u inschrijft voor marketinginformatie of anderszins contact met ons opneemt, verzamelt Yardi persoonsgegevens van u. We kunnen ook persoonsgegevens verzamelen op een handelsbeurs of evenement of via een telefoongesprek met een van onze verkoopvertegenwoordigers. 

De persoonsgegevens die we verzamelen, kunnen bestaan uit:

 • contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en de aard van uw communicatie;
 • professionele gegevens (zoals uw bedrijfsnaam, functietitel, bedrijfsadres);
 • marketinginformatie (zoals uw contactvoorkeuren, bron/campagne); en
 • alle gegevens die u ons verstrekt wanneer u vrije tekstvakken invult in onze formulieren (bijvoorbeeld voor evenementregistratie of bot-interactie).
 • Opnames van telefoongesprekken of andere communicatie met u, voor zover deze zijn toegestaan onder toepasselijke wetgeving

Het verstrekken van uw gegevens is optioneel, maar kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn, zoals voor registratie voor Yardi Evenementen. Als u uw informatie niet verstrekt, is het mogelijk dat we in dergelijke gevallen de gevraagde informatie niet aan u kunnen overhandigen.

Gegevens die we automatisch verzamelen: Bij het gebruik van een Yardi Site worden bepaalde gegevens automatisch verzameld door de meeste browsers of via uw apparaat (zoals uw IP-adres, uw besturingssysteem, uw browser, apparaatgegevens, unieke apparaatidentificatoren, mobiel netwerkgegevens, verzoekinformatie (snelheid, frequentie) en informatie over hoe u omgaat met een Yardi Site en andere websites). Sommige van deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare traceringstechnologie, zoals uitgelegd in het onderstaande gedeelte ‘Cookies’.

Gegevens die we verzamelen uit andere bronnen: Om ons beter in staat te stellen u relevante marketing, aanbiedingen en diensten aan te bieden en onze gegevens bij te werken, kunnen we informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databanken, dataproviders, social mediaplatforms en van andere derden. Deze informatie kan bestaan uit:

 • mailingadressen, functietitels, e-mailadressen, telefoonnummers, intentiegegevens (of gegevens over gebruikersgedrag), IP-adressen, social mediaprofielen, LinkedIn-URL’s en aangepaste profielen, met het oog op gerichte reclame, het leveren van relevantere e-mailinhoud, promotie van evenementen en profilering; en  
 • bijgewerkte leverings- of betalingsgegevens, gebruikt om onze administratie te corrigeren, of verkregen uit aankoop- of aflossingsinformatie en klantenondersteuning en inschrijvingsinformatie. 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan die kunnen worden opgeroepen door een webserver in het domein dat de cookie heeft geplaatst. Zoals gebruikelijk is bij veel online diensten, kunnen onze Services gebruikmaken van de volgende cookies van derden om bepaalde gegevens rechtstreeks te verzamelen vanuit de browsers van eindgebruikers voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven (zie het deel ‘Gegevens die we automatisch verzamelen’ hierboven voor meer informatie). Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

Google Analytics: Deze website gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van anonieme informatie zoals het aantal bezoekers van de site en de populairste pagina’s. Meer informatie over hoe Google deze gegevens verzamelt en gebruikt, vindt u op www.google.com/policies/privacy/partners/.

Google DoubleClick: Deze website gebruikt cookies via Google DoubleClick om de handelingen van de websitegebruiker te registreren en te melden na geklikt te hebben op een van de reclameboodschappen van de adverteerder met de bedoeling om de doeltreffendheid van de reclameboodschap te meten en gerichte reclame aan te bieden aan de gebruiker.

Facebook: Deze website gebruikt cookies van Facebook om relevante advertenties aan te bieden.

Microsoft: Deze website gebruikt cookies via Microsoft om de gebruikers te volgen over verschillende Microsoft domeinen.

Niet volgen

Sommige functies van de Yardi Sites reageren niet op Niet volgen signalen van de browser.

Hoe wij de door ons verzamelde gegevens gebruiken

Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen of ontvangen (alleen of gecombineerd):

 • om te reageren op uw vragen en te voldoen aan uw verzoeken, zoals door u gevraagde materialen en nieuwsbrieven te verzenden, alsmede informatie en materiaal met betrekking tot onze producten en diensten;
 • om u administratieve informatie te sturen, bijvoorbeeld informatie over de Yardi Sites en wijzigingen in onze algemene voorwaarden en beleidslijnen;
 • om u marketingberichten te sturen, inclusief via e-mail en sms, in overeenstemming met de toepasselijke wetten en in overeenstemming met uw voorkeuren, waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn;
 • om uw ervaring op de Yardi Sites te personaliseren door gepersonaliseerde producten en aanbiedingen te bieden;
 • voor onze zakelijke doeleinden, zoals data-analyse, audits, fraudemonitoring en -preventie, het ontwikkelen van nieuwe producten, het aanpassen, verbeteren of wijzigen van de Yardi Sites en onze Services, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten;
 • zoals wij noodzakelijk of passend achten: (a) krachtens de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten het land waar u uw residentie heeft; (b) om te voldoen aan de wettelijke procedure; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, met inbegrip van openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u uw residentie heeft; (d) om onze algemene voorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of ons eigendom te beschermen, en/of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen; en (g) om ons toe te staan beschikbare rechtsmiddelen in te stellen of de schade te beperken die we kunnen oplopen.

Rechtsgrondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Krachtens bepaalde wetten inzake gegevensbescherming, waaronder die van Europa en het VK, is het vereist dat we u informeren over de rechtsgrondslagen op basis waarvan we uw persoonsgegevens verwerken.

Er zijn verschillende grondslagen waarop we kunnen vertrouwen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. In sommige contexten zijn er meerdere gronden van toepassing. In de onderstaande tabel staat een samenvatting van de gronden die het meest relevant zijn in de context van Yardi Services, plus de betekenis hiervan.

TermVerwerkingsgrondUitleg
Wettelijke verplichtingVerwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingenEr zijn gevallen waarbij we uw persoonsgegevens moeten verwerken en bewaren om te voldoen aan wetten of bepaalde wettelijke verplichtingen.
Gerechtvaardigde belangenVerwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde partijWij of een derde partij hebben gerechtvaardigde belangen in het effectief en correct uitvoeren en beheren van onze bedrijfsactiviteiten en in verband met deze belangen verwerken wij uw gegevens. Deze omvatten: (i) het leveren, verbeteren en personaliseren van de Yardi Sites en Services; (ii) het beheren van onze relatie met u; en (iii) het uitvoeren van onze marketingactiviteiten. Uw gegevens worden niet verwerkt op deze grondslag als de belangen van ons of van een derde partij ondergeschikt zijn aan uw eigen belangen, rechten en vrijheden.
InstemmingU heeft specifiek instemming gegeven voor de verwerking van uw gegevensIn bepaalde gevallen kunnen we uw instemming vragen (apart van een contract tussen ons) voordat we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken. In dat geval kunt u vrijwillig kiezen om uw instemming te geven of te weigeren zonder enige nadelige gevolgen voor u.

Als we gevoelige persoonsgegevens over u verwerken en er hierbij voor zorgen dat een van de bovengenoemde verwerkingsgronden van toepassing is, zullen we ervoor zorgen dat een van de verwerkingsgronden van gevoelige persoonsgegevens ook van toepassing is.

Doel/activiteitType persoonsgegevensWettelijke grondslag voor verwerking, inclusief grondslag van gerechtvaardigd belang
Voor het beheren en onderhouden van de Yardi Sites en onze IT-systemen (inclusief monitoring, probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, reparatie en ondersteuning, rapportage en gegevens hosten).Contactgegevens Apparaatgegevens Gegevens over websitegebruikDe gerechtvaardigde belangen van ons en onze derde partijen (voor het uitvoeren, leveren en verbeteren van onze activiteiten, waaronder de Yardi Sites; om illegale activiteiten (bijv. fraude) te detecteren of te voorkomen en/of om de beveiliging van onze IT-infrastructuur te beheren).
Ons gebruik van tracking-technologieën zoals cookies beheren (waaronder u de mogelijkheid bieden om uw cookievoorkeuren te beheren) en verzamelde gegevens analyseren om meer te leren over de Yardi Sites, om de effectiviteit van onze marketing te verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Dit omvat websiteanalyse, identificatie van browse-/kooptrends en -patronen, en evaluatie van deze informatie in samengestelde groepsvorm (social media, marketinginformatie) en individueel (gegevens over account, apparaat, locatie en websitegebruik).Accountgegevens Apparaatgegevens Gegevens over websitegebruik Social Media Locatiegegevens Reclame- en marketinginformatie CommunicatiegegevensInstemming (indien vereist onder geldende wetgeving, zie de tool voor cookie-instemming op onze website).   Andere (voor strikt noodzakelijke cookies). Onze gerechtvaardigde belangen voor het uitvoeren, leveren en verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten, waaronder onze website, om onze website te verbeteren of om de inzichten te gebruiken om marketingactiviteiten te verbeteren of te ontwikkelen en om onze producten en diensten te promoten.
Contact opnemen met huidige en potentiële klanten (waaronder bezoekers van Yardi Sites) over onze producten en diensten, evenals marketingevenementen waarin u interesse heeft getoond.Accountgegevens Persoonsgegevens Gegevens over websitegebruik Marketinginformatie Communicatiegegevens Social media Geüploade inhoudgegevensInstemming (indien vereist onder de geldende wetgeving).   Andere. Onze gerechtvaardigde belangen (voor het uitvoeren, leveren en verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten, om met u te communiceren, marketingactiviteiten te ontwikkelen en om onze producten en diensten te promoten).
Evenementen en communicatie met u beherenContactgegevens Persoonsgegevens Marketinginformatie Communicatiegegevens  Instemming (indien vereist onder de geldende wetgeving).   Andere. Onze gerechtvaardigde belangen (voor het uitvoeren, leveren en verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten, om met u te communiceren, marketingactiviteiten te ontwikkelen en om onze producten en diensten te promoten).
Training en kwaliteitscontroleContactgegevens Marketinginformatie Communicatiegegevens  Gerechtvaardigde belangen (om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren, om onze producten en diensten te promoten en om de inzichten te gebruiken om onze marketingactiviteiten te verbeteren of te ontwikkelen).
Reclames voor onze producten en diensten personaliseren, afstemmen en leveren op websites, apps en andere online services van derden (inclusief voor identificatie van doelgroepen en personen zoals u om onze marketingcampagnes en -communicatie beter af te stemmen), de effectiviteit van onze campagnes meten en onze methoden aanpassen.Accountgegevens Marketinginformatie Gegevens over websitegebruik Social media Gegevens van contactapparaatInstemming (indien vereist onder de geldende wetgeving).   Andere. Onze gerechtvaardigde belangen (om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren, om onze producten en diensten te promoten en om de inzichten te gebruiken om onze marketingactiviteiten te verbeteren of te ontwikkelen).
Voldoen aan wettelijke verplichtingen en voorschriften die op ons van toepassing zijn, waaronder onze verplichtingen om te reageren op uw verzoeken krachtens wetten inzake gegevensbescherming.Contactgegevens Accountgegevens Transactiegegevens Gegevens over websitegebruik Locatiegegevens Communicatiegegevens Geüploade inhoudgegevensWe verwerken uw persoonsgegevens bij samenwerking met publieke instellingen en overheidsinstellingen, rechtbanken, of toezichthouders in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen onder toepasselijke wetten, voor zover hierbij verwerking of openbaarmaking van persoonsgegevens vereist is voor de bescherming van onze rechten, evenals bij het uitoefenen van rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, het beperken van onze schade, het voldoen aan rechtszaken, uitspraken van rechtbanken of juridische processen, of bij reactie op wettelijke verzoeken.
Onze wettelijke rechten beschermen (inclusief voor het delen van informatie met rechtshandhavingsinstanties en andere instellingen, waar nodig), bijvoorbeeld om ons te verdedigen tegen claims tegen ons en om rechtszaken te voeren om op te komen voor onze belangen.Contactgegevens Accountgegevens Transactiegegevens Locatiegegevens Gegevens van beveiligingscamera’s Gegevens over websitegebruik CommunicatiegegevensOnze gerechtvaardigde belangen om onze zakelijke belangen te beschermen.

Bij het nastreven van deze doelen kunnen we gegevens combineren die we verzamelen uit verschillende contexten (bijvoorbeeld informatie die u aan ons verstrekt op Yardi Sites naast informatie die u aan ons verstrekt tijdens offline Yardi Evenementen) of gegevens die we van derde partijen verkrijgen om u een naadloze, consistente en gepersonaliseerde ervaring te bieden, zodat u zakelijke beslissingen kunt nemen op basis van informatie, evenals voor andere legitieme doelen.

Aanvullende informatie over hoe Yardi uw persoonsgegevens deelt

We verhuren of verkopen geen persoonsgegevens.

We kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan derden om ons te helpen bij de uitvoering van de Services, inclusief betalingsverwerking voor alle toepasselijke kosten in verband met een gebeurtenis of transactie. Deze derden hebben enkel toegang tot uw gegevens om deze taken namens ons uit te voeren.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Yardi, zoals alle organisaties, is een gegevensbeheerder van de persoonsgegevens van haar medewerkers, die worden verwerkt in het kader van HR-activiteiten. Als u een bezoeker bent die is gevestigd in het VK of de EER, is Yardi Systems, B.V. de gegevensbeheerder voor persoonsgegevens die zijn verzameld op Yardi Sites. Voor meer informatie over het privacybeleid van Yardi met betrekking tot personen die bij Yardi solliciteren, gaat u naar ons Yardi Privacybeleid (dat hierbij door verwijzing is opgenomen).

Openbare forums en referenties van klanten

Op Yardi Sites worden mogelijk mededelingenborden, blogs of chatrooms weergegeven. Vanwege de aard van het internet, kunnen alle persoons(gegevens) die u op een dergelijk forum wilt indienen, worden gelezen, verzameld of gebruikt door anderen die deze forums bezoeken, en om u ongevraagd berichten te sturen. Yardi is niet verantwoordelijk voor de persoons(gegevens) die u kiest te verstrekken op deze openbare forums.

Yardi kan een klantenlijst en referenties publiceren op Yardi Sites die gegevens bevatten zoals de naam van de klant en de functie. In dergelijke gevallen verkrijgt Yardi de toestemming van elk persoon voordat er informatie op een dergelijke lijst wordt gepubliceerd of referenties worden geplaatst.

Gegevens die wij delen

Serviceproviders/gegevensverwerkers

Zoals hiervoor beschreven, kan Yardi uw persoonsgegevens delen met ingehuurde dienstverleners zodat deze dienstverleners namens ons services kunnen verstrekken. Een lijst van onze serviceproviders vindt u hier: https://resources.yardi.com/legal/yardi-service-providers/. Yardi deelt, verkoopt, verhuurt of verhandelt dergelijke persoonsgegevens niet met derden voor hun reclame- of marketingdoeleinden.

Aan Yardi gelieerde ondernemingen

Yardi kan uw persoonsgegevens delen met aan Yardi gelieerde ondernemingen in het kader van eventuele nodige samenwerking. Yardi moet bijvoorbeeld uw gegevens delen met een aan Yardi gelieerde onderneming voor sollicitatie en arbeidsdoeleinden.

Yardi’s opvolger

Yardi kan uw persoonsgegevens delen met een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van (een deel van) de activa van Yardi, ongeacht of het als goed renderend bedrijf is of als deel van een faillissement, liquidatie of vergelijkbare procedure, waarbij persoonsgegevens in het bezit van Yardi over onze Sitebezoekers behoren tot de overgedragen activa.

Verplichte openbaarmaking

Yardi behoudt zich het recht voor de op Yardi Sites verstrekte persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken indien wettelijk vereist of indien Yardi redelijkerwijs ervan overtuigd is dat het gebruik of de openbaarmaking nodig is om de rechten van Yardi te beschermen en/of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure.

Internationale overdracht van informatie

Om de wereldwijde activiteiten van Yardi te vergemakkelijken, kan Yardi de informatie en persoonsgegevens die u op de Yardi Sites over de hele wereld verstrekt, opslaan, overdragen en openen, inclusief in de Verenigde Staten, Canada en andere landen waarin Yardi of haar externe dienstverleners actief zijn.

Als u de Yardi Sites of Service vanuit buiten de Verenigde Staten gebruikt, wees u er dan van bewust dat uw gegevens kunnen worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt door Yardi in onze faciliteiten en door die derden waarmee wij uw persoonsgegevens kunnen delen, in de Verenigde Staten en op andere locaties waar wij kantoren hebben. Deze landen hebben mogelijk andere wetten inzake gegevensbescherming dan de wetten van uw land. Deze Privacyverklaring is van toepassing zelfs als Yardi dergelijke informatie of persoonsgegevens overdraagt naar andere landen. Door u te registreren om een evenement bij te wonen, contact met ons op te nemen via ons webformulier of informatie of persoonsgegevens aan ons te verstrekken op Yardi Sites in een andere context, stemt u in met de overdracht van uw informatie en persoonsgegevens informatie tussen deze faciliteiten, inclusief die buiten uw thuisland.

Als u zich in het VK of de EER bevindt, zullen wij voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten en wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te eisen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Verklaring met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens buiten het VK of de EER. In dergelijke gevallen dragen wij alleen persoonsgegevens over als:

 • het land waarnaar de persoonsgegevens zullen worden doorgegeven, door de Europese Commissie wordt erkend als land met een “adequaat” beschermingsniveau;
 • de ontvanger van de persoonsgegevens gevestigd is in de VS en gecertificeerd is onder het Data privacy framework tussen de EU en de VS,de uitbreiding voor het VK van het DPF tussen de EU en de VS of het DPF tussen Zwitserland en de VS; of
 • we passende waarborgen ingebouwd hebben met betrekking tot de overdracht van gegevens, bijvoorbeeld door de toepassing van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens (de ‘EU-modelbepalingen’).

Met betrekking tot de overdracht van informatie tussen de ondernemingen binnen onze groep hebben we de EU-modelbepalingen (en de bijbehorende bijlage voor het VK) geïmplementeerd, waardoor alle ondernemingen van de groep verplicht zijn persoonsgegevens die ze verwerken en die afkomstig zijn uit het VK of de EER te beschermen in overeenstemming met de wetgeving van het VK en de Europese Unie inzake gegevensbescherming.

U kunt een kopie opvragen van de veiligheidsmaatregelen die wij hebben voor wat betreft de overdracht van persoonsgegevens, door contact met ons op te nemen zoals in het hierna beschreven gedeelte ‘Contact’.

Data privacy framework

Yardi Systems Inc. en Yardi Kube Inc. verklaren zelf dat ze voldoen aan het Data privacy framework tussen de EU en de VS, de uitbreiding voor het VK van het Data privacy framework tussen de EU en de VS en aan het Data privacy framework tussen Zwitserland en de VS, zoals is uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van handel (U.S. Department of Commerce) (hierna gezamenlijk het ‘Data privacy framework’ genoemd). Onze Verklaring over het Data privacy framework vindt u hier: https://resources.yardi.com/legal/dpf-notice/.

Communicatievoorkeuren

Yardi biedt Bezoekers die contactgegevens verstrekken mogelijkheden om te bepalen hoe Yardi de verstrekte gegevens gebruikt. U kunt uw ontvangst van marketing- en niet-transactionele berichten beheren door te klikken op de link ‘Afmelden’ onderaan de marketing-e-mails van Yardi. Bovendien kunt u uw communicatievoorkeuren aangeven via ons Privacyfeedbackformulier. Yardi Klanten kunnen zich niet afmelden voor het ontvangen van transactionele e-mails betreffende hun account bij Yardi of de Services.

Kinderen jonger dan 16

Yardi Sites zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Het is personen onder de 16 jaar niet toegestaan gegevens te verstrekken aan of op Yardi Sites. Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, noch verkopen wij persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16, gebruik dan geen Yardi Sites en verstrek geen gegevens via Yardi Sites. Als wij te weten komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 16 zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen wij deze gegevens wissen. Als u ervan overtuigd bent dat een van de Yardi Sites persoonsgegevens heeft verzameld van of over een kind jonger dan 16, neem dan contact op met onze juridische afdeling op +1 (805) 699-2040.

Gegevensretentie

Yardi bewaart de persoonsgegevens die wij ontvangen op de Yardi Sites voor de duur van uw relatie met Yardi, en waar wij een aanhoudende legitieme zakelijke behoefte hebben om dit te doen (bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten, om onze overeenkomsten af te dwingen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen). Retentietermijnen kunnen worden verlengd als we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie te bewaren vanwege rechtszaken, onderzoeken en andere soortgelijke procedures, of als een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de toepasselijke wetgeving.

Wanneer wij geen legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij dergelijke gegevens verwijderen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens opgeslagen zijn in een back-uparchief), zullen we uw persoonsgegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking tot verwijdering mogelijk is.

COPYRIGHTBELEID

Claims over inbreuk op het auteursrecht melden

Yardi respecteert het intellectueel eigendom van anderen en wij vragen onze gebruikers, pandbeheerders, eigenaren en makelaars om hetzelfde te doen. Yardi heeft procedures ingesteld voor het ontvangen van schriftelijke claims over inbreuk op het auteursrecht en voor de verwerking van dergelijke claims conform de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. paragraaf 512 (‘DMCA’).

Als een derde van mening is dat diens werk werd gekopieerd op een manier die een inbreuk is op het auteursrecht, of diens intellectueel eigendomsrechten anderszins is geschonden, dan dient diegene de aangewezen agent van de volgende informatie te voorzien: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan diegene beweert dat dit werd geschonden; (iii) een beschrijving waar het materiaal waarvan diegene beweert dat het een schending is, zich bevindt op de Yardi Site; (iv) diens adres, telefoonnummer en e-mailadres; (v) een verklaring dat diegene in goed vertrouwen gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet; en (vi) een beëdigde verklaring dat de eerder vermelde informatie in diens kennisgeving correct is en dat diegene de eigenaar is van het auteursrecht of intellectueel eigendom, of bevoegd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom.

DMCA meldingen moeten aan onze aangewezen auteursrechtagent worden gestuurd via het webformulier of per post:

Attn: DMCA Agent – Legal Department
Yardi Systems, Inc.
430 S. Fairview Avenue
Santa Barbara CA 93117, Verenigde Staten.

Recidiverende inbreukmakers

Het is het beleid van Yardi om, onder gepaste omstandigheden, de accounts op te zeggen van partijen die herhaaldelijk inbreuk maken of herhaaldelijk van inbreuk worden beschuldigd.

Beveiliging

Yardi zet zich in voor de bescherming van de beveiliging van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.  Yardi gebruikt passende administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om de gegevens die u verstrekt te beschermen. Ondanks deze bescherming kan er niet worden gegarandeerd dat elektronische verzending via internet of informatie-opslagtechnologie volledig veilig is. Neem dus de juiste voorzorgsmaatregelen voordat u besluit welke gegevens u ons op deze manier stuurt.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Yardi behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Doorgaan met het gebruik van een van de Yardi Sites nadat wij wijzigingen hebben aangebracht, wordt beschouwd als de aanvaarding van deze wijzigingen.  Controleer dus regelmatig deze Privacyverklaring op updates. Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken of delen, zullen we op deze site melden dat ons beleid is gewijzigd.

Beleid inzake toegankelijkheid

Yardi zet zich in om ervoor te zorgen dat onze communicatie, waaronder onze website, toegankelijk is voor personen met een handicap.  Deze website voldoet aan de richtlijnen voor toegankelijkheid van content.  Om toegankelijkheidsgerelateerde verzoeken te doen of barrières te melden, kunt u contact met ons opnemen op +1 (800) 866-1124 of via ons Privacyfeedbackformulier.  

Contact

Bij vragen over deze Privacyverklaring of als u zich wilt beroepen op een van uw rechten, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen via een van de onderstaande methoden:

Land Vertegenwoordiger
Noord-Amerika Telefonisch: +1 (805) 699-2040 /+1 (800) 866-1124
Via het websiteformulier: Privacyfeedbackformulier
Schriftelijk naar:
Attention – DPO
430 S. Fairview
Santa Barbara, CA 93117, VS
EER Via het websiteformulier: Privacyfeedbackformulier
Schriftelijk naar:
t.a.v. – DPO
Vesta Building, Herikerbergweg 195
Amsterdam, NH 1101 CN, Nederland
Verenigd Koninkrijk Via het websiteformulier: Privacyfeedbackformulier
Schriftelijk naar:
Attention – DPO
Room 1.01, Scott House, The Concourse, Waterloo Station
London SE1 7LY, Verenigd Koninkrijk
Zwitserland Zie EER