DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Yardi Systems, Inc. og dets tilknyttede enheder (“Yardi”) forpligter sig til at beskytte enkeltpersoners privatliv og opnå og fastholde vores kunders tillid (“Yardi-kunder” eller “kunder”) samt andre brugere af og besøgende til Yardis websteder (under ét betegnet “besøgende”). I centrum af denne mission er ønsket om at levere et robust program for sikkerhed og databeskyttelse, som nøje tager hensyn til forhold omkring databeskyttelse for en række produkter og tjenester tilbudt af Yardi (“Yardis tjenester” eller “tjenester”), herunder data der opbevares af Yardi på vegne af dets kunder og disses kunder i forbindelse med vores tjenester (“kundedata”), og for så vidt angår “personoplysninger” som defineret af den generelle forordning om databeskyttelse (“GDPR”) og “personoplysninger” som defineret af California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) (under ét betegnet “personoplysninger”).

Omfattede websteder

Denne databeskyttelseserklæring beskriver vores databeskyttelsespraksis for oplysninger, som vi indhenter fra enkeltpersoner (“dig” eller “din”), der besøger www.Yardi.com og tilknyttede Yardi mikro-websteder med undtagelse af Yardis websteder for Internet Listing Service (ILS) (under ét betegnet “Yardis websteder”). Denne databeskyttelseserklæring omfatter oplysninger, som vi indsamler fra enkeltpersoner, der besøger Yardis websteder og/eller deltager i Yardis konferencer og events eller interagerer med os på andre måder f.eks. ved besøg i vores lokaler (“Yardi events”). Når vi indsamler personoplysninger om Yardis websteder og ved Yardi events, kan du få stillet yderligere oplysninger til rådighed, der er specifikke for den kontekst, som vores indsamling og brugen af de oplysninger, der indsamles, indgår i (f.eks. registreringsside for et event eller seminar). For at bortvejre enhver tvivl vil vi leve op til disse forpligtelser, og alle yderligere databeskyttelseserklæringer er herved medtaget i denne databeskyttelseserklæring. 

VIGTIGT: DATABESKYTTELSESERKLÆRINGEN FINDER IKKE ANVENDELSE PÅ KUNDEOPLYSNINGER. Yardis fortroligheds-/databeskyttelsesforpligtelser og andre forpligtelser i forbindelse med dets tjenester og kundeoplysninger (som er oplysninger indsamlet og kontrolleret af Yardis kunder som led i Yardis cloud-tjenester) er alene styret af de aftaler, i henhold til hvilke tjenesterne leveres til vores kunder, herunder i givet fald en HIPAA Business Associate Agreement. De traditionelle licenshavere til Yardis tjenester er ejere af fast ejendom (boliger, erhvervs- og industriejendomme) samt ejendomsadministratorer (igen under ét, som anvendt i denne databeskyttelseserklæring, betegnet “Yardis kunder” eller “kunder”). Yardi har generelt ingen direkte forbindelse til de enkeltpersoner, som vores kunders kundeoplysninger kan vedrøre; Yardi hoster eller behandler blot sådanne oplysninger på vegne af vores kunder.

Hvis du har spørgsmål til datapraksis hos en af Yardis kunder, der gør brug af Yardis tjenester til at behandle dine personoplysninger, bedes du kontakte Yardis kunde direkte. For at komme i kontakt med din ejendomsadministrator skal du blot slå din boligforening op på RENTCafé – først vælge din by, hvorefter du vil kunne lave en søgning på ejendomsnavn. Når du har fundet din boligforening, vil du finde nyttige oplysninger (herunder telefonnummer), som du kan bruge til at kontakte din ejendomsadministrator.

Ikke-omfattede websteder

Denne databeskyttelseserklæring finder ikke anvendelse på personoplysninger, der indsamles af Yardis kunder, der gør brug af Yardis tjenester.  For eksempel giver visse af Yardis tjenester Yardis kunder mulighed for at oprette deres egne websteder og applikationer, der kører på Yardis platform. Yardis kunders tjenestevilkår og databeskyttelseserklæring regulerer disse websteder og applikationer.  Hvis du har fremsendt personoplysninger til et websted eller applikation, der er kontrolleret af en af Yardis kunder (f.eks. ejendomme i RENTCafé‘s boligejerportaler), og du ønsker at udøve rettigheder, du måtte have til at få adgang til, berigtige, ændre eller slette sådanne oplysninger, bedes du kontakte Yardis kunde direkte.

Yardis websteder kan indeholde links til andre tredjepartswebsteder. Oplysningspraksis eller indhold i sådanne andre websteder reguleres af disse andre websteders databeskyttelseserklæringer eller -meddelelser. Yardi opfordrer dig til at gennemgå disse andre websteders databeskyttelseserklæringer eller -meddelelser for at forstå deres oplysningspraksis.

Generel databeskyttelsesforordning (“GDPR”)

Nogle lande, herunder lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), pålægger dataansvarlige og databehandlere visse former for ansvar. Et selskab er dataansvarlig, når det har ansvaret for at bestemme, hvorfor og hvordan personoplysninger behandles, mens et selskab er databehandler, når det behandler personoplysninger på vegne af en dataansvarlig. Yardi er databehandler og ikke dataansvarlig i henhold til GDPR, for så vidt angår kundeoplysninger. Yardis kunder er dataansvarlige, da de træffer alle beslutninger om, hvordan og hvorfor kundeoplysninger, der indeholder personoplysninger, skal behandles, herunder eventuelle oplysninger eller videregivelse til tredjeparter. Såfremt personoplysninger, der vedrører dig som enkeltperson, er blevet fremsendt eller indtastet i en af Yardis tjenester af eller på vegne af en af Yardis kunder eller på anden måde er blevet indsamlet af en af Yardis tjenester på vegne af en af Yardis kunder, og du ønsker at få adgang til, berigtige, ændre eller slette disse kundeoplysninger, bedes du forhøre dig hos Yardis kunde direkte. Såfremt en godkendt Yardi-kunde anmoder om, at vi opdaterer eller fjerner de pågældende oplysninger, og kunden ikke har nogen mulighed for at gøre dette ved brug af tjenesterne, vil vi imødekomme anmodningen inden for 30 dage.

California Consumer Protection Act (“CCPA”)

Hvis du er bosiddende i Californien, kan du have visse rettigheder i relation til personoplysninger som fastsat i Cal. Civ. Code 1798.100 ff.  Denne databeskyttelseserklærings afsnit “Enkeltpersoners rettigheder” adresserer disse rettigheder, der er specifikke for Californien som anvendt på de oplysninger, der er omfattet af CCPA, herunder retten til at begære information om de personoplysninger, som vi indsamler og deler, og til at anmode om adgang til og sletning af sådanne oplysninger i overensstemmelse med lovens bestemmelser.  Bemærk, at de fleste af de personoplysninger, som Yardi indsamler og opbevarer, opbevarer Yardi på vegne af Yardis kunder i egenskab af tjenesteyder for disse Yardi-kunder.  Følgelig er det Yardis kunders databeskyttelsespolitikker og ikke denne databeskyttelseserklæring, der dækker disse oplysninger.  Som følge heraf vil vi, såfremt du henvender dig til os vedrørende disse oplysninger, henvise dig til Yardis kunde (f.eks. ejendomsadministrationsselskaber), på hvis vegne vi kan opbevare disse oplysninger, for at få hjælp med din anmodning.

Canada Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”)

I det omfang, den finder anvendelse, afgives denne databeskyttelseserklæring i medfør af Personal Information Protection and Electronic Documents Act. Der findes nogle sjældne undtagelser fra de forpligtelser, der er fastsat i denne databeskyttelseserklæring.

For yderligere generelle henvendelser er det Information and Privacy Commissioner of Canada, der fører tilsyn med administrationen af databeskyttelseslovgivningen i den private sektor. Privacy Commissioner fungerer ligeledes som en slags ombudsmand i tvister om databeskyttelsesanliggender. Information and Privacy Commissioner kan kontaktes på:

Adresse: 112 Kent Street, Ottawa, ON K1A 1H3
Tlf.: (613) 995-8210
Gratisnummer: (800) 282-1376
Fax: (613) 947-6850
Teksttelefon: (613) 992-9190
Websted: www.priv.gc.ca/en/

Databeskyttelseslove i andre territorier

Denne databeskyttelseserklæring afgives i medfør af andre territoriers databeskyttelseslove, der ikke er beskrevet ovenfor, i det omfang de finder anvendelse.

Enkeltpersoners rettigheder

Berigtigelse af fremsendte personoplysninger på Yardis websteder

Såfremt vi har indsamlet og behandlet dine personoplysninger på basis af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os ved brug af  Privacy Feedback-formularen. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af nogen behandling, som vi har gennemført forud for tilbagetrækningen af dit samtykke, ej heller vil det berøre behandling af dine personoplysninger, der er gennemført i tillid til retsgrundlaget for lovlig behandling, bortset fra samtykke.

Besøgende, der ønsker at berigtige, opdatere, ændre eller slette de personoplysninger, de afgiver på visse af Yardis websteder, skal kunne gå tilbage til den gældende registreringsside eller webformular og redigere deres bruger- eller organisationsoplysninger. Imidlertid er nogle af de oplysninger, der er afgivet frivilligt, og som ikke er personoplysninger, som f.eks. et svar på en afstemning eller undersøgelse, typisk sammenfattet og kan således ikke berigtiges, opdateres, ændres eller slettes. For yderligere oplysninger eller problemer vedrørende adgang til dine oplysninger fra en sådan side kan du kontakte os på +1 (805) 699-2040, eller ved brug af vores Privacy Feedback-formular. Hvis du finder, at vi har behandlet dine personoplysninger i modstrid med gældende lov og ikke har afhjulpet denne overtrædelse tilfredsstillende, kan du ligeledes indgive klage til datatilsynet i dit land.

Din ret til at anmode om offentliggørelse af oplysninger, som vi indsamler og deler om dig

Yardi forpligter sig til at sikre, at du ved, hvilke oplysninger vi indsamler om dig.  Du kan anmode om følgende oplysninger fra os, for så vidt angår de personoplysninger, vi har indsamlet: 

 • De kategorier af personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.
 • For hver kategori:
  • De kategorier af kilder, som vi har indsamlet personoplysningerne fra
  • De forretningsmæssige eller kommercielle formål, vi har indsamlet personoplysningerne til
  • De kategorier af tredjeparter, som vi delte oplysningerne med
 • De specifikke oplysninger, som vi har indsamlet om dig

Yardi vil reagere på sådanne anmodninger, hvis det kræves ved lov, i hvilket tilfælde svaret vil dække 12-måneders perioden forud for vores modtagelse af anmodningen.

Din ret til at anmode om af få slettet de personoplysninger, vi har indsamlet

Ved modtagelse af en anmodning om sletning, der er omfattet af GDPR, CCPA eller anden gældende databeskyttelseslov, der vedrører Yardis websteder, vil Yardi slette de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, undtagen hvor vi har et legitimt forretningsformål med at opbevare sådanne oplysninger, eller situationer hvor vi har brug for specifikke oplysninger, for at vi kan: Levere en vare eller tjeneste, som du har bedt om, opfylde en kontrakt, som vi har indgået med dig, bevare vores systemers funktionalitet eller sikkerhed eller leve op til eller udøve rettigheder, der er fastsat ved lov. Lovgivningen tillader os også at bevare specifikke oplysninger til vores eksklusive interne brug, men kun på måder der er kompatible med den sammenhæng, i hvilken du leverede oplysningerne til os, eller som er rimeligt tilpasset dine forventninger baseret på din relation med os.

Vi sælger ikke personoplysninger

Yardi sælger ikke og vil ikke sælge personoplysninger til tredjeparter og har ikke solgt personoplysninger inden for de seneste 12 måneder.

Vi forpligter os til at leve op til dine rettigheder

Hvis du udøver nogen af de rettigheder, der er gjort rede for i denne databeskyttelseserklæring, vil Yardi blive ved med at behandle dig retfærdigt.  Det betyder især, at hvis du udøver nogen af rettighederne i medfør af denne erklæring, vil du ikke blive afvist eller blive pålagt andre priser eller satser for varer eller tjenester eller modtage varer eller services på et andet niveau eller af en anden kvalitet end andre. 

Sådan vil Yardi reagere på en anmodning om udøvelse af dine rettigheder

For anmodninger vedrørende individuelle rettigheder, der er omfattet af CCPA, vil Yardi give et omfattende svar på din anmodning, normalt inden for 45 dage fra vores modtagelse heraf, selv om det kan tage længere tid under visse omstændigheder.  For anmodninger vedrørende individuelle rettigheder, der er omfattet af GDPR, vil Yardi give et omfattende svar på din anmodning, normalt inden for 30 dage fra vores modtagelse heraf, selv om det kan tage længere tid under visse omstændigheder.  For anmodninger vedrørende individuelle rettigheder, der er omfattet af andre gældende love, vil Yardi give et omfattende svar inden for den tidsramme, der er fastsat i denne lov.  I nogle tilfælde kan lovgivningen også tillade os at afvise at reagere på visse anmodninger.  Er det tilfældet, vil vi bestræbe os på at give dig en forklaring på hvorfor.

Vi kan anmode dig om yderligere oplysninger for at verificere din identitet med det formål at besvare din eventuelle anmodning.  Hvis Yardi ikke er i stand til at verificere din identitet med den krævede grad af vished, vil vi ikke kunne besvare anmodningen.

Du kan udpege en agent til på dine vegne at fremsende anmodninger.  For anmodninger omfattet af CCPA kan agenten være en fysisk person eller en forretningsenhed eller en virksomhed, som er registreret hos California Secretary of State.   Såfremt du ønsker at udpege en agent til at handle på dine vegne, skal du og din agent overholde vores verificeringsproces for agenter.

Bemærk, at dette underafsnit ikke finder anvendelse, når en agent får bemyndigelse til at handle på dine vegne i medfør af en gyldig fuldmagt.  Alle sådanne anmodninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende lov om fuldmagter.

Sådan foretager du en anmodning om udøvelse af dine rettigheder

For at udøve nogen af ovennævnte rettigheder eller stille spørgsmål bedes du kontakte os på (800) 866-1124 eller bruge vores Privacy Feedback-formular.

Dine databeskyttelsesrettigheder i Californien vedrørende direct marketing

Som anført andetsteds i denne databeskyttelseserklæring og i overensstemmelse med California Civil Code section 1798.83 offentliggør Yardi ikke personoplysninger, der indsamles om Yardis websteder til tredjeparter med henblik på deres direct marketing. (I henhold til California Civil Code section 1798.83 kan brugere af et websted, der er bosiddende i Californien, anmode om offentliggørelse af visse oplysninger til tredjeparter med henblik på deres direct marketing).

Oplysninger, vi indsamler

Oplysninger, du afgiver frivilligt: Yardis websteder og events tilbyder forskellige måder, hvorpå personer kan kontakte os, f.eks. via formularer eller pr. telefon, for at stille spørgsmål om vores selskab og tjenester. Yardi indsamler personoplysninger om dig, når du f.eks. opretter en konto, deltager i en undersøgelse, foretager et køb, udtrykker interesse for at indhente yderligere oplysninger om Yardi eller vores tjenester, registrerer dig med henblik på markedsføring eller på anden måde kontakter os. Vi kan også indsamle oplysninger fra dig personligt under en varemesse eller et event eller via en telefonsamtale med en af vores salgsrepræsentanter. 

De personoplysninger, som vi indsamler, kan omfatte:

 • kontaktoplysninger (f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) samt karakteren af din henvendelse
 • arbejdsrelaterede oplysninger (f.eks. navnet på dit firma, jobtitel, firmaadresse)
 • markedsføringsoplysninger (f.eks. dine foretrukne kontaktmåder, kilde/kampagne) og
 • alle oplysninger, du vælger at give os, når du udfylder eventuelle ‘frie tekstbokse’ i dine formularer (f.eks. til tilmelding til et event eller interaktion med en chatbot).

Oplysninger, vi indsamler automatisk: Når du bruger et af Yardis websteder, indsamles visse oplysninger automatisk af de fleste browsere eller via din enhed (som f.eks. din IP-adresse, dit operativsystem, din browser, enhedsinformation, unikke enhedsidentifikatorer, information om mobile netværk, anmodning om oplysninger (hastighed, hyppighed) og oplysninger om, hvordan du interagerer med et Yardi-websted og andre websteder). Nogle af disse oplysninger indsamles ved brug af cookies og lignende sporingsteknologi, som forklaret i afsnittet “Cookies” nedenfor.

Oplysninger, som vi indsamler fra andre kilder: For at sætte os bedre i stand til at levere relevant markedsføring, tilbud og tjenester til dig og opdatere dine registreringer kan vi indhente oplysninger om dig fra andre kilder, herunder offentlige databaser, dataleverandører, sociale medieplatforme og fra andre tredjeparter. Disse oplysninger kan omfatte:

 • Postadresser, jobtitler, e-mailadresser, telefonnumre, formålsdata (eller data om brugeradfærd), IP-adresser, sociale medieprofiler, LinkedIn URL’s og tilpassede profiler med det formål at udføre målrettet reklame, levere mere relevant e-mailindhold, eventreklame og profilering, og  
 • opdaterede leverings- eller betalingsoplysninger anvendt til at korrigere vores registreringer; oplysninger om køb eller indløsning; samt kundesupport og oplysninger om medlemskab. 

Cookies

Cookies er små tekstfiler på din enhed, der anvendes til at gemme data, der kan hentes af en webserver i det domæne, der placerede cookie’en. Som det er normalt for mange onlinetjenester, kan vores tjenester gøre brug af følgende tredjepartscookies til at indsamle visse data direkte fra slutbrugernes søgemaskiner til de formål, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring (se afsnittet “Oplysninger, vi indsamler automatisk” ovenfor for yderligere oplysninger).

Google Analytics: Dette websted bruger Google Analytics til at indsamle anonyme oplysninger som f.eks. antal besøgende på webstedet og de mest populære sider. Yderligere oplysninger, om hvordan Google indsamler og bruger disse data, findes på www.google.com/policies/privacy/partners/.

Google Doubleclick: Dette websted bruger cookies fra Google DoubleClick til at registrere og rapportere webstedbrugernes handlinger efter visning eller klik på en af annoncørernes annoncer med det formål at måle en reklames effektivitet og præsentere brugeren for målrettede reklamer.

Facebook: Dette websted bruger cookies fra Facebook til at levere relevante reklamer.

Microsoft: Dette websted bruger cookies fra Microsoft til at tillade brugersporing på tværs af Microsofts domæner.

Do Not Track

Nogle funktioner på Yardis websteder reagerer ikke på Do Not Track-browsersignaler.

Sådan bruger vi oplysninger, vi indsamler

Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler eller modtager (alene eller i kombination) til:

 • At besvare dine henvendelser og opfylde dine anmodninger, f.eks. sende dig rekvireret materiale og nyhedsbreve samt oplysninger og materiale vedrørende vores produkter og tjenester.
 • At sende administrative oplysninger til dig, f.eks. oplysninger om Yardis websteder og ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker.
 • At sende dig markedsføringsmeddelelser, bl.a. via e-mail og SMS i medfør af gældende love og i overensstemmelse med dine præferencer, som vi mener kan være af interesse for dig.
 • At personliggøre din oplevelse på Yardis websteder ved at præsentere produkter og tilbud skræddersyet til dig.
 • Vores forretningsformål, f.eks. dataanalyse, audits, svindelovervågning og -forebyggelse, udvikling af nye produkter, fremme, forbedring eller ændring af Yardis websteder og vores tjenester, identifikation af brugertrends, fastlæggelse af effektiviteten af vores reklamekampagner og drive og udvide vores forretningsaktiviteter.
 • Som vi finder nødvendige eller relevante: (a) I henhold til gældende lov, herunder love uden for dit bopælsland; (b) at overholde retslige processer; (c) at reagere på henvendelser fra offentligheden og offentlige myndigheder, herunder offentlige og regeringsmyndigheder uden for dit bopælsland; (d) at håndhæve vores vilkår og betingelser; (e) at beskytte vores eller vores partneres aktiviteter; (f) at beskytte vores og/eller vores partneres rettigheder, fortrolighed, sikkerhed eller ejendom, dig eller andre, og (g) at tillade os at forfølge tilgængelige afhjælpningsforanstaltninger eller begrænse de skader, som vi kan blive påført.

Hvis du er bosiddende i eller besøgende fra EØS, vil retsgrundlaget for vores indsamling og brug af oplysninger og personoplysninger, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, afhænge af de pågældende oplysninger eller personoplysninger og den specifikke sammenhæng, vi indsamler dem i. Vi vil imidlertid normalt indsamle personoplysninger fra dig, hvor vi skal bruge dine personoplysninger til at indgå en kontrakt med dig, hvor behandlingen er i vores legitime interesser og ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvor vi har dit samtykke til at gøre dette. Typisk omfatter vores legitime interesser: (i) Levering, forbedring og personalisering af Yardis websteder og tjenester; (ii) styring af vores relation til dig; og (iii) gennemførelse af vores markedsføringsaktiviteter. I nogle tilfælde kan vi også have en retslig forpligtelse til at indsamle personoplysninger fra dig

Yderligere oplysninger, om hvordan Yardi deler dine personoplysninger

Vi lejer eller sælger ikke personoplysninger.

Vi kan offentliggøre personoplysninger til tredjeparter for at bistå os med at levere tjenesterne, herunder behandling af betalinger i forbindelse med eventuelle gebyrer i relation til et event eller en transaktion. Disse tredjeparter har udelukkende adgang til de oplysninger, du fremsender, så de kan udføre disse opgaver på vores vegne.

Personoplysninger om ansatte/jobansøgere

Yardi er i lighed med alle andre organisationer dataansvarlig for medarbejdernes personoplysninger, som behandles som led i dens HR-aktiviteter. Hvis du er besøgende fra EØS, er Yardi Systems, B.V. den dataansvarlige for alle personoplysninger, som indsamles på Yardis websteder. For yderligere oplysninger om Yardis databeskyttelsespraksisser for personer, der ansøger om et job hos Yardi, henvises til vores Yardi Careers Privacy Policy (som herefter medtages som reference).

Offentlige forummer og kundeanmeldelser

Yardi kan tilbyde onlineopslagstavler, blogs eller chatrum på Yardis websteder. Ifølge internettets natur kan alle oplysninger eller personoplysninger, som du vælger at lægge op i et sådant forum, læses, indsamles eller anvendes af andre, der besøger disse forummer, og kan anvendes til at sende uopfordrede meddelelser. Yardi er ikke ansvarlig for oplysninger eller personoplysninger, som du vælger at lægge op på disse offentlige forummer.

Yardi kan poste en liste over kunder og anmeldelser på Yardis websteder, der indeholder oplysninger som f.eks. kundenavne og titler. I sådanne tilfælde sikrer Yardi den enkelte persons samtykke, inden der postes oplysninger på en sådan liste eller postes anmeldelser.

Oplysninger, vi deler

Tjenesteydere

Som beskrevet ovenfor kan Yardi dele dine personoplysninger med tilknyttede tjenesteydere, således at disse tjenesteydere kan levere tjenester på vores vegne. Yardi deler, sælger, lejer eller handler ikke nogen personoplysninger med tredjeparter til reklame- eller markedsføringsformål.

Yardis tilknyttede selskaber

Yardi kan dele dine personoplysninger med Yardis tilknyttede selskaber med det formål at sikre det nødvendige samarbejde. F.eks. kan Yardi have behov for at dele dine oplysninger med et tilknyttet selskab i forbindelse med jobansøgninger og ansættelsesforhold.

Yardis efterfølger

Yardi kan dele dine personoplysninger med en køber eller anden efterfølger i tilfælde af fusion, frasalg, omstrukturering, omorganisering, opløsning eller anden afhændelse eller overførsel af nogle eller alle Yardis aktiver, enten som going concern eller som led i en konkurs, likvidation eller lignende procedure, hvor personoplysninger, som Yardi ligger inde med om vores besøgende, er blandt de aktiver, der overføres.

Tvungen udlevering af oplysninger

Yardi forbeholder sig ret til at anvende eller offentliggøre oplysninger og personoplysninger, som findes på Yardis websteder, såfremt det kræves ved lov, eller såfremt Yardi har rimelig grund til at antage, at en sådan brug eller offentliggørelse er nødvendig for at beskytte Yardis rettigheder og/eller efterleve en retslig procedure, retskendelse eller retssag.

International overførsel af oplysninger

For at lette Yardis globale aktiviteter kan Yardi opbevare, overføre og tilgå de oplysninger og personoplysninger, som du lægger op på Yardis websteder rundt om i verden, herunder USA, Canada og andre lande, hvor Yardi eller dets tredjeparts tjenesteydere driver virksomhed.

Såfremt du bruger Yardis websteder eller tjenester fra lokaliteter uden for USA, skal du være opmærksom på, at dine oplysninger kan blive overført til, opbevares og behandles af Yardi i vores lokaler og af de tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med, i USA og andre steder, hvor vi har kontorer. Disse lande kan have databeskyttelseslove, der er forskellige fra lovene i dit land. Denne databeskyttelseserklæring finder ligeledes anvendelse, selv om Yardi overfører sådanne oplysninger eller personoplysninger til andre lande. Ved at tilmelde dig et event, kontakte os via vores webstedsformular eller give os oplysninger eller personoplysninger på et hvilket som helst websted giver du dit samtykke til, at dine oplysninger og personoplysninger overføres til disse faciliteter, også dem der er placeret uden dit hjemland.

Hvis du er bosiddende i EØS, vil vi overholde gældende retskrav og har truffet passende beskyttelsesforanstaltninger til at kræve, at dine personoplysninger forbliver beskyttet i overensstemmelse med denne erklæring, for så vidt angår overførsel af personoplysninger uden for EØS. I alle disse tilfælde vil vi kun overføre dine personoplysninger, såfremt:

 • Det land, som personoplysningerne overføres til, af Europa-Kommissionen er blevet anerkendt som et land, der sikrer et “tilstrækkeligt” beskyttelsesniveau
 • Modtageren af personoplysningerne befinder sig i USA og har forpligtet sig til ordningen for EU’s og USA’s og/eller Schweiz’ og USA’s værn om privatlivets fred
 • Vi har indført passende beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til overførsel af data, f.eks. ved at indføre Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger (“EU’s standardbestemmelser”).

I forbindelse med overførsel af oplysninger mellem vores koncernselskaber har vi indført EU’s standardbestemmelser, i henhold til hvilke alle koncernselskaber skal beskytte personoplysninger, som de behandler fra EØS i overensstemmelse med EU’s databeskyttelseslovgivning.

Du kan rekvirere en kopi af de beskyttelsesforanstaltninger, som vi har indført, for så vidt angår overførsel af personoplysninger, ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet Kontakt os nedenfor.

Værn om privatlivets fred

Yardi har bekræftet sin overholdelse af ordningen for EU’s og USA’s og Schweiz’ og USA’s værn om privatlivets fred som foreskrevet af det amerikanske handelsministerium, for så vidt angår personoplysninger om personer fra EØS, Det Forenede Kongerige og Schweiz. Der henvises til vores Privacy Shield Notice for at få mere at vide.

Såfremt der er en konflikt mellem begreberne i denne Privacy Shield Notice og principperne til værn om privatlivets fred, er det principperne til værn om privatlivets fred, der finder anvendelse.

Kommunikationspræferencer

Yardi tilbyder besøgende, der giver kontaktoplysninger, en mulighed for at vælge, hvordan Yardi bruger de fremsendte oplysninger. Du kan styre modtagelsen af markedsførings- og ikke-transaktionsrelaterede meddelelser ved at klikke på frameldingslinket “unsubscribe”, som du finder nederst i Yardis markedsførings-e-mails. Desuden kan du angive dine kommunikationspræferencer nærmere ved brug af vores Privacy Feedback-formular. Yardis kunder kan ikke fravælge at modtage transaktionsrelaterede e-mails, som vedrører deres konto hos Yardi eller tjenesterne.

Børn under 16 år

Yardis websteder er ikke beregnet til børn under 16 år. Ingen under 16 år kan afgive oplysninger til eller på nogen af Yardis websteder. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 16 år, ligesom vi heller ikke sælger personoplysninger fra børn under 16 år. Hvis du er under 16 år gammel, skal du undlade at bruge nogen af Yardis websteder, lige som du ikke må afgive nogen oplysninger via nogen af Yardis websteder. Hvis vi erfarer, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger fra et barn under 16 år uden bekræftet forældresamtykke, sletter vi disse oplysninger. Hvis du mener, at nogen af Yardis websteder har indsamlet personoplysninger om et barn under 16 år, bedes du kontakte vores juridiske afdeling på +1 (805) 699-2040.

Opbevaring af oplysninger

Yardi opbevarer de personoplysninger, som vi modtager på Yardis websteder, så længe dit forhold til Yardi eksisterer, og hvor vi har et løbende legitimt forretningsmæssigt behov for at gøre dette (f.eks. at overholde gældende lovgivning, skatte- eller revisionsrelaterede krav, at håndhæve vores aftaler eller overholde vores juridiske forpligtelser). Opbevaringsperioderne kan forlænges, såfremt vi anmodes om at opbevare dine personoplysninger som følge af en tvist, efterforskninger eller andre lignende procedurer, eller hvis der kræves en længere opbevaringsperiode, eller gældende lov tillader det.

Når vi ikke har noget løbende legitimt forretningsmæssigt behov for at behandle dine personoplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere disse oplysninger. Såfremt dette ikke er muligt (f.eks. fordi dine personoplysninger er blevet opbevaret i backup-arkiver), vil vi opbevare dine personoplysninger sikkert og isolere dem fra yderligere behandling, indtil det er muligt at slette dem.

OPHAVSRETSPOLITIK

Indberetning af påstande om krænkelse af ophavsret

Yardi respekterer andres intellektuelle ejendomsret, og vi anmoder vores brugere, ejendomsadministratorer og mæglere om at gøre det samme. Yardi har implementeret procedurer for modtagelse af skriftlig meddelelse om påståede overtrædelser og for behandling af sådanne påstande i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Section 512 (“DMCA”).

Såfremt en tredjepart mener, at dennes værk er blevet kopieret på en måde, der udgør en ophavsretskrænkelse, eller dennes intellektuelle ejendomsrettigheder på anden måde er blevet overtrådt, bør denne give den udpegede agent følgende oplysninger: (i) En elektronisk eller fysisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ophavsretsindehaveren eller anden indehaver af intellektuelle ejendomsrettigheder; (ii) en beskrivelse af det ophavsretsligt beskyttede værk eller anden intellektuel ejendomsret, som denne hævder er blevet krænket; (iii) en beskrivelse af, hvor det materiale, som den hævder at være krænket, befinder sig på Yardis websted; (iv) personens adresse, telefonnummer og e-mailadresse; (v) en erklæring om, at personen i god tro er af den opfattelse, at den omtvistede brug ikke er godkendt af ophavsretsindehaveren, dennes agent eller er lovstridig; og (vi) en erklæring foretaget under strafansvar om, at ovenfor anførte oplysninger i din meddelelse er præcise, og at personen er ophavsretsindehaveren eller indehaveren af intellektuelle ejendomsrettigheder eller er bemyndiget til at handle på vegne af ophavsretsindehaveren eller indehaveren af intellektuelle ejendomsrettigheder.

DMCA-erklæringer skal sendes til vores udpegede ophavsretsagent via webformular eller pr. e-mail:

Att: DMCA Agent – Legal Department
Yardi Systems, Inc.
430 S. Fairview Avenue
Santa Barbara CA 93117

Personer, der gentagne gange har overtrådt reglerne om ophavsret

Det er Yardis politik, under de rette omstændigheder at bringe de konti til ophør, der tilhører parter, der gentagne gange har overtrådt reglerne om ophavsret, eller som gentagne gange er blevet tiltalt for at overtræde reglerne om ophavsret.

Sikkerhed

Yardi forpligter sig til at beskytte sikkerheden for personoplysninger, som du giver os.  Yardi gør brug af passende administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de oplysninger, du fremsender. Trods disse beskyttelsesforanstaltninger kan der ikke garanteres nogen elektronisk fremsendelse via internettet eller informationslagringsteknologi, så du skal derfor træffe passende sikkerhedsforanstaltninger, før du træffer beslutning om, hvilke oplysninger du sender til os på denne måde.

Ændringer af denne databeskyttelseserklæring

Yardi forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre denne databeskyttelseserklæring. Din fortsatte brug af nogen af Yardis websteder, efter at vi har foretaget ændringer, anses for at udgøre en accept af disse ændringer. Du bedes derfor kontrollere denne databeskyttelseserklæring løbende for opdateringer.  Såfremt vi foretager nogen væsentlige ændringer i den måde, vi bruger eller deler dine personoplysninger på, vil vi give meddelelse om, at vores politik er ændret på dette websted.

Politik for tilgængelighed

Yardi forpligter sig til at sikre, at vores kommunikation, også vores websted, er tilgængelig for handicappede.  Dette websted er udformet, så det overholder retningslinjerne for adgang til indhold.  For anmodninger vedrørende tilgængelighed eller indberetningsbarrierer bedes du kontakte os ved brug af vores Privacy Feedback -formular.  

Kontakt os

Har du spørgsmål om denne databeskyttelseserklæring, eller ønsker du at udøve nogen af dine rettigheder, beder vi dig kontakte os ved brug af en af de nedenfor nævnte metoder:

Pr. telefon: +1 (805) 699-2040 / 1 (800) 866-1124
Via webformular: Privacy Feedback
Skriftligt til: Attention – Privacy Manager, 430 S. Fairview, Santa Barbara, CA 93117, USA

Senest opdateret: 5. januar 2022