DEKLARACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Wersja: 22 kwietnia 2024

Yardi Systems, Inc., Yardi Kube, Inc. i jej podmioty powiązane („Yardi”) są zobowiązane do ochrony prywatności osób oraz zdobywania i utrzymania zaufania naszych klientów („klienci Yardi” lub „klienci”) i innych użytkowników i odwiedzających strony internetowe Yardi (łącznie „odwiedzający”). Głównym celem naszej misji jest stworzenie solidnego programu bezpieczeństwa i prywatności, który w pełni uwzględnia kwestie ochrony danych w zakresie szeregu produktów i usług oferowanych przez Yardi („usługi Yardi” lub „usługi”), w tym danych przechowywanych przez Yardi w imieniu klientów oraz dalszych klientów w związku z naszymi usługami („dane klienta”), zaś w odniesieniu do „danych osobowych”, zgodnie z definicją zawartą w europejskim ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz „dane osobowe”, zgodnie z definicją zawartą w kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. („CCPA”) (łącznie „dane osobowe”).

Witryny internetowe objęte polityką prywatności

Niniejsza Deklaracja o ochronie prywatności opisuje nasze praktyki dotyczące prywatności w odniesieniu do informacji, które zbieramy od osób fizycznych („Państwo” lub „Państwa”):

1. Odwiedzających witrynę www.Yardi.com i powiązane mikrostrony Yardi, z wyjątkiem witryn internetowych Yardi (Internet Listing Service, ILS) (zwanych łącznie „witrynami Yardi”);

2. odwiedzających witryny Yardi lub uczestniczących w konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez Yardi lub kontaktujących się z nami w inny sposób offline, na przykład odwiedzając nasze biura („wydarzenia Yardi”).

W przypadku gromadzenia danych osobowych w witrynach Yardi oraz na imprezach Yardi, mogą Państwo otrzymać pewne dodatkowe informacje zindywidualizowane dla kontekstu gromadzenia i wykorzystywania przez nas zgromadzonych informacji (np. strona rejestracji na wydarzenie lub seminarium). W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, będziemy realizować te zobowiązania, a wszelkie dodatkowe deklaracje dotyczące polityki prywatności są niniejszym włączone do niniejszej Deklaracji o ochronie prywatności. 

WAŻNE: TA POLITYKA PRYWATNOŚCI NIE DOTYCZY DANYCH KLIENTÓW. Obowiązek Yardi do zapewnienia poufności i prywatności danych i inne obowiązki związane z naszymi usługami oraz dane klienta (czyli dane gromadzone i kontrolowane przez dalszych klientów firmy Yardi w ramach usług w chmurze firmy Yard) podlegają wyłącznie umowom, na mocy których usługi są świadczone naszym klientom, w tym, w stosownych przypadkach, umowom na podstawie ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA). Standardowo licencjobiorcami Yardi Services są właściciele i zarządcy nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych (ponownie, zbiorowo, jak powyżej określani jako „klienci Yardi: lub „klienci”). Yardi zasadniczo nie ma bezpośrednich relacji z osobami, do których mogą odnosić się dane dalszych klientów naszych klientów. Yardi jedynie przechowuje lub przetwarza takie dane w imieniu naszych klientów.

W przypadku pytań dotyczących praktyk w zakresie przetwarzania danych przez klienta Yardi, który korzysta z Usług Yardi w celu przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się bezpośrednio z klientem Yardi. Aby skontaktować się z zarządcą nieruchomości, wystarczy wyszukać swoją lokalizację w RENTCafe – najpierw należy wybrać miasto, a następnie pojawi się możliwość wyszukania nieruchomości po nazwie. Po znalezieniu osiedla mieszkaniowego widoczne będą pomocne informacje (w tym nr telefonu), których można użyć do kontaktu z zarządcą nieruchomości.

Witryny internetowe nie objęte Deklaracją

Niniejsza Deklaracja o ochronie prywatności nie dotyczy danych osobowych gromadzonych przez klientów Yardi korzystających z usług Yardi.  Na przykład niektóre usługi Yardi umożliwiają klientom Yardi tworzenie własnych stron internetowych i aplikacji działających na platformie Yardi. Warunki świadczenia usług i polityka prywatności takiego klienta Yardi regulują zasady dotyczące takich stron internetowych i aplikacji.  Jeśli przesłali Państwo dane osobowe do witryny internetowej lub aplikacji kontrolowanej przez klienta Yardi (np. portali dla mieszkańców RentCafe) i chcą skorzystać z praw, które mogą Państwu mogą przysługiwać w celu uzyskania dostępu, poprawienia, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania takich danych / sprzeciwienia się mu, powinni Państwo skontaktować się bezpośrednio z klientem Yardi.

Strony Yardi mogą zawierać linki do innych stron internetowych należących do osób trzecich. Praktyki w zakresie informacji lub treści znajdujące się w takich innych witrynach internetowych podlegają deklaracjom o ochronie prywatności lub zastrzeżeniom prawnym znajdujących się na innych witrynach internetowych. Yardi zachęca do zapoznania się z deklaracjami o ochronie prywatności lub zastrzeżeniami prawnymi dotyczącymi takich innych stron internetowych w celu zrozumienia poszczególnych praktyk tamże obowiązujących w zakresie ochrony informacji.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”)

Niektóre kraje, w tym kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) nakładają pewne obowiązki na administratorów danych i podmioty przetwarzające dane. Firma staje się administratorem danych, gdy ma obowiązek określić, dlaczego i w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe, natomiast staje się podmiotem przetwarzającym dane osobowe, gdy robi to w imieniu administratora danych. Yardi jest podmiotem przetwarzającym dane, a nie administratorem danych zgodnie z RODO w odniesieniu do danych klienta. Klienci Yardi są administratorami danych, ponieważ podejmują wszelkie decyzje o tym, jak i dlaczego dane klienta zawierające dane osobowe lub nie mają być przetwarzane, w tym w zakresie ich ujawniania lub przesyłania do osób trzecich. Jeżeli Państwa dane osobowe zostały przekazane lub wprowadzone do usługi Yardi przez klienta lub w imieniu klienta Yardi lub zostały w inny sposób przesłane do usługi Yardi w imieniu klienta Yardi i chcą Państwo skorzystać z praw, jakie mogą Państwu przysługiwać w celu uzyskania dostępu, poprawienia, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania takich danych / sprzeciwienia się mu, prosimy o bezpośredni kontakt z klientem Yardi. Jeśli upoważniony klient Yardi zażąda od nas aktualizacji lub usunięcia danych, o których mowa, a sam klient nie może tego zrobić za pośrednictwem usług potwierdzimy prośbę klienta w ciągu 30 dni.

Brytyjska ustawa o ochronie danych z 2018 r. („brytyjskie RODO”)

Od 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania nie jest już częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeśli są Państwo rezydentem Wielkiej Brytanii, przetwarzanie Twoich danych podlega brytyjskiej ustawie o ochronie danych z 2018 r. („brytyjskie RODO”), która aktualizuje i zmienia przepisy unijnego RODO mające zastosowanie w Wielkiej Brytanii po Brexicie. W przypadku wszystkich danych osobowych mieszkańców Wielkiej Brytanii, które nie są Danymi Klienta gromadzonymi przez Strony i Wydarzenia Yardi, właściwym administratorem danych jest Yardi Systems Limited.

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”)

Mieszkańcy Kalifornii mogą mieć pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych, jak określono w kalifornijskim kodeksie cywilnym pkt. 1798.100 i dalsze.  Niniejszy punkt „Prawa osób” niniejszej Deklaracji o ochronie prywatności dotyczy praw właściwych dla Kalifornii, które mają zastosowanie do informacji objętych przepisami CCPA, w tym prawa do żądania informacji o danych osobowych, które zbieramy i udostępniamy oraz do żądania dostępu i usunięcia takich informacji zgodnie z przepisami prawa.  Należy pamiętać, że większość danych osobowych, które gromadzi i przechowuje Yardi to dane gromadzone w ramach świadczenia usług na rzecz i w imieniu klientów Yardi.  W rezultacie informacje te są objęte polityką prywatności dotyczącą dalszych klientów Yardi, a nie niniejszą Deklaracja o ochronie prywatności.  W związku z tym, jeśli złożą Państwo do nas wniosek dotyczący takich danych, aby Państwu pomóc skierujemy Państwa do klienta Yardi (na przykład firmy zarządzające nieruchomościami), w którego imieniu możemy przechowywać informacje.

Ustawa o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych w Kanadzie („PIPEDA”)

W zakresie, w jakim ma to zastosowanie, niniejsza Deklaracja o ochronie prywatności została sporządzona na mocy ustawy o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych. Istnieją rzadkie wyjątki od obowiązków określonych w niniejszej Deklaracji o ochronie prywatności.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje, należy skontaktować się z urzędem prezesa ds. ochrony informacji i prywatności w Kanadzie, który nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności w sektorze prywatnym. Prezes pełni również funkcję rzecznika w przypadku sporów dotyczących ochrony prywatności. Dodatkowe informacje i kontakt z prezesem można uzyskać pod adresem:

Adres: 112 Kent Street, Ottawa, ON K1A 1H3
Numer telefonu: (613) 995-8210
Darmowy: (800) 282-1376
Faks: (613) 947-6850
TTY: (613) 992-9190
Witryna internetowa: www.priv.gc.ca/en/

Prawa dotyczące prywatności danych w innych Państwach

Niniejsza Deklaracja o ochronie prywatności została przygotowana zgodnie z przepisami o ochronie prywatności obowiązujących w innych krajach niewymienionych powyżej, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

Prawa osób fizycznych

Poprawianie danych osobowych przesłanych za pośrednictwem witryn Yardi

Jeśli gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami za pomocą formularza Zadaj pytanie o prywatność. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które przeprowadziliśmy przed wycofaniem Państwa zgody, ani nie wpłynie na przetwarzanie Państwa danych osobowych w oparciu o inne niż Państwa zgoda prawne podstawy przetwarzania.

Użytkownicy, którzy chcą poprawiać, aktualizować, zmieniać lub usuwać dane osobowe, które przesyłają za pośrednictwem niektórych witryn Yardi powinni mieć możliwość powrotu do odpowiedniej strony rejestracyjnej lub formularza internetowego w celu edytowania swoich danych użytkownika lub organizacji. Niektóre dobrowolnie przekazane informacje, które nie są danymi osobowymi, takie jak odpowiedzi na ankietę lub sondaż są zwykle zagregowane i dlatego nie ma możliwości ich korygowania, aktualizowania, zmieniania lub usuwania. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub w przypadku problemów z uzyskaniem dostępu do informacji zawartych na takiej stronie, prosimy o kontakt pod numerem +1 (805) 699-2040 lub skontaktować się z nami używając formularza Zapytaj o prywatność. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe z naruszeniem obowiązującego prawa i nie naprawiliśmy takiego naruszenia ku Państwa satysfakcji, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w swoim kraju.

Państwa prawo do żądania ujawnienia informacji na Państwa temat, które gromadzimy i udostępniamy

Yardi dokłada wszelkich starań, aby Państwo wiedzieli, jakie informacje na Państwa temat gromadzimy.  Mogą Państwo zażądać od nas następujących informacji dotyczących zgromadzonych przez nas danych osobowych: 

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Państwa temat.
 • W przypadku każdej kategorii:
  • Kategorie źródeł, z których zebraliśmy dane osobowe
  • Cele biznesowe lub handlowe, na potrzeby których zebraliśmy dane osobowe
  • Kategorie stron trzecich, którym udostępniliśmy informacje
 • Szczegółowe informacje na Państwa temat, które zebraliśmy

Yardi odpowie na takie wnioski, jeśli wymaga tego prawo. W takim przypadku odpowiedź obejmie 12-miesięczny okres poprzedzający otrzymanie wniosku.

Prawo do zażądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych

Po otrzymaniu wniosku o usunięcie, o którym mowa w przepisach RODO, CCPA lub innych przepisach o ochronie prywatności dotyczących w odniesieniu do stron Yardi, firma Yardi usunie zgromadzone przez siebie dane osobowe na Państwa temat, z wyjątkiem sytuacji, w których mamy uzasadniony cel biznesowy, aby zachować takie informacje lub sytuacji, w których konkretne informacje są niezbędne do: dostarczenia Państwu towaru lub usługi, wykonania umowy z Państwem zawartej, zachowania funkcjonalności lub bezpieczeństwa naszych systemów lub przestrzegania lub korzystania z praw przewidzianych przez prawo. Prawo pozwala nam również zachować określone informacje do naszego wyłącznie wewnętrznego użytku, ale tylko w sposób zgodny z kontekstem, w którym użytkownik przekazał nam informacje lub które są w uzasadniony sposób zgodne z Państwa oczekiwaniami na podstawie relacji z nami.

Nie sprzedajemy danych osobowych

Firma Yardi nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim i nie sprzedawała danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jesteśmy zobowiązani do poszanowania Państwa praw

W przypadku skorzystania przez Państwa z któregokolwiek z praw przedstawionych w niniejszej Deklaracji o ochronie prywatności, firma Yardi będzie traktować Państwa uczciwie.  W szczególności oznacza to, że w przypadku skorzystania z jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Deklaracji, nie odmówimy Państwu usługi i nie będziemy stosować innego cennika za towary lub usługi, ani również nie będzie to miało wpływu na poziom lub jakość towarów lub usług. 

Sposób odpowiedzi Yardi na prośbę o wykonywanie Państwa praw

W przypadku wniosków dotyczących praw indywidualnych objętych CCPA, Yardi udzieli odpowiedzi merytorycznej na Państwa wniosek w terminie 45 dni od daty otrzymania prośby, choć w pewnych okolicznościach może to potrwać dłużej.  W przypadku wniosków dotyczących praw indywidualnych objętych GDPR, Yardi udzieli odpowiedzi merytorycznej na Państwa wniosek w terminie 30 dni od daty otrzymania prośby, choć w pewnych okolicznościach może to potrwać dłużej.  W przypadku wniosków dotyczących praw indywidualnych, objętych innymi obowiązującymi przepisami, Yardi udzieli merytorycznej odpowiedzi w terminie określonym w odpowiednich przepisach.  W niektórych przypadkach prawo może nam pozwolić na odmowę reakcji na niektóre wnioski.  W takim przypadku postaramy się wyjaśnić dlaczego.

Możemy poprosić o dodatkowe informacje, aby zweryfikować Państwa tożsamość w celu odpowiedzi na Państwa wniosek.  Jeśli Yardi nie jest w stanie zweryfikować Państwa tożsamości z wymaganym stopniem pewności, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na prośbę.

Mogą Państwo wyznaczyć pełnomocnika do składania wniosków w Państwa imieniu.  W przypadku wniosków objętych CCPA, pełnomocnikiem może być osoba fizyczna lub prawna, która jest zarejestrowana w rejestrze Sekretarza stanu Kalifornia.   Jeśli chcieliby Państwo wyznaczyć pełnomocnika do działania w Państwa imieniu, będą Państwo musieli przeprowadzić weryfikację u naszego przedstawiciela.

Proszę pamiętać, że podpunkt ten nie ma zastosowania, gdy pełnomocnik został upoważniony do działania w Państwa imieniu na podstawie ważnego pełnomocnictwa.  Wszelkie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym pełnomocnictw.

Jak złożyć wniosek o wykonywanie swoich praw

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw lub zadać pytanie, należy skontaktować się z nami pod numerem tel. (800) 866-1124, korzystając z formularza Zapytaj o prywatność.

Państwa prawa w zakresie prywatności obowiązujące w Kalifornii dotyczące marketingu bezpośredniego

Jak przedstawiono w innym miejscu niniejszej Deklaracji o ochronie prywatności oraz zgodnie z punktem 1798.83 kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, Yardi nie ujawnia osobom trzecim danych osobowych zebranych na stronach Yardi do celów marketingu bezpośredniego. (Kalifornijski Kodeks Cywilny punkt 1798.83 pozwala użytkownikom strony internetowej, którzy są mieszkańcami Kalifornii zażądać pewnych informacji dotyczących ujawniania danych osobowych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego).

Państwa prawo do przenoszenia danych w Wielkiej Brytanii/UE

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych w sytuacjach, gdy naszą podstawą prawną jest konieczność umowna lub zgoda. Oznacza to, że mają Państwo prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz udostępnić je stronie trzeciej.

Państwa prawo w Wielkiej Brytanii / UE do ograniczenia / sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

Mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy: (a) kwestionują Państwo prawidłowość informacji, (b) informacje zostały przetworzone niezgodnie z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu tych informacji, (c) gdy potrzebują Państwo zachować informacje w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub (d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i czekają Państwo na rozpatrzenie tego wniosku.

W określonych okolicznościach przysługuje Państwu również prawo, aby sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. Prawo to ma zastosowanie, gdy realizujemy nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej. Składając wniosek o sprzeciw, prosimy o podanie wszystkich istotnych informacji, w tym dotyczących czynności przetwarzania, wobec której się Państwo sprzeciwiają, powodu, dla którego chcą Państwo zgłosić sprzeciw i jaki to ma na Państwa wpływ, a także wszelkich dodatkowych informacji, które Państwa zdaniem pomogą nam rozpatrzyć Państwa prośbę. Zaniechamy określonego przetwarzania, jeśli nie będziemy mieli ważnych uzasadnionych podstaw do kontynuowania tego przetwarzania lub nie będzie nam to potrzebne do roszczeń prawnych.

Dane kontaktowe organu nadzorującego w Wielkiej Brytanii (Biura Komisji ds. Informacji) są dostępne tutaj; oraz w UE tutaj.

Gromadzone przez nas informacje

Informacje przekazane przez Państwa dobrowolnie: Witryny i wydarzenia firmy Yardi umożliwiają różne sposoby komunikacji z nami. Na przykład mogą to być formularze lub telefon, w celu zapytania o naszą firmę i jej usługi. Gdy zakładają Państwo konto, uczestniczą w ankiecie, dokonują zakupu, wyrażają zainteresowanie uzyskaniem dodatkowych informacji na temat Yardi lub naszych usług, zapisują się do marketingu lub kontaktują się z nami w inny sposób, Yardi zbiera Państwa dane osobowe. Możemy również zbierać informacje od Państwa osobiście podczas targów, wydarzenia lub telefonicznie podczas rozmowy z jednym z naszych przedstawicieli handlowych. 

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 • informacje do kontaktu (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) oraz charakter komunikacji;
 • informacje służbowe (takie jak nazwa firmy, stanowisko, adres firmy);
 • informacje marketingowe (takie jak preferencje kontaktu, źródło i kampania); oraz
 • dowolne informacje, które zdecydują się nam Państwo przekazać wypełniając pola komentarza w naszych formularzach (na przykład do rejestracji w zdarzeniu lub podczas interakcji z botem).
 • nagrania rozmów telefonicznych lub innej komunikacji z Państwem, w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez obowiązujące prawo

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne, np. podczas rejestracji na Yardi Events. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą Państwo swoich danych, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu żądanych informacji.

Informacje, które zbieramy automatycznie: Podczas korzystania ze Strony Yardi pewne informacje są automatycznie zbierane przez większość przeglądarek lub za pośrednictwem Państwa urządzenia (takie jak adres IP, system operacyjny, przeglądarka, informacje o urządzeniu, unikalne identyfikatory urządzeń, informacje o sieci komórkowej, informacje o żądaniach (prędkość, częstotliwość) oraz informacje o sposobie interakcji użytkownika z witryną Yardi i innymi witrynami). Niektóre z tych informacji są zbierane przy użyciu plików cookie i podobnych technologii śledzenia, jak wyjaśniono w punkcie „Pliki cookie” poniżej.

Informacje, które zbieramy z innych źródeł: W celu zwiększenia naszej zdolności do dostarczania odpowiednich usług marketingowych, ofert i usług oraz aktualizacji naszych danych możemy pozyskiwać informacje o naszych klientach z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, dostawcy danych, platformy mediów społecznościowych, a także od innych osób trzecich. Informacje te mogą obejmować:

 • adresy mailowe, nazwy stanowisk pracy, adresy e-mail, numery telefonów, dane dotyczące intencji (lub dane dotyczące zachowań użytkowników), adresy IP, profile mediów społecznościowych, adresy URL LinkedIn i profile niestandardowe na potrzeby reklamy ukierunkowanej, dostarczania bardziej dopasowanych treści e-mail, promocji i profilowania wydarzeń; oraz  
 • zaktualizowane informacje o dostawach lub płatnościach, wykorzystywane do skorygowania naszej dokumentacji; informacje o zakupie lub skorzystaniu z promocji; oraz informacje o obsłudze klienta i zapisach do usług. 

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika w celu przechowywania danych, które mogą być przywoływane przez serwer internetowy w domenie, która umieściła plik cookie. Jak często bywa w przypadku wielu usług online, nasze usługi mogą wykorzystywać następujące pliki cookie stron trzecich do zbierania określonych danych bezpośrednio z przeglądarki użytkownika końcowego w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności (więcej informacji znajduje się w punkcie „Informacje, które zbieramy automatycznie” powyżej). Więcej szczegółów zawierają nasze Informacje o plikach cookie.

Google Analytics: Ta strona korzysta z Google Analytics do zbierania anonimowych informacji, takich jak liczba osób odwiedzających witrynę i najbardziej popularnych stron. Więcej informacji na temat sposobu zbierania i wykorzystywania tych danych przez Google można znaleźć na stronie www.google.com/policies/privacy/partners/.

Google DoubleClick: Ta strona korzysta z plików cookie Google DoubleClick, aby zarejestrować i zgłosić działania użytkownika witryny po wyświetleniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu mierzenia skuteczności reklamy i zaprezentowania dopasowanych reklam użytkownikowi.

Facebook: Ta strona internetowa używa plików cookies z Facebooka do dostarczania odpowiednich reklam.

Microsoft: Ta strona internetowa używa plików cookies firmy Microsoft w celu umożliwienia śledzenia użytkowników we wszystkich domenach firmy Microsoft.

Nie śledź

Niektóre funkcjonalności witryn Yardi nie reagują na przeglądarki z opcją nie śledź sygnałów.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone informacje

Wykorzystujemy informacje, które zbieramy lub otrzymujemy (samodzielnie lub w połączeniu) w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania i spełnienia Państwa próśb, takich jak wysłanie żądanych materiałów i biuletynów, a także informacji i materiałów dotyczących naszych produktów i usług,
 • wysyłania informacji administracyjnych na przykład dotyczących witryn Yardi oraz zmian naszych warunków, zasad i polityk,
 • wysyłania Państwu wiadomości marketingowych, w tym za pośrednictwem poczty e-mail i wiadomości SMS zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z Państwa preferencjami, które według nas mogą Państwa zainteresować,
 • spersonalizowania Państwa doświadczenia na witrynach Yardi prezentując dostosowane produkty i oferty,
 • W celach biznesowych, takich jak analiza danych, audyty, monitorowanie i zapobieganie oszustwom, opracowywanie nowych produktów, ulepszanie lub modyfikowanie witryn Yardi i naszych usług, identyfikowanie trendów w użytkowaniu, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz prowadzenie i rozszerzanie działalności biznesowej.
 • Jeśli uważamy to za konieczne lub właściwe: (a) na mocy obowiązującego prawa, w tym przepisów obowiązujących poza Państwa krajem zamieszkania; (b) do przestrzegania procedur prawnych; (c) do reagowania na żądania władz publicznych i rządowych, w tym władz publicznych i rządowych poza Państwa krajem zamieszkania; (d) do egzekwowania naszych warunków; (e) do ochrony naszych operacji lub jakichkolwiek naszych podmiotów stowarzyszonych; (f) do ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności lub naszych podmiotów stowarzyszonych, do ochrony Państwa lub innych osób; oraz (g) do umożliwienia nam dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Niektóre przepisy dotyczące ochrony danych, w tym europejskie i brytyjskie przepisy dotyczące ochrony danych, wymagają, abyśmy informowali użytkownika o podstawach prawnych (lub przyczynach prawnych), na których przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Istnieje wiele przyczyn prawnych, na których możemy się opierać podczas przetwarzania Państwa danych osobowych. W niektórych kontekstach zastosowanie ma więcej niż jedna przyczyna prawna. W poniższej tabeli podsumowaliśmy podstawy prawne najbardziej istotne w kontekście Usług Yardi oraz znaczenie tych terminów.

OkresPodstawa do przetwarzaniaWyjaśnienie
Obowiązek wynikający z prawaPrzetwarzanie niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnychIstnieją przypadki, w których musimy przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe, aby zachować zgodność z przepisami prawa lub aby wypełnić określone obowiązki prawne.
Uzasadnione interesyPrzetwarzanie niezbędne dla uzasadnionych interesów naszych lub strony trzeciejMy lub strona trzecia mamy uzasadnione interesy w skutecznym i prawidłowym prowadzeniu, zarządzaniu i administrowaniu naszymi przedsiębiorstwami oraz w przetwarzaniu Państwa danych w związku z tymi interesami. Obejmuje to: (i) zapewnianie, ulepszanie i personalizację witryn i usług Yardi; (ii) zarządzanie naszymi relacjami z Państwem; oraz (iii) prowadzenie naszych działań marketingowych. Państwa dane nie będą przetwarzane na tej podstawie, jeżeli nadrzędny charakter wobec interesów naszych lub strony trzeciej mają Państwa własne interesy, prawa i wolności.
ZgodaWyrazili Państwo konkretną zgodę na przetwarzanie Państwa danychW pewnych okolicznościach możemy poprosić Państwa o zgodę (niezależnie od jakiejkolwiek umowy między nami) przed zgromadzeniem, wykorzystaniem lub ujawnieniem Państwa danych osobowych. W takim przypadku mogą Państwo dobrowolnie wyrazić zgodę lub odmówić jej, bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Jeżeli przetwarzamy dotyczące Państwa wrażliwe dane osobowe, a także zagwarantujemy, że ma zastosowanie jedna z podstaw przetwarzania, o których mowa powyżej, zagwarantujemy również, że ma zastosowanie jedna z podstaw przetwarzania wrażliwych danych osobowych.

Cel/działanieRodzaj danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa prawnie uzasadnionego interesu
Aby administrować i przeprowadzać konserwację Stron Yardi i naszych systemów IT (w tym monitorowanie, rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, konserwację systemu, naprawy i wsparcie techniczne, raportowanie i hosting danych).Informacje kontaktowe Dane urządzenia Dane dotyczące użytkowania witryny internetowejUzasadnione interesy nasze i naszych stron trzecich (w celu prowadzenia, oferowania i ulepszania naszego biznesu, w tym Witryn Yardi; w celu wykrywania nielegalnych działań (np. oszustw) lub zapobiegania im i/lub zarządzania bezpieczeństwem naszej infrastruktury IT).
Zarządzanie naszym wykorzystaniem technologii śledzenia, takich jak pliki cookie (w tym umożliwianie Państwu zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie) i analizowanie zebranych danych, aby poznać Strony Yardi, poprawić skuteczność naszego marketingu oraz opracowywać nowe produkty i usługi. Obejmuje to analizę witryny internetowej, identyfikację trendów i wzorców przeglądania/zakupów oraz ocenę tych informacji w ujęciu zbiorczym, grupowym (media społecznościowe, informacje marketingowe) i indywidualnym (dane konta, dane urządzenia, dane o lokalizacji i dane o użytkowaniu witryny internetowej).Dane konta Dane urządzenia Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej Media społecznościowe Dane lokalizacji Informacje dotyczące reklamy i marketingu Dane komunikacyjneZgoda (jeśli wymaga tego obowiązujące prawo – zobacz narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie na naszej stronie internetowej).   W przeciwnym razie (w przypadku ściśle niezbędnych plików cookie) nasze uzasadnione interesy w prowadzeniu, oferowaniu i ulepszaniu naszego biznesu, w tym naszej Strony internetowej, w celu ulepszania naszej Strony internetowej lub wykorzystywania spostrzeżeń w celu ulepszania lub rozwijania działań marketingowych oraz promowania naszych produktów i usług.
Kontaktowanie się z obecnymi i potencjalnymi klientami (w tym osobami odwiedzającymi Witrynę Yardi) w sprawie naszych produktów i usług oraz wydarzeń marketingowych, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie.Dane konta Profesjonalna informacja Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej Informacja marketingowa Dane komunikacyjne Media społecznościowe Przesłane dane dotyczące treściZgoda (jeżeli jest wymagana na mocy obowiązującego prawa).   W przeciwnym razie nasze uzasadnione interesy (w celu prowadzenia, oferowania i ulepszania naszego biznesu; w celu komunikowania się z Państwem oraz rozwijania działań marketingowych i promowania naszych produktów i usług).
Zarządzanie wydarzeniami i komunikacją z PaństwemInformacje kontaktowe Profesjonalna informacja Informacja marketingowa Dane komunikacyjne  Zgoda (jeżeli jest wymagana na mocy obowiązującego prawa).   W przeciwnym razie nasze uzasadnione interesy (w celu prowadzenia, oferowania i ulepszania naszego biznesu; w celu komunikowania się z Państwem oraz rozwijania działań marketingowych i promowania naszych produktów i usług).
Szkolenia i zapewnienie jakościInformacje kontaktowe Informacja marketingowa Dane komunikacyjne  uzasadnione interesy (w celu udoskonalenia naszej działalności, promowania naszych produktów i usług oraz wykorzystania uzyskanych informacji do ulepszenia lub rozwinięcia naszych działań marketingowych)
Personalizacja, targeting i dostarczanie reklamy naszych produktów i usług w witrynach internetowych, aplikacjach i innych usługach internetowych stron trzecich (w tym w celu identyfikacji odbiorców i osób takich jak Państwo, aby lepiej dostosować nasze kampanie marketingowe i komunikację) oraz mierzyć skuteczność naszych kampanii i dostosowywać nasze metody.Dane konta Informacja marketingowa Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej Media społecznościowe Dane kontaktowe urządzeniaZgoda (jeżeli jest wymagana na mocy obowiązującego prawa).   W przeciwnym razie uzasadnione interesy (w celu udoskonalenia naszej działalności, promowania naszych produktów i usług oraz wykorzystania uzyskanych informacji do ulepszenia lub rozwinięcia naszych działań marketingowych).
Przestrzeganie obowiązków prawnych i regulacyjnych, którym podlegamy, w tym naszych obowiązków w zakresie odpowiadania na Państwa żądania zgodnie z przepisami o ochronie danych.Informacje kontaktowe Dane konta Dane transakcji Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej Dane lokalizacji Dane komunikacyjne Przesłane dane dotyczące treściPrzetwarzamy Państwa dane osobowe podczas współpracy z organami publicznymi i rządowymi, sądami lub organami regulującymi zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w zakresie, w jakim wymaga to przetwarzania lub ujawnienia danych osobowych w celu ochrony naszych praw, dochodzenia dostępnych nam środków prawnych i ograniczania naszych szkód, stosowania się do postępowań sądowych, nakazów sądowych lub procesów prawnych lub w celu odpowiadania na zgodne z prawem żądania.
Ochrona naszych praw (w tym, jeśli to konieczne, do dzielenia się informacjami z organami ścigania i innymi osobami), na przykład w celu obrony przed roszczeniami wobec nas i w celu prowadzenia sporów sądowych mających na celu obronę naszych interesów.Informacje kontaktowe Dane konta Dane transakcji Dane lokalizacji Dane z telewizji przemysłowej Dane dotyczące użytkowania witryny internetowej Dane komunikacyjneNasze uzasadnione interesy mające na celu ochronę naszych interesów biznesowych.

Realizując te cele, możemy łączyć dane, które zbieramy z różnych kontekstów (na przykład informacje, które użytkownik przekazuje nam na Stronach Yardi, oprócz informacji, które nam przekazuje w trybie offline podczas Yardi Events) lub które uzyskujemy od stron trzecich, aby dać użytkownikowi bardziej płynne, spójne i spersonalizowane doświadczenie, aby móc podejmować świadome decyzje biznesowe i do innych uzasadnionych celów.

Dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób Yardi udostępnia Państwa dane osobowe

Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy danych osobowych.

Możemy ujawnić dane osobowe stronom trzecim, które pomagają nam w realizacji usług, w tym w przetwarzaniu płatności związanych z wydarzeniem lub transakcją. Te osoby trzecie mają dostęp do informacji przekazywanych przez Państwa tylko w celu wykonania tych zadań w naszym imieniu.

Informacje osobowe dotyczące zatrudnienia

Yardi, podobnie jak inne firmy, jest administratorem danych osobowych pracowników, które są przetwarzane w ramach działań związanych z zasobami ludzkimi. Jeśli są Państwo zlokalizowani w Wielkiej Brytanii lub EOG, Yardi Systems, B.V. jest administratorem wszelkich danych osobowych gromadzonych w witrynach Yardi. Dodatkowe informacje na temat praktyk ochrony prywatności stosowanych przez Yardi w odniesieniu do osób ubiegających się o pracę w Yardi można znaleźć w naszej Polityce prywatności Pracuj w Yardi (która niniejszym zostaje dodana do tej polityki na zasadzie odniesienia).

Fora publiczne i opinie klientów

Yardi może udostępniać tablice ogłoszeniowe, blogi lub czaty na swoich witrynach. Ze względu na charakter Internetu, wszelkie informacje lub dane osobowe, które zdecydują się Państwo umieścić na takim forum mogą być odczytywane, gromadzone lub wykorzystywane przez innych, którzy odwiedzają te fora i mogą być wykorzystywane do wysyłania niechcianych wiadomości. Yardi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub dane osobowe, które zdecydują się Państwo umieścić na tych forach publicznych.

Yardi może zamieścić listę klientów i referencje na stronach Yardi, które zawierają informacje takie jak nazwy i stanowiska klientów. W takich przypadkach Yardi uzyskuje zgodę takiej osoby przed zamieszczeniem jakichkolwiek informacji na takiej liście lub przed opublikowaniem referencji.

Informacje, które udostępniamy

Dostawcy usług / Podmioty przetwarzające

Jak opisano powyżej, Yardi może udostępniać Państwa dane osobowe zakontraktowanym usługodawcom, aby ci usługodawcy mogli świadczyć usługi w naszym imieniu. Listę naszych usługodawców można znaleźć tutaj: https://resources.yardi.com/legal/yardi-service-providers/. Yardi nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wynajmuje danych osobowych, ani nie wymienia żadnych danych osobowych ze stronami trzecimi w celach promocyjnych lub marketingowych.

Podmioty stowarzyszone z Yardi

Yardi może udostępniać Państwa dane osobowe spółkom stowarzyszonym z Yardi w celu nawiązania niezbędnej współpracy. Yardi może na przykład wymagać udostępnienia danych podmiotowi stowarzyszonemu w celach związanych z podaniami o pracę i zatrudnieniem.

Następca prawny Yardi

Yardi może udostępniać dane osobowe podmiotowi, który zakupi Yardi lub innemu następcy prawnemu w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich aktywów firmy Yardi, niezależnie od tego, czy chodzi o upadłość, likwidację lub podobne postępowanie, w przypadku gdy dane osobowe posiadane przez Yardi na temat użytkowników stanowią część przekazywanych aktywów.

Przymusowe ujawnienie

Yardi zastrzega sobie prawo do wykorzystania lub ujawnienia informacji i danych osobowych podanych w witrynach Yardi, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli Yardi uzna, że takie wykorzystanie lub ujawnienie jest konieczne do ochrony praw firmy Yardi lub na potrzeby postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu karnego.

Międzynarodowy transfer informacji

Aby ułatwić działanie Yardi na całym świecie, Yardi może przechowywać, przekazywać i uzyskiwać dostęp do informacji i danych osobowych podanych w witrynach Yardi na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach, w których Yardi lub jego usługodawcy zewnętrzni prowadzą działalność.

Jeżeli korzystają Państwo z witryn lub usług Yardi poza Stanami Zjednoczonymi, prosimy pamiętać, że Państwa informacje mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez Yardi w naszych biurach oraz przez osoby trzecie, którym możemy udostępniać Państwa dane osobowe, również w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach, w których mamy biura. W tych krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w Państwa kraju. Niniejsza Deklaracja o ochronie prywatności ma zastosowanie, nawet jeśli Yardi przekaże takie informacje lub dane osobowe innym krajom. Rejestrując się w celu wzięcia udziału w wydarzeniu, kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza internetowego lub przekazując nam informacje lub dane osobowe w dowolnych witrynach Yardi w jakimkolwiek innym kontekście, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie Państwa informacji i danych osobowych pomiędzy tymi placówkami, w tym tymi zlokalizowanymi poza Państwa krajem zamieszkania.

Jeśli użytkownik znajduje się w Wielkiej Brytanii lub EOG, zastosujemy się do obowiązujących wymogów prawnych i zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia, aby dane osobowe były chronione zgodnie z niniejszą Deklaracją w związku z przekazywaniem danych osobowych poza Wielką Brytanię lub EOG. We wszystkich takich przypadkach będziemy przekazywać Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • Kraj, do którego przekazywane będą dane osobowe, został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający „odpowiedni” poziom ochrony;
 • Odbiorca danych osobowych znajduje się w USA i posiada certyfikat zgodności UE-USA. Ramy ochrony danych osobowych,  brytyjskie rozszerzenie na UE-USA DPF i Szwajcaria-USA DPF; lub
 • Wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do przekazywania danych, na przykład poprzez wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych („klauzule modelowe UE”).

W odniesieniu do przekazywania informacji pomiędzy spółkami z grupy wdrożyliśmy unijne klauzule modelowe (i towarzyszący im załącznik brytyjski), które wymagają od wszystkich spółek z grupy ochrony danych osobowych przetwarzanych z Wielkiej Brytanii lub EOG zgodnie z brytyjskimi i unijnymi przepisami o ochronie danych.

Mogą Państwo zażądać informacji o zabezpieczeniach, które wprowadziliśmy w odniesieniu do przekazywania danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób opisany w poniższej punkcie „Kontakt”.

Zasady ramowe ochrony danych osobowych

Yardi Systems Inc. i Yardi Kube Inc. samodzielnie certyfikowały zgodność z Zasadami ramowymi ochrony danych osobowych UE-USA, brytyjskim rozszerzeniem Zasad ramowych ochrony danych osobowych i szwajcarsko-amerykańskimi Zasadami ramowymi ochrony danych osobowych określonymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (zwanymi łącznie  „Zasadami ramowymi ochrony danych osobowych”). Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o zapoznanie się z naszą Informacją dotyczącą Zasad ramowych ochrony danych osobowych dostępną tutaj: https://resources.yardi.com/legal/dpf-notice/.

Preferencje dotyczące komunikacji

Yardi oferuje odwiedzającym, którzy zostawiają informacje do kontaktu możliwość wyboru sposobu korzystania z podanych informacji. Mogą Państwo zarządzać otrzymywaniem wiadomości marketingowych i nietransakcyjnych, klikając link „zrezygnuj z subskrypcji” znajdujący się u dołu marketingowych wiadomości e-mail od Yardi. Ponadto mogą Państwo określić swoje preferencje komunikacyjne, korzystając z formularza Zapytaj o prywatność. Klienci Yardi nie mogą zrezygnować z otrzymywania e-maili transakcyjnych związanych z ich kontem w Yardi lub usługach.

Dzieci w wieku poniżej 16 lat

Witryny Yardi nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 16 roku życia. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia nie mogą przesyłać żadnych informacji na witrynach. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 roku życia, ani nie sprzedajemy danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 roku życia. Jeśli użytkownik nie ukończył 16 lat, nie może używać żadnych witryn Yardi i nie może podawać żadnych informacji za pośrednictwem witryn Yardi. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 16 roku życia bez zgody rodziców, usuniemy te dane. Jeśli uważają Państwo, że którekolwiek witryny Yardi mogły gromadzić dane osobowe dotyczące dzieci poniżej 16. roku życia, prosimy o kontakt z naszym Działem Prawnym pod numerem +1 (805) 699-2040.

Przechowywanie danych

Yardi przechowuje dane osobowe, które otrzymujemy w witrynach Yardi przez okres trwania relacji użytkownika z Yardi i w przypadku, gdy mamy uzasadnioną potrzebę biznesową, aby to robić (na przykład w celu przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych, w celu wyegzekwowania naszych umów lub przestrzegania naszych zobowiązań prawnych). Okresy przechowywania mogą zostać wydłużone, jeżeli mamy obowiązek przechowywania Państwa danych osobowych w związku z postępowaniami sądowymi, dochodzeniami i innymi podobnymi postępowaniami lub jeżeli wymagany jest lub dopuszcza się dłuższy okres przechowywania na mocy obowiązującego prawa.

Jeśli nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Państwa danych osobowych, usuwamy lub anonimizujemy takie dane. Jeśli nie jest to możliwe (na przykład ze względu na to, że Państwa dane osobowe zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Państwa dane osobowe i wyłączymy je z dalszego przetwarzania do momentu, gdy możliwe będzie ich usunięcie.

POLITYKA PRAW AUTORSKICH

Zgłaszanie roszczeń o naruszenie praw autorskich

Yardi szanuje własność intelektualną innych osób i prosimy naszych użytkowników, zarządców, właścicieli i pośredników handlowych, aby robili to samo. Yardi wdrożył procedury dotyczące otrzymania pisemnego powiadomienia o domniemanym naruszeniu i dotyczące przetwarzania takich roszczeń zgodnie z Ustawą o Prawach Autorskich w Epoce Cyfrowej, 17 U.S.C., Sekcja 512 („DMCA”).

Jeżeli strona trzecia uważa, że jej dzieło zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich lub jej prawa własności intelektualnej zostały w inny sposób naruszone, powinna przekazać wyznaczonemu przedstawicielowi następujące informacje: (i) podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innych interesów dotyczących własności intelektualnej; (ii) opis dzieła chronionego prawem autorskim lub innej własności intelektualnej, w przypadku którego doszło do naruszenia; (iii) opis miejsca na stronie Yardi, gdzie znajduje się materiał, w przypadku którego doszło do naruszenia; (iv) adres, numer telefonu i adres e-mail; (v) oświadczenie, że osoba zgłaszająca roszczenie robi to w dobrej wierze i uważa, że sporne użycie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub z przepisów prawa; oraz (vi) oświadczenie złożone pod karą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że jest wskazana osoba jest właścicielem praw autorskich lub własności intelektualnej lub, że osoba zgłaszająca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub własności intelektualnej.

Powiadomienia DMCA należy wysyłać do naszego wyznaczonego przedstawiciela ds. praw autorskich za pośrednictwem Formularza internetowego lub pocztą:

Do wiadomości: DMCA Agent – Legal Department
Yardi Systems, Inc.
430 S. Fairview Avenue
Santa Barbara CA 93117

Powtarzające się naruszenia

Zgodnie z polityką Yardi, w odpowiednich okolicznościach, następuje zamknięcie kont osób, które naruszają przepisy wielokrotnie lub, które są wielokrotnie oskarżane o naruszenie przepisów.

Bezpieczeństwo

Yardi zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa przekazywanych nam danych osobowych.  Yardi stosuje odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przesyłanych przez Państwa informacji. Pomimo tych zabezpieczeń, bezpieczeństwo elektronicznej transmisji za pośrednictwem Internetu lub technologii przechowywania informacji nie może być gwarantowane. Zatem przed podjęciem decyzji, jakie informacje chcą Państwo wysłać w ten sposób, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Zmiany niniejszej Deklaracji o ochronie prywatności

Yardi zastrzega sobie prawo do okresowego zmieniania treści niniejszej Deklaracji o ochronie prywatności. Dalsze korzystanie z witryn Yardi po wprowadzeniu przez nas zmian uważa się za akceptację tych zmian, dlatego należy okresowo zapoznać się z niniejszą Deklaracją o ochronie prywatności pod kątem aktualizacji.  Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie wykorzystywania lub udostępniania danych osobowych, poinformujemy Państwa na stronie o tym, że nasza polityka zmieniła się.

Polityka dostępności

Yardi dokłada wszelkich starań, aby nasza komunikacja, w tym strona internetowa, była dostępna dla osób niepełnosprawnych.  Ta strona internetowa ma spełniać wytyczne dotyczące dostępności treści.  Aby złożyć związane z dostępnością reklamacje lub zgłosić bariery, prosimy o kontakt pod numerem tel.: (800) 866-1124 lub o kontakt za pomocą formularza Zapytaj o prywatność.  

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Deklaracji o ochronie prywatności lub jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami, korzystając z dowolnej z poniższych metod:

Kraj Przedstawiciel
Ameryka północna Telefonicznie: +1 (805) 699-2040 / 1 (800) 866-1124
Przez formularz internetowy: Zapytaj o prywatność
Pocztą tradycyjną na adres:
Attention – DPO
430 S. Fairview
Santa Barbara, CA 93117
EOG Przez formularz internetowy: Zapytanie o prywatność
Pocztą tradycyjną na adres:
Attention – DPO
Vesta Building, Herikerbergweg 195,
Amsterdam, NH 1101 CN, Netherlands
Wielka Brytania Przez formularz internetowy: Zapytanie o prywatność
Pocztą tradycyjną na adres:
Attention – DPO
Room 1.01, Scott House, The Concourse, Waterloo Station
London SE1 7LY, United Kingdom
Szwajcaria Zobacz EOG