Warunki świadczenia usługi podpisu elektronicznego firmy Yardi

Wersja: 6 marca 2024 r.

Ujawnianie i zgoda

Niniejszy regulamin dotyczy usług Yardi ySign i/lub ySignature. Klikając przycisk „Akceptuję – kontynuuj , wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego podpisu elektronicznego zamiast podpisu fizycznego do zawarcia wybranej umowy lub podpisania dokumentu, w tym (odpowiednio) wniosku o wynajem, umowy wynajmu nieruchomości, umowy na dostawy, umowy z wykonawcą bądź innego dokumentu i/lub wszelkich innych podpisanych, zainicjowanych, złożonych lub otrzymanych przeze mnie dokumentów (łącznie zwanych „Dokumentami”). Ponadto zgadzam się na warunki zawarte w tych Dokumentach w ten sam sposób, jak gdybym swój podpis składał(a) własnoręcznie na papierowym dokumencie. Rozumiem, że korzystając z mojego podpisu elektronicznego, wyrażam zgodę na otrzymywanie zawiadomień w formie elektronicznej i wyrażam zgodę na korzystanie z mojego podpisu elektronicznego zamiast podpisu fizycznego w celu podpisania odpowiednich dokumentów i oświadczam, że zgadzam się na warunki zawarte w dokumentach podpisanych przeze mnie w ten sposób. W zakresie, w jakim użyję mojego podpisu elektronicznego do podpisania Dokumentów, rozumiem, że podpisując je elektronicznie, udzielam zgody właścicielowi nieruchomości, zarządcy nieruchomości, wykonawcy lub jakiejkolwiek innej stronie, z którą zawieram umowę, na dostarczanie zawiadomień związanych z Dokumentami w formie elektronicznej, jak również zgadzam się na wykorzystywanie mojego podpisu elektronicznego zamiast podpisu fizycznego do podpisania odnowionych, przedłużanych i korygowanych Dokumentów oraz wszelkich powiązanych dokumentów. Ponadto zgadzam się na warunki takich nowych umów, przedłużonych umów lub skorygowanych umów jak przy składaniu fizycznego podpisu. Otrzymałem(-am) i przeczytałem(-am) niniejszą zgodę przed złożeniem podpisu elektronicznego i nie mam trudności z uzyskaniem dostępu do tej informacji, którą przekazano mi elektronicznie.

Rozumiem, że nie muszę podpisywać dokumentów ani otrzymywać zawiadomień związanych z najmem w formie elektronicznej. Jeśli wolę złożyć podpis własnoręcznie, rozumiem, że mogę otrzymać fizyczną kopię Dokumentów do podpisu, wypełnić je i podpisać własnoręcznie, a następnie odesłać. Rozumiem, że przed podpisaniem Dokumentów mogę wycofać zgodę na korzystanie z funkcji podpisu elektronicznego lub zgodę na otrzymywanie zawiadomień w formie elektronicznej. Rozumiem ponadto, że po podpisaniu przeze mnie Dokumentu(-ów) lub otrzymaniu zawiadomienia w formie elektronicznej mogę wycofać wyrażoną powyżej zgodę na wykorzystanie mojego podpisu elektronicznego zamiast podpisu fizycznego lub zgodę na otrzymanie zawiadomień w formie elektronicznej poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia. Przyjmuję do wiadomości i rozumiem, że podpisanie Dokumentów własnoręcznie podpisem fizycznym może opóźniać proces.

Do korzystania z usługi podpisu elektronicznego wymagana jest przeglądarka internetowa, która obsługuje protokół HTTPS, HTML i pliki cookie (np. Chrome, Firefox, Internet Explorer czy Safari). Przeglądanie dokumentów PDF wymaga aplikacji Adobe Acrobat/Reader lub podobnego oprogramowania.

Rozumiem, że muszę się skontaktować bezpośrednio ze drugą stroną, aby poprosić o papierowe kopie dokumentów, wycofać zgodę na wykonywanie czynności w formie elektronicznej lub aktualizację swoich informacji do kontaktu.