Privacykennisgeving voor Yardi-carrières

Ingangsdatum: 22 april 2024

Bij Yardi streven we ernaar om zorg te dragen voor onze klanten, zorg te dragen voor onze werknemers, zorg te dragen voor onze gemeenschappen, gefocust te blijven en te groeien.

We respecteren uw privacy en zetten we ons in voor de bescherming van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Wij hebben deze Yardi Careers Privacykennisgeving (hierna de “Privacykennisgeving” genoemd) ontwikkeld om u te informeren over de manier waarop Yardi de persoonsgegevens gebruikt die u indient via het gedeelte voor carrièremogelijkheden van de Yardi website of die u op een andere manier indient bij Yardi, als onderdeel van een sollicitatie of een zoekopdracht naar een vacature (hierna “Sollicitatie-informatie” genoemd).

Alle Sollicitatie-informatie die u indient bij Yardi Systems, Inc., en haar gelieerde ondernemingen (hierna “Yardi” genoemd), wordt door Yardi in de Verenigde Staten verzameld, alsmede in de jurisdictie waar de contactpersoon voor de functie is gevestigd. Het kan zijn dat de Sollicitatie-informatie met onze verbonden ondernemingen in andere jurisdicties wordt gedeeld uit werkgelegenheidsoverwegingen. Het indienen van uw Sollicitatie-informatie is vrijwillig. Als u er echter voor kiest om uw Sollicitatie-informatie niet in te dienen, hebben we wellicht niet de mogelijkheid om u als kandidaat in overweging te nemen. We zullen u om toestemming vragen voordat we extra informatie van externe bureaus inwinnen, en we zullen, indien de wet dat vereist, u inlichten over de informatie die wij van die derde partijen ontvangen.

Deze Privacykennisgeving is geen of maakt geen deel uit van een arbeidsovereenkomst.

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens..

Welke persoonsgegevens worden er verzameld gedurende het sollicitatieproces?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een bepaalde consument of huishouding wordt geïdentificeerd, verband houdt, wordt beschreven of redelijkerwijs direct of indirect aan kan worden gekoppeld.  In sommige omstandigheden omvatten deze geen geanonimiseerde, samengevoegde of openbare gegevens die wettelijk beschikbaar zijn in overheidsdocumenten.  Tijdens het sollicitatieproces kunnen wij de volgende categorieën persoonsgegevens van u verzamelen voor de volgende doeleinden:

Bronnen van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u solliciteert voor een functie en gedurende het sollicitatie- of wervingsproces.  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook uit andere bronnen verzamelen en combineren met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.  Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verzamelen van:

·   Vacaturewebsites die u kunt gebruiken om bij ons te solliciteren;

·   Vorige werkgevers die ons arbeidsreferenties verstrekken;

·   Professionele referenties die u heeft geautoriseerd om contact met ons op te nemen;

·   Diensten voor screening voorafgaand aan indiensttreding, zoals aanbieders van antecedentenonderzoeken (indien wettelijk toegestaan);

·   Uitzendbureaus en recruiters;

·   Uw onderwijsinstellingen;

·   Ander Yardi-personeel.

Rechtsgrondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

Krachtens bepaalde wetten inzake gegevensbescherming, waaronder die van Europa en het VK, is het vereist dat wij u informeren over de rechtsgrondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

Er zijn verschillende grondslagen waarop wij kunnen vertrouwen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. In sommige contexten zijn er meerdere grondslagen van toepassing. In de onderstaande tabel staat een samenvatting van de grondslagen die het meest relevant zijn in de context van Yardi Services, plus de betekenis hiervan.

TermVerwerkingsgrondUitleg
Juridische verplichtingVerwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze juridische verplichtingenUitvoering van onze juridische en wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld een veilige werkplek bieden en onrechtmatige discriminatie voorkomen.
Gerechtvaardigde belangenVerwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde partijWij of een derde partij hebben gerechtvaardigde belangen in het effectief en correct uitvoeren en beheren van onze bedrijfsactiviteiten en in verband met deze belangen verwerken wij uw gegevens. Uw gegevens worden niet verwerkt op deze grondslag als de belangen van ons of van een derde partij ondergeschikt zijn aan uw eigen belangen, rechten en vrijheden.
InstemmingU heeft specifiek instemming gegeven voor de verwerking van uw gegevensOver het algemeen zal verwerking van uw gegevens in verband met onze recruitmentactiviteiten niet afhankelijk zijn van uw instemming.  Maar er kunnen gevallen zijn waarbij wij uw instemming vragen om uw gegevens te verwerken.
Uitvoering van een contract met uVerwerking is nodig voor uitvoering van een contract met u of om op uw verzoek stappen te nemen om een contract aan te gaan.Dit omvat het uitvoeren van uw contractuele verplichtingen en het uitoefenen van uw contractuele rechten.
Essentiële belangenVerwerking is nodig om de essentiële belangen van de betrokkene of van andere natuurlijke personen te beschermen wanneer de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is om instemming te geven.Deze rechtsgrond zal van toepassing zijn in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in een noodgeval waarbij urgente medische behandeling nodig is.

Verwerking van gevoelige persoonsgegevens

Als wij gevoelige persoonsgegevens over u verwerken en er hierbij voor zorgen dat een van de bovengenoemde verwerkingsgronden van toepassing is, zullen wij ervoor zorgen dat een van de gronden voor verwerking van gevoelige persoonsgegevens ook van toepassing is. Over het algemeen omvatten deze:

 • waar u uw expliciete instemming hebt gegeven;
 • waar de verwerking nodig is voor uw of onze rechten en plichten in verband met een arbeidsovereenkomst voor zover dit wettelijk of met gezamenlijke overeenstemming is toegestaan (hierna “Arbeidsverplichtingen” genoemd);
 • wanneer verwerking nodig is om de essentiële belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen wanneer de betrokkene fysiek of juridisch niet in staat is om instemming te geven;
 • wanneer de verwerking verband houdt met gegevens over u die u openbaar heeft gemaakt (bijvoorbeeld als u aan collega’s vertelt dat u ziek bent);
 • wanneer de verwerking nodig is voor het aangaan of maken van of verdedigen tegen juridische claims (hierna “Juridische claims” genoemd).

Specifieke informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, onze doelen en rechtsgrondslagen

Meer specifieke informatie over onze verwerkingsdoelen en voorbeelden van de gegevens en de gronden waarop wij gegevens verwerken, zijn uiteengezet in de onderstaande tabel. Deze voorbeelden zijn vanzelfsprekend niet uitputtend.

Doeleinde van verzamelingCategorie van persoonsgegevensRechtsgrondslag
Recruitmentbeheer. Het beheer van recruitment, zoals:
– het exploiteren van de Careers-website die wij onderhouden op https://careers.yardi.com/ of elke andere site waarop deze Privacykennisgeving is geplaatst (hierna “Careers-website” genoemd);
– het werven, interviewen en evalueren van sollicitanten;
– het uitvoeren van antecedentenonderzoeken en andere screening voorafgaand aan indiensttreding (indien wettelijk toegestaan);
– het analyseren en verbeteren van onze sollicitatie- en wervingsprocessen;
– het tegemoetkomen aan handicappen of gezondheidsproblemen;
– het communiceren met u over uw kandidatuur, mogelijkheden bij Yardi of over de Careers-website en eventuele wijzigingen aan toepasselijke voorwaarden of beleidslijnen; en
– andere bedrijfsactiviteiten.
Contactgegevens en andere identificatiemiddelen – zoals naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer, werknemer-ID of andere soortgelijke identificatiemiddelen.Uitvoering van een contract met u Juridische verplichting Gerechtvaardigde belangen
Naleving, veiligheid en bescherming, zoals:
– de naleving of het toezicht op de naleving van juridische en andere vereisten, zoals belasting, audit, administratie, rapportage, identiteitscontrole en de geschiktheid om te werken, evenals de vereisten inzake toezicht op gelijke kansen, indien van toepassing;
– het naleven van interne beleidslijnen en procedures;
– het voldoen aan wettelijke verzoeken en juridische procedures, zoals reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties;
– de bescherming van rechten, veiligheid en eigendommen van ons, u of anderen, onder meer door naleving van toepasselijke richtlijnen en vereisten inzake volksgezondheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, richtlijnen van de Centers for Disease Control of andere volksgezondheidsinstanties met betrekking tot de preventie en bestrijding van COVID-19 of andere besmettelijke ziekten;
– onderzoek naar en afschrikking tegen frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten of gedragingen die in strijd zijn met onze beleidslijnen of procedures;
– de controle van toegang tot en monitoring van onze fysieke bedrijfsterreinen (bv. door gezondheidsonderzoeken te vereisen voor toegang tot kantoren/faciliteiten);
– het nastreven van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, waaronder het onderzoeken en uitvoeren van of verdedigen tegen klachten of juridische claims; het beheren en handhaven van interne beleidslijnen en procedures; en
– het verstrekken van informatie aan overheidsinstanties, rechtshandhavers, rechtbanken of particuliere partijen wanneer wij er in goed vertrouwen van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is voor de voorafgaande doeleinden.
Informatie uit sollicitatiemateriaal of van recruiters, zoals uw sollicitatie, curriculum vitae (cv), sollicitatiebrief, proefstukken, referenties, werkverleden, cijferlijsten, eventuele verplichtingen jegens uw vorige werkgever, en informatie die verwijzers over u verstrekken.Juridische verplichting Gerechtvaardigde belangen
Analyses
– Anonieme, geaggregeerde of niet-identificeerbare gegevens creëren die wij gebruiken en overdragen om onze sollicitatie- en wervingsactiviteiten, ons bedrijf en andere rechtmatige zakelijke doeleinden te analyseren. We proberen niet om niet-identificeerbare informatie die afkomstig is van persoonsgegevens opnieuw te identificeren, behalve om te testen of onze processen voor niet-identificeerbaarheid in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.
Beroepskwalificaties, zoals licenties, vergunningen, lidmaatschappen en certificeringen.Juridische verplichting Gerechtvaardigde belangen
Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, risicobeheersing en andere legitieme zakelijke en commerciële doeleinden, waaronder:
– om uw vaardigheden, kwalificaties en interesses te vergelijken met onze carrièremogelijkheden;
– om uw informatie te verifiëren en referentiecontroles uit te voeren;
– om antecedentenonderzoeken uit te voeren als u een functie krijgt aangeboden;
– om met u te communiceren en u te informeren over carrièremogelijkheden;
– om rapporten te maken en in te dienen zoals vereist door wet- en regelgeving;
– om ons wervingsproces te verbeteren;
– om aan de wettelijke verplichtingen van Yardi te voldoen; en
– indien nodig voor juridische verdedigingsdoeleinden.
Informatie uit het sollicitatieproces, zoals telefoonschermen, interviews, evaluaties en resultaten van wervingsoefeningen. Immigratiestatus en andere informatie die ons in staat stelt om uw arbeidsgeschiktheid kunnen controleren. Biografische informatie, zoals naam, geslacht/genderidentiteit, voornaamwoorden, geboortedatum, beroepsgeschiedenis, referenties, taalvaardigheden, opleidingsgegevens en informatie die u openbaar maakt via het zoeken naar een baan of via carrièrenetwerksites. Functievoorkeuren, zoals gewenste positie en salaris, locatievoorkeuren en bereidheid om te verhuizen. Arbeidsverleden, zoals uw vorige werkgevers, hoelang u hebt gewerkt bij elk van uw vorige werkgevers, en uw vorige functies. Antecedentenonderzoeksinformatie, zoals informatie die nodig is om een antecedentenonderzoek uit te voeren, drugs-/alcoholtests en/of andere controles indien wettelijk toegestaan, en informatie die tijdens deze controles wordt ontvangen. Informatie die nodig is om aanpassingsverzoeken met betrekking tot mogelijke handicaps of andere gezondheidsproblemen te begrijpen en te beoordelen. Medische informatie als u ons persoonlijk ontmoet, gezondheidssymptomen, vaccinatiestatus en andere screeningsinformatie in verband met de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s en -protocollen van Yardi, waaronder screening die is vereist om toegang te krijgen tot de kantoren/faciliteiten van Yardi en andere maatregelen die bedoeld zijn om de besmetting van COVID-19 en andere besmettelijke ziekten te voorkomen. Audio- of videobeelden of monitoring van telefoongesprekken. Unieke en online identificatiemiddelen en informatie over het gebruik van IT-middelen, zoals IP-adres, surfgeschiedenis, verzonden of ontvangen oproepen en e-mails. Gevolgtrekkingen op basis van persoonsgegevens Informatie over gerelateerde personen, zoals contactpersonen in geval van nood. Andere informatie die u ons verstrekt.Juridische verplichting Gerechtvaardigde belangen

In dit deel worden onze huidige praktijken en die van de voorafgaande 12 maanden beschreven.

Doel/activiteitType persoonsgegevensRechtsgrondslag Zie de bovenstaande tabel voor beschrijvingen van rechtsgrondslagen
Uw contract beheren, met inbegrip van het aangaan, uitvoeren en wijzigen van dit contract

Identiteitsgegevens   Contactgegevens   Gegevens van sollicitant   Communicatiegegevens Inclusief informatie over uw arbeidsvoorwaarden of binding, uw salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, uw deelname aan pensioenregelingen, levensverzekering, zorgverzekering en een eventuele bonus of deling.Uitvoering van een contract met uJuridische verplichting Gerechtvaardigde belangen
Contact opnemen met u of met anderen namens u

Identiteitsgegevens   Contactgegevens   Communicatiegegevens   Gegevens van echtgenoot/echtgenote en afhankelijke personenUitvoering van een contract met uGerechtvaardigde belangen
Fysieke beveiliging en systeembeveiligingBeveiliging en toegangsgegevens   IT-gegevens Inclusief beelden van beveiligingscamera’s en gebruiksgegevens van passen met een magneetstrip en vergelijkbare toegangspassen/-systemen. Voor zover is vereist of is toegestaan door de lokale wet, gebruiksgegevens van onze systemen, inclusief computers, telefoons en andere apparaten, evenals wachtwoorden.Gerechtvaardigde belangenJuridische verplichtingen
Informatie verstrekken aan derde partijen in verband met transacties die wij overwegen of uitvoerenGegevens van sollicitant Inclusief informatie over uw sollicitatie die mogelijk vereist is door een partij van een transactie, zoals een potentiële koper, verkoper of aanbieder van uitbestede diensten.Gerechtvaardigde belangen
Toezicht op diversiteit en gelijke kansenAchtergrondgegevens   Gevoelige persoonsgegevens Met name voor zover vereist of toegestaan is door lokale wetten, informatie over uw nationaliteit, ras, etnische afkomst, geslacht, handicap, leeftijd en andere diversiteitskenmerken.InstemmingGerechtvaardigde belangenJuridische verplichtingenMet betrekking tot gevoelige persoonsgegevens: Arbeidsverplichtingen en instemming
Toezicht op en onderzoeken naar naleving van wetten, voorschriften, gedragscodes en regels, zowel generiek als specifiekContactgegevens   Gegevens van sollicitant   Achtergrondgegevens   Gegevens van ethische rapportage   IT-gegevens   Beveiliging en toegangsgegevens   Communicatiegegevens   Gevoelige persoonsgegevens   Wij verwachten dat onze personeelsleden zich houden aan ons beleid en onze regels, en wij bewaken onze systemen om te controleren op naleving. Als wij specifieke zorgen hebben over naleving, kunnen wij systemen en andere gegevens controleren om deze zorgen te analyseren (bijvoorbeeld inloggegevens, gebruiksgegevens, e-mails, documenten, beelden van beveiligingscamera’s). Wij kunnen van tijd tot tijd onderzoeken uitvoeren als wij een melding ontvangen van niet-naleving van de wet, voorschriften, onze gedragscodes, beleid en regels.Gerechtvaardigde belangenJuridische verplichting Met betrekking tot gevoelige persoonsgegevens: Arbeidsverplichtingen en juridische claims  
Geschillen en rechtszakenContactgegevens   Gegevens van sollicitant   IT-gegevens   Communicatiegegevens   Gevoelige persoonsgegevens Eventuele andere informatie die (mogelijk) relevant is voor een geschil of rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.Gerechtvaardigde belangenWij verwerken uw persoonsgegevens bij samenwerking met publieke instellingen en overheidsinstellingen, rechtbanken, of toezichthouders in overeenstemming met onze juridische verplichtingen onder toepasselijke wetten, voor zover hierbij verwerking of overdracht van persoonsgegevens vereist is voor de bescherming van onze rechten, evenals bij het uitoefenen van rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan, het beperken van onze schade, het voldoen aan rechtszaken, uitspraken van rechtbanken of juridische processen, of bij reactie op wettelijke verzoeken. Met betrekking tot gevoelige persoonsgegevens: Juridische claims
Medische noodbehandeling Familiegegevens Gezondheidsgegevens Eventuele andere informatie die nodig is om uw nauwe contact(en) te informeren over een incident bij Yardi en om te zorgen dat verantwoordelijke mensen een medische noodbehandeling kunnen toepassen.Essentiële belangen
Overnames, afstotingen en integraties; herstructurering en overplaatsingContactgegevens   Gegevens van sollicitant   Achtergrondgegevens   Gegevens van ethische rapportage   IT-gegevens   Beveiliging en toegangsgegevens   Communicatiegegevens   Gevoelige persoonsgegevens Informatie over uw rol wordt verwerkt en mogelijk gedeeld met een derde partij (zoals een inkoper van het bedrijf), indien dit relevant is voor de specifieke context.Gerechtvaardigde belangenMet betrekking tot gevoelige persoonsgegevens: Arbeidsverplichtingen of in beperkte gevallen Instemming

Het is uw verantwoordelijkheid toestemming te krijgen van referenties voordat u hun persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Als u een dienstbetrekking bij Yardi accepteert, zal de Sollicitatie-informatie deel uit gaan maken van uw personeelsdossier en zal deze worden gebruikt voor dienstbetrekkingsdoeleinden.

Yardi voert antecedentenonderzoeken uit van alle medewerkers zodra ze de sollicitatieprocedure hebben afgerond en hen een functie wordt aangeboden bij Yardi. Een dienstbetrekking bij Yardi is afhankelijk van de afronding van een afdoend antecedentenonderzoek. Als iets in uw antecedentenonderzoek een reden blijk te zijn dat Yardi u niet in dienst kan nemen, dan zullen wij u inlichten dat wij u waarschijnlijk geen positie kunnen aanbieden vanwege die informatie. Ook zullen we een kopie verstrekken van het antecedentenonderzoek en zullen we u informatie verstrekken over de procedure voor het corrigeren van antecedenten.

Gevoelige persoonsgegevens en beschermde classificatiekenmerken

Met de mogelijke uitzondering van ‘contactinformatie’, ‘functievoorkeuren’ en ‘arbeidsverleden’ omvatten alle bovenstaande categorieën informatie waarmee het mogelijk is om gevoelige persoonsgegevens af te leiden (die onderhevig zijn aan speciale bescherming onder bepaalde wetten inzake gegevensbescherming) of kenmerken van beschermde classificaties onder de wetgeving van Californië of federale wetgeving (indien van toepassing). Wij gebruiken geen persoonsgegevens en dragen deze niet over op manieren die in strijd zijn met het recht van inwoners van Californië om het gebruik of de overdracht van gevoelige persoonsgegevens te beperken krachtens de Californische wet op consumentenbescherming (CCPA).

Bekendmaking van persoonsgegevens

Mogelijk dragen wij uw persoonsgegevens over aan de volgende partijen voor een of meer van de hierboven beschreven doelen:

·    Gelieerde ondernemingen. Onze moedermaatschappij, dochterondernemingen en andere gelieerde ondernemingen onder toezicht van onze moedermaatschappij, voor doeleinden conform deze Privacykennisgeving of om gedeelde infrastructuur, systemen en technologie te gebruiken.

·    Dienstverleners. Bedrijven die ons diensten verlenen die ons helpen het wervingsproces te beheren en ons bedrijf te runnen, zoals vacaturebanken, recruiters, sollicitatiegesprekken houden en tests uitvoeren, screening voorafgaand aan indiensttreding, reisboekingen voor sollicitatiegesprekken, vergoeding van onkosten (indien van toepassing), verhuizing (indien van toepassing) en wervingsanalyse. Een lijst van onze dienstverleners vindt u hier: https://resources.yardi.com/legal/yardi-service-providers/.

·    Overheidsinstanties, rechtshandhavers en anderen. Overheidsinstanties, rechtshandhavers, rechtbanken en anderen voor de doeleinden die worden beschreven in de bovenstaande paragraaf Naleving, veiligheid en bescherming.

·    Bedrijfsoverdrachten.  Partijen (en hun adviseurs) bij transacties en mogelijke transacties op grond waarvan wij sommige of al onze bedrijfsactiviteiten of activa verkopen of overdragen, met inbegrip van uw persoonsgegevens, zoals een afstoting, fusie, consolidatie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of in geval van faillissement of ontbinding.

·    Professionele adviseurs. Advocaten, immigratieadviseurs en andere externe professionele adviseurs die uw informatie nodig hebben bij het verlenen van hun diensten.

·    Andere partijen die hierboven niet worden vermeld, maar die worden geïdentificeerd op of voorafgaand aan het moment waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen. 

In dit deel worden onze huidige praktijken en die van de voorafgaande 12 maanden beschreven. U dient ervan uit te gaan dat elke categorie van persoonsgegevens die wij verzamelen, kan worden bekendgemaakt aan elke categorie van andere partijen die hierboven in deze paragraaf worden vermeld en mogelijk in de afgelopen 12 maanden zijn bekendgemaakt.

Gegevensoverdrachten

Yardi is een wereldwijd bedrijf.  Het hoofdkantoor bevindt zich in Californië in de Verenigde Staten en we hebben kantoren in heel Noord-Amerika.  We hebben ook vestigingen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Arabische Emiraten, Australië, India, Hongkong, Singapore, Japan en China. 

In verband met ons bedrijf en voor arbeidsovereenkomsten, administratie, management en juridische doelen, kunnen wij daarom de persoonsgegevens die wij van u verzamelen verwerken en overdragen buiten het land waar u woont. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen aan leden van onze groep of aan onze dienstverleners buiten de EER of het VK, zullen wij ervoor zorgen dat de overdracht rechtmatig is en dat er passende beveiligingsmaatregelen zijn. Wij zijn overeenkomsten aangegaan om te zorgen voor passende en geschikte veiligheidsmaatregelen met de leden van onze groep en dienstverleners in deze landen. Deze overeenkomsten omvatten modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd voor dergelijke overdrachten door de Europese Commissie of andere goedgekeurde overdrachtsmechanismen.

U kunt informatie opvragen van de veiligheidsmaatregelen die wij hebben voor de overdracht van persoonsgegevens, door contact met ons op te nemen zoals is beschreven in het onderstaande gedeelte ‘Contact’.

Gegevensretentie

De criteria voor het bepalen van de duur van het bewaren van persoonsgegevens zijn over het algemeen gebaseerd op de vraag of deze periode voldoende is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze gegevens hebben verzameld, zoals is beschreven in deze Privacykennisgeving, inclusief de naleving van onze juridische verplichtingen inzake bewaring van documenten en voor andere hierboven beschreven doeleinden inzake naleving, bescherming en veiligheid.  Sollicitatie-informatie wordt bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Ook kunnen we de Sollicitatie-informatie bewaren om u in overweging te nemen voor andere functies waarvoor u wellicht in aanmerking komt.

Hoe bewaart Yardi uw persoonsgegevens?

Yardi zet zich in voor de bescherming van de beveiliging van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.  Yardi gebruikt passende administratieve, technische en fysische beveiligingsmaatregelen om de informatie die u verstrekt te beschermen. Ondanks deze bescherming kan er niet worden gegarandeerd dat elektronische verzending via internet of informatie-opslagtechnologie volledig veilig is. Neem dus de juiste voorzorgsmaatregelen voordat u besluit welke informatie u ons op deze manier stuurt.

Rechten van personen

Als u de gegevens die u hebt ingediend via het sollicitatieportaal wilt corrigeren, bijwerken, wijzigen of wissen, kunt u teruggaan naar de betreffende registratiepagina of het webformulier om uw gegevens bij te werken. Voor aanvullende informatie of bij problemen met toegang tot informatie op een dergelijke pagina belt u ons op het nummer +1-800-866-1124 of neemt u contact met ons op via ons formulier Privacyfeedback.

Onderhevig aan toepasselijke wetgeving, heeft u mogelijk het recht:

 • om toegang te vragen tot de persoonsgegevens over u die wij verwerken;
 • om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren of bijwerken indien deze onjuist, onvolledig of verouderd zijn;
 • in sommige gevallen om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens wissen;
 • om te verzoeken dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens beperken;
 • in bepaalde omstandigheden om een kopie te vragen van de persoonsgegevens (die u aan ons heeft verstrekt) in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling;
 • om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens door ons.

Als wij hebben vertrouwd op instemming als verwerkingsgrond, kunt u uw instemming op elk moment intrekken. Als u dit doet, is dit niet van invloed op de rechtmatigheid van onze acties voordat u uw instemming introk.

Als u een van uw rechten inzake gegevensbescherming wilt uitoefenen of als u vindt dat wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt in strijd met geldende wetgeving, neem dan contact met ons op via de gegevens die staan vermeld in het onderstaande gedeelte “Contact”.

Voor sollicitanten uit EER/VK/Zwitserland:  Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk hebben gemaakt op de toepasselijke wetgeving en wij een dergelijke inbreuk niet tot uw redelijke tevredenheid hebben verholpen, kunt u ook een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land. Contactgegevens voor de autoriteiten voor gegevensbescherming in de EER vindt u hier, en die voor het VK vindt u hier.

Voor inwoners van Californië: In het kader van deze Privacykennisgeving hebben ‘Persoonsgegevens’ en ‘Gevoelige persoonlijke informatie’ de betekenis die wordt gegeven in de California Consumer Privacy Act van 2018 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de ‘CCPA’).

Uw Californische privacyrechten

Inwoners van Californië hebben de onderstaande rechten onder de CCPA. Deze rechten zijn echter niet absoluut en in bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek weigeren zoals toegestaan door de wet.

·    Informatie.  U kunt de volgende informatie opvragen over hoe wij uw persoonsgegevens de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en gebruikt:

o  De categorieën persoonsgegevens die wij hebben verzameld.

o  De categorieën van bronnen waaruit wij de persoonsgegevens hebben verzameld.

o  De zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld.

o  De categorieën derde partijen waarmee wij de persoonsgegevens hebben gedeeld.

o  De categorieën persoonsgegevens die wij voor een zakelijk doel hebben verkocht of overgedragen.

o  De categorieën derde partijen aan wie de persoonsgegevens zijn verkocht of overgedragen voor een zakelijk doel.

·    Toegang.  U kunt een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.

·    Verwijdering.  U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld te verwijderen.

·    Correctie.  U kunt ons vragen onjuiste persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld te corrigeren.

·    Afmelden van verkoop of delen van persoonsgegevens.  Inwoners van Californië kunnen zich afmelden voor elke ‘verkoop’ van hun persoonsgegevens of het ‘delen’ van persoonsgegevens voor cross-contextuele gedragsreclame, aangezien dergelijke termen worden gedefinieerd in de CCPA.  Wij verkopen of delen geen persoonsgegevens van sollicitanten op de manier die door de CCPA wordt beperkt en hebben dit niet gedaan in de voorafgaande 12 maanden. In de CCPA wordt vereist dat wij vermelden of wij daadwerkelijk weten dat wij persoonsgegevens van werknemers jonger dan 16 jaar verkopen of delen. Wij zijn niet op de hoogte van dergelijke feiten. 

·    Niet-discriminatie.  U hebt het recht om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen zonder discriminatie zoals verboden krachtens de CCPA, inclusief het uitoefenen van dergelijke rechten zonder vergelding. 

U kunt verzoeken om uw rechten uit te oefenen via ons formulier Privacyfeedback. Wij kunnen uw aanvraag niet verwerken als u ons onvoldoende details geeft om deze te kunnen begrijpen en erop te kunnen antwoorden. Mogelijk moeten wij uw identiteit verifiëren om uw verzoeken om informatie/kennis, toegang, verwijdering en correctie te verwerken, en wij behouden ons het recht voor om uw huidige verblijf in Californië te bevestigen. We kunnen identiteitsverificatie vereisen door u te verplichten in te loggen op een online account voor kandidaten als u er een hebt, informatie te verstrekken die ons kan helpen uw identiteit te verifiëren, overheidsidentificatie te verstrekken en/of beëdigde verklaring af te leggen op straffe van meineed. 

Uw gemachtigde agent kan namens u een verzoek indienen na onze verificatie van de identiteit van de agent en onze ontvangst van een kopie van een geldige volmacht die aan uw gemachtigde agent is gegeven overeenkomstig de California Probate Code Sections 4000-4465.  Als u aan uw agent geen dergelijke volmacht hebt gegeven, moet u uw agent schriftelijk en ondertekend toestemming geven om de CCPA-rechten namens u uit te oefenen, de informatie verstrekken die wij vragen om uw identiteit te verifiëren en ons bevestigen dat u de gemachtigde agent toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen.

Californische statutaire categorieën

Voor elke categorie van persoonsgegevens die hierboven in paragraaf 2.1 wordt vermeld (hieronder vetgedrukt herhaald), vereist de CCPA (het Burgerlijk wetboek van Californië, deel 1798.140(v)(1)) dat wij de volgende wettelijke categorieën identificeren waarop deze betrekking heeft: 

·    Contactgegevens: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie

·    Informatie uit sollicitatiemateriaal of van recruiters: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie

·    Beroepskwalificaties: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie

·    Informatie uit het sollicitatieproces: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie

·    Immigratiestatus: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie

·    Biografische informatie: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie

·    Functievoorkeuren: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie

·    Arbeidsverleden:  Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie

·    Antecedentenonderzoeksinformatie: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie

·    Informatie die nodig is om aanpassingsverzoeken met betrekking tot mogelijke handicaps of andere gezondheidsproblemen te begrijpen en te beoordelen: Identificatiemiddelen, klantenbestanden in Californië (medische informatie), professionele of werkgerelateerde informatie

·    Medische informatie:  Identificatiemiddelen, klantenbestanden in Californië (medische informatie), professionele of werkgerelateerde informatie

Derden

In deze Privacykennisgeving wordt niet ingegaan op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de praktijken van derden die hun eigen regels hebben voor de manier waarop zij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.  Onze links naar websites of diensten van derden zijn geen aanbevelingen.

Toegankelijkheid van onze communicatie

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze communicatie toegankelijk is voor personen met een handicap.  Neem om toegankelijkheidsgerelateerde verzoeken te doen of om barrières te melden contact met ons op via het formulier Privacyfeedback.  

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze Privacykennisgeving te allen tijde te wijzigen.  De kop ‘Ingangsdatum’ bovenaan deze Privacykennisgeving geeft aan wanneer deze voor het laatst is herzien.  Alle wijzigingen worden van kracht wanneer wij de herziene kennisgeving op onze Carrièresite plaatsen.

Uw verplichtingen

Naast uw verplichting om volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken gedurende het sollicitatieproces, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de door u verstrekte informatie de rechten van derden niet schendt.

U moet uw persoonsgegevens bij ons up-to-date houden en ons op de hoogte brengen van alle belangrijke wijzigingen aan deze informatie.

Contact

Neem voor meer informatie over onze privacypraktijken of als u een van uw rechten wilt uitoefenen contact met ons op via het formulier Privacyfeedback of door een van onderstaande methoden te gebruiken:

Land Vertegenwoordiger
Noord-Amerika Telefonisch: +1 (805) 699-2040 /+1 (800) 866-1124
Via het websiteformulier: Privacyfeedbackformulier
Schriftelijk naar:
Attention – DPO
430 S. Fairview
Santa Barbara, CA 93117, VS
EER Via het websiteformulier: Privacyfeedbackformulier
Schriftelijk:
t.a.v. – DPO
Vesta Building, Herikerbergweg 195
Amsterdam, NH 1101 CN, Nederland
Verenigd Koninkrijk Via het websiteformulier: Privacyfeedbackformulier
Schriftelijk:
Attention – DPO
Room 1.01, Scott House, The Concourse, Waterloo Station
London SE1 7LY, Verenigd Koninkrijk