Privacykennisgeving voor Yardi-carrières

Datum van ingang: zondag 1 januari 2023

Bij Yardi streven we ernaar om zorg te dragen voor onze klanten, zorg te dragen voor onze werknemers, zorg te dragen voor onze gemeenschappen, gefocust te blijven en te groeien.

We respecteren uw privacy en zetten we ons in voor de bescherming van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. We ontwikkelden dit Applicant Portal Information Submission Policy (Beleid voor het indienen van informatie via het sollicitantenportaal, het ‘Beleid’) om u te informeren over de manier waarop Yardi de informatie gebruikt die u via de Yardi Career Opportunities Section (de paragraaf voor carrièremogelijkheden bij Yardi, de ‘Paragraaf’) van de Yardi-website hebt ingediend naar een van de e-mailadressen die in die Paragraaf staan genoemd, of op een andere manier als onderdeel van een sollicitatie of zoeken-naar-werk-procedure (‘Sollicitatie-informatie’).

Alle Sollicitatie-informatie die u bij Yardi indient, wordt door Yardi in de Verenigde Staten verzameld, alsmede in de jurisdictie waar de contactpersoon voor de functie is gevestigd. Het kan zijn dat de Sollicitatie-informatie met onze verbonden ondernemingen in andere jurisdicties wordt gedeeld uit werkgelegenheidsoverwegingen. Dit Beleid valt onder de Amerikaanse wetgeving.

Ga om de volledige privacyverklaring van Yardi te bekijken naar https://www.yardi.com/about-us/privacy-statement/.

Deze Privacykennisgeving creëert of maakt geen deel uit van een arbeidsovereenkomst.

Als u vragen hebt over deze Privacykennisgeving, neem dan contact met ons op via onderstaande informatie..

Welke Persoonlijke Informatie wordt verzameld via het sollicitatieproces?

Persoonlijke Informatie betekent informatie die een bepaalde consument of huishouding identificeert, ermee verband houdt, deze beschrijft, redelijkerwijs in staat is om hiermee in verband gebracht te worden, of er redelijkerwijs, direct of indirect, aan gekoppeld zou kunnen worden.  Hiertoe behoort geen geanonimiseerde of samengevoegde informatie of openbare informatie die wettelijk beschikbaar is in overheidsdocumenten.  Tijdens het sollicitatieproces kunnen wij de volgende categorieën van Persoonlijke Informatie van u verzamelen voor de volgende doeleinden:  

Categorie van Persoonlijke Informatie


Contactgegevens en andere identificatiemiddelen – zoals naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer, werknemer-ID-nummer of andere soortgelijke identificatiemiddelen.

Informatie uit sollicitatiemateriaal of recruiters – zoals uw sollicitatie, curriculum vitae of cv, sollicitatiebrief, proefstukken, referenties, werkverleden, onderwijscijferlijsten, of u onderworpen bent aan verplichtingen van uw vorige werkgever, en informatie die verwijzers over u verstrekken.

Beroepskwalificaties – zoals licenties, vergunningen, lidmaatschappen en certificeringen.

Informatie uit het sollicitatieproces – zoals telefoonschermen, interviews, evaluaties en resultaten van wervingsoefeningen.

Immigratiestatus en andere informatie die ons in staat stelt om uw arbeidsgeschiktheid kunnen controleren.

Biografische informatie – zoals naam, geslacht/genderidentiteit, voornaamwoorden, geboortedatum, beroepsgeschiedenis, referenties, taalvaardigheden, opleidingsgegevens en informatie die u openbaar maakt via het zoeken naar een baan of carrièrenetwerksites.

Functievoorkeuren – zoals gewenste positie en salaris, locatievoorkeuren en bereidheid om te verhuizen.

Arbeidsverleden – zoals uw vorige werkgevers, hoelang u hebt gewerkt bij elk van uw vorige werkgevers, en uw vorige posities.

Antecedentenonderzoeksinformatie, zoals informatie die nodig is om een antecedentenonderzoek uit te voeren, drugs-/alcoholcontroles en/of andere controles indien wettelijk toegestaan, en informatie die tijdens deze controles wordt ontvangen.

Informatie die nodig is om aanpassingsverzoeken met betrekking tot mogelijke handicaps of andere gezondheidsproblemen te begrijpen en te beoordelen.

Medische informatie als u ons persoonlijk ontmoet, gezondheidssymptomen, vaccinatiestatus en andere screeningsinformatie in verband met de gezondheids- en veiligheidsplannen en -protocollen van Yardi, waaronder screening vereist om toegang te krijgen tot de kantoren/faciliteiten van Yardi en andere maatregelen die bedoeld zijn om de besmetting van COVID-19 of andere besmettelijke ziekten te voorkomen.

Audio- of videobeelden of monitoring van telefoongesprekken.

Unieke en online identificatiemiddelen en informatie over het gebruik van IT-middelen, zoals IP-adres, surfgeschiedenis, verzonden of ontvangen oproepen en e-mails.

Gevolgtrekkingen op basis van persoonlijke informatie.

Informatie over gerelateerde personen, zoals contactpersonen in geval van nood.

Andere informatie die u ons verstrekt.

Doeleinde van verzameling


Wervingsbeheer. In het algemeen werving beheren, zoals:
-het exploiteren van de carrièrewebsite die we onderhouden op https://careers.yardi.com/ of elke andere site waarop deze Privacykennisgeving is geplaatst (‘Carrièresite’);
-het werven, interviewen en evalueren van sollicitanten;
-het uitvoeren van antecedentenonderzoeken en andere screening voorafgaand aan indiensttreding (indien wettelijk toegestaan);
-het analyseren en verbeteren van onze sollicitatie- en wervingsprocessen;
-het tegemoetkomen aan handicaps- of gezondheidsproblemen;
-het communiceren met u over uw kandidatuur, mogelijkheden bij Yardi of over de Carrièresite en alle wijzigingen aan toepasselijke voorwaarden of beleidslijnen; en
-andere bedrijfsactiviteiten.

Naleving, veiligheid en bescherming, zoals:
-de naleving of het toezicht op de naleving van wettelijke en andere vereisten, zoals belasting, audit, administratie, rapportage, verificatie van de identiteit en de geschiktheid om te werken, en de vereisten inzake toezicht op gelijke kansen, indien van toepassing;
-het naleven van interne beleidslijnen en procedures;
-het voldoen aan wettelijke verzoeken en juridische procedures, zoals reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties;
-de bescherming van onze, uw rechten, veiligheid en eigendom of die van anderen, onder meer door naleving van toepasselijke richtlijnen en vereisten inzake volksgezondheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, richtlijnen van de Centers for Disease Control of andere volksgezondheidsinstanties met betrekking tot de preventie en bestrijding van COVID-19 of andere besmettelijke ziekten;
-het onderzoek naar en afschrikking tegen frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten of gedrag in strijd met onze beleidslijnen of procedures;
-de controle van het toezicht op en controle van onze fysieke bedrijfsterreinen (bv. door gezondheidsonderzoeken te vereisen voor toegang tot kantoren/faciliteiten);
-het nastreven van wettelijke rechten en rechtsmiddelen, waaronder het onderzoeken, uitvoeren en verdedigen van klachten of rechtsvorderingen; het beheren en handhaven van interne beleidslijnen en procedures; en
-het verstrekken van informatie aan overheidsinstanties, rechtshandhavers, rechtbanken of particuliere partijen wanneer wij er in goed vertrouwen van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is voor de voorafgaande doeleinden.

Analyses
-Anonieme, geaggregeerde of niet-identificeerbare gegevens creëren die we gebruiken en bekendmaken om onze applicatie- en wervingsactiviteiten, ons bedrijf en andere rechtmatige zakelijke doeleinden te analyseren. We proberen niet om niet-identificeerbare informatie die afkomstig is van persoonlijke informatie opnieuw te identificeren, behalve om te testen of onze niet-identificeerbaarheidsprocessen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving.

Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, risico’s te beheren en andere legitieme zakelijke en commerciële doeleinden, waaronder:
-om uw vaardigheden, kwalificaties en interesses te vergelijken met onze carrièremogelijkheden;
-om uw informatie te verifiëren en referentiecontroles uit te voeren;
-om antecedentenonderzoeken uit te voeren als u een functie krijgt aangeboden;
-om met u te communiceren en u te informeren over carrièremogelijkheden;
-om rapporten aan te maken en in te dienen zoals vereist door wet- en regelgeving;
-om ons wervingsproces te verbeteren;
-om aan de wettelijke verplichtingen van Yardi te voldoen; en
-indien nodig voor juridische verdedigingsdoeleinden.

Het is uw verantwoordelijkheid toestemming te krijgen van referenten voordat u hun persoonlijke informatie aan ons verstrekt.

Het indienen van Sollicitatie-informatie genereert geen enkele verplichting die niet in dit Beleid staat vermeld.

Als u een dienstbetrekking bij Yardi accepteert, zal de Sollicitatie-informatie deel uit gaan maken van uw personeelsdossier en zal deze worden gebruikt voor dienstbetrekkingsdoeleinden.

Yardi voert antecedentenonderzoeken uit van alle medewerkers zodra ze de sollicitatieprocedure hebben afgerond en hen een functie wordt aangeboden bij Yardi. Een dienstbetrekking bij Yardi is afhankelijk van de afronding van een afdoend antecedentenonderzoek. Als iets in uw antecedentenonderzoek een reden blijk te zijn dat Yardi u niet in dienst kan nemen, dan zullen wij u inlichten dat wij u waarschijnlijk geen positie kunnen aanbieden vanwege die informatie. Ook zullen we een kopie verstrekken van het antecedentenonderzoek en zullen we u informatie verstrekken over de procedure voor het corrigeren van antecedenten.

Het indienen van uw Sollicitatie-informatie is vrijwillig. Als u er echter voor kiest om uw Sollicitatie-informatie niet in te dienen, kan ons vermogen beperkt zijn om u als kandidaat in overweging te nemen. We zullen u om toestemming vragen voordat we extra informatie van externe bureaus inwinnen, en we zullen, indien de wet dat vereist, u inlichten over de informatie die wij van die derde partijen ontvangen. Als u de door u ingediende informatie in onze actieve databases wenst te anonimiseren, neem dan contact met ons op via 1 (800) 866-1124. Houd er echter rekening mee dat sommige Persoonlijke Informatie bewaard kan worden zoals vereist door de wet.

Gevoelige persoonlijke informatie en beschermde classificatiekenmerken

Met de mogelijke uitzondering van ‘contactinformatie’, ‘functievoorkeuren’ en ‘arbeidsverleden’ omvatten alle bovenstaande categorieën, of bevatten ze informatie, waaruit het mogelijk is om gevoelige persoonlijke informatie of kenmerken van beschermde classificaties onder de wetgeving van Californië of federale wetgeving indien van toepassing af te leiden. We gebruiken of maken gevoelige persoonlijke informatie echter niet bekend op manieren die onderworpen zijn aan het recht van inwoners van Californië om het gebruik of de bekendmaking van gevoelige persoonlijke informatie in het kader van de CCPA te beperken.

Bronnen van persoonlijke informatie

Wij verzamelen persoonlijke informatie van u wanneer u solliciteert voor een functie en gedurende het sollicitatie- of wervingsproces.  We kunnen uw persoonlijke informatie ook uit andere bronnen verzamelen en combineren met de persoonlijke informatie die u ons verstrekt.  We kunnen uw persoonlijke informatie bijvoorbeeld verzamelen bij:

·    Vacaturewebsites die u kunt gebruiken om bij ons te solliciteren;

·    Vorige werkgevers die ons arbeidsreferenties verstrekken;

·    Professionele referenties waarmee u ons toestemming geeft om contact op te nemen;

·    Diensten voor screening voorafgaand aan indiensttreding, zoals aanbieders van antecedentenonderzoeken (indien wettelijk toegestaan);

·    Uitzendbureaus en recruiters;

·    Uw onderwijsinstellingen;

·    Ander Yardi-personeel.

In dit deel worden onze huidige praktijken en die van de voorafgaande 12 maanden beschreven.

Bekendmaking van persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan de volgende partijen om een of meer van de hierboven beschreven doeleinden mogelijk te maken:

·    Gelieerde ondernemingen. Onze moedermaatschappij, dochterondernemingen en andere gelieerde ondernemingen onder toezicht van onze moedermaatschappij, voor doeleinden conform deze Privacykennisgeving of om gedeelde infrastructuur, systemen en technologie te gebruiken.

·    Dienstverleners. Bedrijven die ons diensten aanbieden die ons helpen het wervingsproces te beheren en ons bedrijf te runnen, zoals vacaturebanken, recruiters, sollicitatiegesprekken houden en tests uitvoeren, screening voorafgaand aan indiensttreding, reisboekingen en vergoedingen van onkosten (indien van toepassing), verhuizing (indien van toepassing) en wervingsanalyse.

·    Overheidsinstanties, rechtshandhavers en anderen. Overheidsinstanties, rechtshandhavers, rechtbanken en anderen voor de doeleinden die worden beschreven in de paragraaf Naleving, veiligheid en bescherming hierboven.

·    Bedrijfsoverdrachten.  Partijen (en hun adviseurs) bij transacties en mogelijke transacties op grond waarvan wij sommige of al onze bedrijfsactiviteiten of activa verkopen of overdragen, met inbegrip van uw persoonlijke informatie, zoals een desinvestering, fusie, consolidatie, overname, reorganisatie of verkoop van activa, of in geval van faillissement of ontbinding.

·    Professionele adviseurs. Advocaten, immigratieadviseurs en andere externe professionele adviseurs die uw informatie nodig hebben bij het verlenen van hun diensten.

·    Andere partijen die hierboven niet worden vermeld, maar die worden geïdentificeerd op of voorafgaand aan het moment waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen. 

In dit deel worden onze huidige praktijken en die van de voorafgaande 12 maanden beschreven. U dient ervan uit te gaan dat elke categorie van persoonlijke informatie die wij verzamelen, kan worden bekendgemaakt aan elke categorie van andere partijen die hierboven in deze paragraaf worden vermeld en mogelijk in de afgelopen 12 maanden zijn bekendgemaakt.

Gegevensretentie

De criteria voor het bepalen van de duur van het bewaren van persoonlijke informatie zijn over het algemeen gebaseerd op de vraag of deze periode voldoende is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld zoals beschreven in deze Privacykennisgeving, inclusief de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake bewaring van documenten en voor andere hierboven beschreven doeleinden inzake naleving, bescherming en veiligheid.  Sollicitatie-informatie wordt bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Ook kunnen we de Sollicitatie-informatie bewaren om u in overweging te nemen voor andere functies waarvoor u wellicht in aanmerking komt.

Hoe bewaart Yardi uw Persoonlijke Informatie?

Yardi zet zich in voor de bescherming van de beveiliging van persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.  Yardi gebruikt passende administratieve, technische en fysische beveiligingsmaatregelen om de informatie die u verstrekt te beschermen. Ondanks deze bescherming kan er niet worden gegarandeerd dat elektronische verzending via internet of informatie-opslagtechnologie volledig veilig is. Neem dus de juiste voorzorgsmaatregelen voordat u besluit welke informatie u ons op deze manier stuurt.

Rechten van personen

Site-gebruikers die hun informatie die zij hebben ingediend via dit sollicitatieportaal willen corrigeren, bijwerken, veranderen of wissen, kunnen teruggaan naar de toepasselijke registratiepagina of het webformulier om hun gebruikers- of organisatiebestand bij te werken. Bel ons op voor aanvullende informatie of bij problemen met toegang tot informatie van een dergelijke pagina via +1-800-866-1124, of neem contact met ons op via ons Privacyfeedbackformulier.

Voor EU-sollicitanten:  Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk hebben gemaakt op de toepasselijke wetgeving en wij een dergelijke inbreuk niet tot uw redelijke tevredenheid hebben verholpen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw land.

Voor inwoners van Californië: In het kader van deze Privacykennisgeving hebben ‘Persoonlijke informatie’ en ‘Gevoelige persoonlijke informatie’ de betekenis die wordt gegeven in de California Consumer Privacy Act van 2018 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd, de ‘CCPA’).

Uw Californische privacyrechten

Inwoners van Californië hebben de onderstaande rechten onder de CCPA. Deze rechten zijn echter niet absoluut en in bepaalde gevallen kunnen wij uw verzoek weigeren zoals toegestaan door de wet.

·    Informatie.  U kunt de volgende informatie opvragen over hoe we uw persoonlijke informatie de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en gebruikt:

o  De categorieën van persoonlijke informatie die we hebben verzameld.

o  De categorieën van bronnen waaruit we de persoonlijke informatie hebben verzameld.

o  De zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor we de persoonlijke informatie hebben verzameld.

o  De categorieën van derden waarmee we de persoonlijke informatie gedeeld hebben.

o  De categorieën van persoonlijke informatie die we voor een zakelijk doel over u hebben verkocht of bekendgemaakt.

o  De categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie werd verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel.

·    Toegang.  U kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld.

·    Verwijdering.  U kunt ons vragen om de persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld te verwijderen.

·    Correctie.  U kunt ons vragen onjuiste persoonsgegevens die we over u hebben verzameld te corrigeren.

·    Opt-out van verkoop of delen van persoonlijke informatie.  Inwoners van Californië kunnen zich afmelden voor elke ‘verkoop’ van hun persoonlijke informatie of het ‘delen’ van persoonlijke informatie voor cross-contextuele gedragsreclame, aangezien dergelijke termen worden gedefinieerd in de CCPA.  We verkopen of delen geen persoonlijke informatie van sollicitanten op de manier die door de CCPA wordt beperkt en hebben dit niet gedaan in de voorafgaande 12 maanden. De CCPA vereist dat we vermelden of we daadwerkelijk weten dat we persoonlijke informatie van werknemers jonger dan 16 jaar verkopen of delen en dat we van dergelijke feitelijke kennis niet op de hoogte zijn. 

·    Niet-discriminatie.  U hebt het recht om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen zonder discriminatie zoals verboden door de CCPA, inclusief het uitoefenen van dergelijke rechten zonder vergelding. 

U kunt verzoeken om uw rechten uit te oefenen indienen via ons Privacyfeedbackformulier. Wij kunnen uw aanvraag niet verwerken als u ons onvoldoende details geeft om deze te kunnen begrijpen en erop te antwoorden. Het kan zijn dat we uw identiteit moeten verifiëren om uw verzoeken om informatie/kennis, toegang, verwijdering en correctie te verwerken, en we behouden ons het recht voor om uw huidige verblijf in Californië te bevestigen. We kunnen identiteitsverificatie vereisen door u te verplichten in te loggen op een online account voor kandidaten als u er een hebt, informatie te verstrekken die ons kan helpen uw identiteit te verifiëren, overheidsidentificatie te verstrekken en/of beëdigde verklaring af te leggen op straffe van meineed. 

Uw gemachtigde agent kan namens u een verzoek indienen na onze verificatie van de identiteit van de agent en onze ontvangst van een kopie van een geldige volmacht die aan uw gemachtigde agent is gegeven overeenkomstig de California Probate Code Sections 4000-4465.  Als u uw agent geen dergelijke volmacht hebt gegeven, moet u uw agent schriftelijk en ondertekend toestemming geven om uw CCPA-rechten namens u uit te oefenen, de informatie verstrekken die wij vragen om uw identiteit te verifiëren en ons bevestigen dat u de gemachtigde agent toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen.

Californische statutaire categorieën

Voor elke categorie van persoonlijke informatie die hierboven in paragraaf 2.1 wordt vermeld (hieronder vetgedrukt herhaald), de CCPA (Cal. Civ. Code Section 1798.140(v)(1)) vereist dat wij de volgende wettelijke categorieën identificeren waarop deze betrekking heeft: 

·    Contactinformatie: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie

·    Informatie uit sollicitatiemateriaal of van recruiters: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie

·    Beroepskwalificaties: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie

·    Informatie uit het sollicitatieproces: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie

·    Immigratiestatus: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie

·    Biografische informatie: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie

·    Functievoorkeuren: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie

·    Arbeidsverleden:  Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie

·    Antecedentenonderzoeksinformatie: Identificatiemiddelen, beroeps- of werkgerelateerde informatie, opleidingsinformatie

·    Informatie die nodig is om aanpassingsverzoeken met betrekking tot mogelijke handicaps of andere gezondheidsproblemen te begrijpen en te beoordelen: Identificatiemiddelen, klantenbestanden in Californië (medische informatie), professionele of werkgerelateerde informatie

·    Medische informatie:  Identificatiemiddelen, klantenbestanden in Californië (medische informatie), professionele of werkgerelateerde informatie

Derden

In deze Privacykennisgeving wordt niet ingegaan op, en zijn we niet verantwoordelijk voor, de praktijken van derden die hun eigen regels hebben voor de manier waarop zij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.  Onze links naar websites of diensten van derden zijn geen aanbevelingen.

Toegankelijkheid van onze communicatie

Wij doen het mogelijke om ervoor te zorgen dat onze communicatie toegankelijk is voor personen met een handicap.  Neem om toegankelijkheidsgerelateerde verzoeken te doen of om barrières te melden contact op met ons via het Privacyfeedbackformulier.  

Wijzigingen in dit Beleid

We behouden ons het recht voor om deze Privacykennisgeving te allen tijde te wijzigen.  De kop ‘Datum van ingang’ bovenaan deze Privacykennisgeving geeft aan wanneer deze voor het laatst werd herzien.  Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene kennisgeving op onze Carrièresite plaatsen.

Uw verplichtingen

Naast uw verplichting om volledige en nauwkeurige informatie te verstrekken in het aanwervingsproces, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de door u verstrekte informatie geen rechten van derden schendt.

U moet uw persoonlijke informatie bij ons up-to-date houden en ons op de hoogte brengen van alle belangrijke wijzigingen aan deze informatie.

Contact met ons opnemen

Neem voor meer informatie over onze privacypraktijken contact met ons op via het Privacyfeedbackformulier of door een van onderstaande methoden te gebruiken:

Via telefoon op: +1 (800) 866-1124
Schriftelijk op: Attention – Privacy Manager, 430 S. Fairview, Santa Barbara, CA 93117, USA