Privacybeleid voor Yardi-carrières

Zorg voor onze cliënten, zorg voor onze medewerkers, blijf gefocust en groei.

Bij Yardi respecteren we uw privacy en zetten we ons in voor de bescherming van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. We ontwikkelden dit Applicant Portal Information Submission Policy (Beleid voor het indienen van informatie via het sollicitantenportaal, het ‘Beleid’) om u te informeren over de manier waarop Yardi de informatie gebruikt die u via de Yardi Career Opportunities Section (de paragraaf voor carrièremogelijkheden bij Yardi, de ‘Paragraaf’) van de Yardi-website hebt ingediend naar een van de e-mailadressen die in die Paragraaf staan genoemd, of op een andere manier als onderdeel van een sollicitatie of zoeken-naar-werk-procedure (‘Sollicitatie-informatie’).

Alle Sollicitatie-informatie die u bij Yardi indient, wordt door Yardi in de Verenigde Staten verzameld, alsmede in de jurisdictie waar de contactpersoon voor de functie is gevestigd. Het kan zijn dat de Sollicitatie-informatie met onze verbonden ondernemingen in andere jurisdicties wordt gedeeld uit werkgelegenheidsoverwegingen. Dit Beleid valt onder de Amerikaanse wetgeving.

Ga om de volledige privacyverklaring van Yardi te bekijken naar https://www.yardi.com/about-us/privacy-statement/.

Welke Persoonlijke Informatie wordt verzameld via het sollicitatieproces?

zal Persoonlijke Informatie bevatten.  Persoonlijke Informatie betekent informatie die een bepaalde consument of huishouding identificeert, ermee verband houdt, deze beschrijft, redelijkerwijs in staat is om hiermee in verband gebracht te worden, of er redelijkerwijs, direct of indirect, aan gekoppeld zou kunnen worden.  Hiertoe behoort geen geanonimiseerde of samengevoegde informatie of openbare informatie die wettelijk beschikbaar is in overheidsdocumenten.  Tijdens het sollicitatieproces kunnen wij de volgende categorieën van Persoonlijke Informatie van u verzamelen voor de volgende doeleinden:  

Categorie van Persoonlijke Informatie


Contactgegevens en andere identificatiemiddelen – zoals naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer, werknemer-ID-nummer of andere soortgelijke identificatiemiddelen.


Audio- of videobeelden of monitoring van telefoongesprekken


Unieke en online identificatiemiddelen en informatie over het gebruik van IT-middelen, zoals IP-adres, surfgeschiedenis, verzonden of ontvangen oproepen en e-mails.


Gevolgtrekkingen op basis van persoonlijke informatie.


Informatie over opleiding, werk en prestaties – zoals diploma’s, eerdere tewerkstelling, informatie, referenties, functiebeschrijving, kantoorlocaties, training, cijferlijsten, informatie over prestaties en talentbeheerinformatie, functievoorkeur en informatie over werkomstandigheden.

Doeleinde van verzameling


  • Werving en aanwerving;
  • Voor het toezicht op en rapporteren van gelijke kansen;
  • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, om risico’s te beheren en voor andere legitieme zakelijke en commerciële doeleinden, waaronder: om uw vaardigheden, kwalificaties en belangstelling te beoordelen voor onze carrièrekansen; om uw informatie te verifiëren en referentiecontroles uit te voeren; om antecedentenonderzoeken uit te voeren als u een functie krijgt aangeboden; om met u te communiceren en u te informeren over carrièrekansen; om rapporten aan te maken en in te dienen zoals vereist door wet- of regelgeving; om ons wervingsproces te verbeteren; om de wettelijke verplichtingen van Yardi na te komen; en voor zover nodig voor juridische verdedigingsdoeleinden

Het is uw verantwoordelijkheid toestemming te krijgen van referenten voordat u hun persoonlijke informatie aan ons verstrekt.

Het indienen van Sollicitatie-informatie genereert geen enkele verplichting die niet in dit Beleid staat vermeld.

Als u een dienstbetrekking bij Yardi accepteert, zal de Sollicitatie-informatie deel uit gaan maken van uw personeelsdossier en zal deze worden gebruikt voor dienstbetrekkingsdoeleinden.

Yardi voert antecedentenonderzoeken uit van alle medewerkers zodra ze de sollicitatieprocedure hebben afgerond en hen een functie wordt aangeboden bij Yardi. Een dienstbetrekking bij Yardi is afhankelijk van de afronding van een afdoend antecedentenonderzoek. Als iets in uw antecedentenonderzoek een reden blijk te zijn dat Yardi u niet in dienst kan nemen, dan zullen wij u inlichten dat wij u waarschijnlijk geen positie kunnen aanbieden vanwege die informatie. Ook zullen we een kopie verstrekken van het antecedentenonderzoek en zullen we u informatie verstrekken over de procedure voor het corrigeren van antecedenten.

Het indienen van uw Sollicitatie-informatie is vrijwillig. Als u er echter voor kiest om uw Sollicitatie-informatie niet in te dienen, kan ons vermogen beperkt zijn om u als kandidaat in overweging te nemen. We zullen u om toestemming vragen voordat we extra informatie van externe bureaus inwinnen, en we zullen, indien de wet dat vereist, u inlichten over de informatie die wij van die derde partijen ontvangen. Als u de door u ingediende informatie in onze actieve databases wenst te anonimiseren, neem dan contact met ons op via 1 (800) 866-1124. Houd er echter rekening mee dat sommige Persoonlijke Informatie bewaard kan worden zoals vereist door de wet.

Wie mag uw gegevens bekijken?

Medewerkers van Yardi, verbonden ondernemingen of entiteiten, handelend namens Yardi, verwerken de Sollicitatie-informatie voor de hierboven vermelde doeleinden. Yardi treft adequate technische, organisatorische en juridische maatregelen om de Sollicitatie-informatie te beschermen. Zo zal informatie over uw antecedentenonderzoek alleen worden gedeeld met diegenen die daarvoor een zakelijke reden hebben. Verbonden ondernemingen of entiteiten die handelen namens Yardi, met wie wij uw Sollicitatie-informatie delen, zullen gehouden zijn aan vertrouwelijkheidsvoorwaarden en dit Beleid.

Bewaart Yardi uw gegevens?

Sollicitatie-informatie wordt bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Ook kunnen we de Sollicitatie-informatie bewaren om u in overweging te nemen voor andere functies waarvoor u wellicht in aanmerking komt.

Hoe bewaart Yardi uw Persoonlijke Informatie?

Yardi zet zich in voor de bescherming van de beveiliging van persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.  Yardi gebruikt passende administratieve, technische en fysische beveiligingsmaatregelen om de informatie die u verstrekt te beschermen. Ondanks deze bescherming kan er niet worden gegarandeerd dat elektronische verzending via internet of informatie-opslagtechnologie volledig veilig is. Neem dus de juiste voorzorgsmaatregelen voordat u besluit welke informatie u ons op deze manier stuurt.

Rechten van personen

Site-gebruikers die hun informatie die zij hebben ingediend via dit sollicitatieportaal willen corrigeren, bijwerken, veranderen of wissen, kunnen teruggaan naar de toepasselijke registratiepagina of het webformulier om hun gebruikers- of organisatiebestand bij te werken. Bel ons op voor aanvullende informatie of bij problemen met toegang tot informatie van een dergelijke pagina via 1 (800) 866-1124, of neem contact met ons op via ons Privacyfeedback-formulier.

Voor EU-sollicitanten: Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk hebben gemaakt op de toepasselijke wetgeving en wij een dergelijke inbreuk niet tot uw redelijke tevredenheid hebben verholpen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw land.

Voor inwoners van Californië: U hebt een aantal wettelijke rechten met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie, waaronder het recht om geïnformeerd te worden over de Persoonlijke Informatie die wij verzamelen en de doeleinden waarvoor wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken. Consumentenrechten krachtens bepaalde toepasselijke wetten voor het vragen van toegang tot alle Persoonlijke Informatie die we hebben over om te vragen dat wij de door ons bewaarde Persoonlijke Informatie over u verwijderen, zijn op dit moment niet van toepassing op sollicitanten.

Toegankelijkheid van onze communicatie

Yardi zet zich in om ervoor te zorgen dat onze communicatie toegankelijk is voor personen met een handicap.  Neem om toegankelijkheidsgerelateerde verzoeken te doen of om barrières te melden contact op met ons via het Privacyfeedback-formulier.  

Wijzigingen in dit Beleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit Beleid wijzigen. We zullen veranderingen in dit Beleid op deze pagina bekendmaken. Elke versie van het Beleid wordt boven aan de pagina geïdentificeerd door de ingangsdatum.

Contact met ons opnemen

Neem voor meer informatie over onze privacypraktijken contact op met ons via het Privacyfeedback-formulier of schrijf ons op:

Privacy Manager
c/o Yardi Systems, Inc.
430 South Fairview Avenue
Goleta, California, 93117
VS

Laatst bijgewerkt: 31 december 2019