WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG FIRMY ZARZĄDZAJĄCEJ NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsze warunki świadczenia usług (zwane dalej „Warunkami” lub „Umową”) opisują warunki świadczenia usług firmy zarządzającej nieruchomością („Firma”, „my”, „nasz”) w odniesieniu do osób lub podmiotów, które uzyskują dostęp do strony internetowej RentCafe naszej nieruchomości, powiązanych aplikacji mobilnych lub usług płatności Yardi (zwanych łącznie „Witryną”), w tym m.in. najemców i potencjalnych najemców (wraz ze wszystkimi osobami lub podmiotami, które mają dostęp do Witryny, „Użytkownikami” lub osobami określanymi jako „Państwo” oraz wszelkimi formami pochodnymi).  Warunki świadczenia usług RentCafe znajdują się na stronie: https://resources.yardi.com/legal/rentcafe-terms-of-service/.

Firma jest właścicielem Witryny i prowadzi ją w celu oferowania określonych usług najemcom i potencjalnym najemcom („Usługi”).  Witryna wykorzystuje platformę technologiczną RentCafe, której właścicielem i operatorem jest firma Yardi Systems, Inc. (razem ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi zwana dalej „Yardi”).

WAŻNE – PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE. NINIEJSZE WARUNKI STANOWIĄ UMOWĘ PRAWNĄ MIĘDZY NAMI A PAŃSTWEM. NINIEJSZA UMOWA ORAZ WSZELKIE INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ OPUBLIKOWANE W WITRYNIE ODNOŚNIE DO PRODUKTÓW I USŁUG RENTCAFE ORAZ WSZELKIE INNE PISEMNE POROZUMIENIA LUB UMOWY MIĘDZY PAŃSTWEM A NAMI, KTÓRE ZAWIERAJĄ TE WARUNKI W DRODZE ODNIESIENIA, OKREŚLAJĄ OGÓŁ WARUNKÓW, NA KTÓRYCH MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ DOSTĘP DO WITRYNY I USŁUG ORAZ Z NICH KORZYSTAĆ. JEŚLI NIE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA TE WARUNKI, NIE MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z WITRYNY ANI USŁUG.

1.            PAŃSTWA ZGODA. Z przyjemnością udostępniamy Witrynę i Usługi pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody na Warunki. Mamy nadzieję, że Witryna będzie dla Państwa źródłem wielu pożytecznych informacji i okaże się przydatna. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, WYRAŹNIE AKCEPTUJĄ ORAZ WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA TE WARUNKI BEZ ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ. YARDI I/LUB FIRMA MOŻE WPROWADZAĆ ZMIANY W TYCH WARUNKACH. JEŻELI TE WARUNKI ULEGNĄ JAKIEJKOLWIEK ZMIANIE, NOWE WARUNKI ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY PO DACIE WEJŚCIA W ŻYCIE DOWOLNEJ ZMIANY TYCH WARUNKÓW, WYRAŹNIE I BEZ ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ AKCEPTUJĄ PAŃSTWO ZMIENIONE WARUNKI.

2.            YARDI NIE JEST STRONĄ ŻADNYCH TRANSAKCJI WYNAJMU.

2.1          Witryna służy zarządcom i właścicielom nieruchomości jako platforma świadczenia Usług wobec najemców i potencjalnych najemców. Yardi nie jest właścicielem nieruchomości zamieszczonych na Witrynie ani nimi nie zarządza oraz nie zawiera umów wynajmu dotyczących tych nieruchomości. Mimo że Witryna może prowadzić do pewnych transakcji biznesowych wyraźnie uzgodnionych między Yardi a Użytkownikami, Yardi nie jest stroną żadnych transakcji między Użytkownikami a zarządcami nieruchomości z wyjątkiem udostępniania Witryny. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM YARDI W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE, TREŚĆ JAKICHKOLWIEK DOKUMENTÓW ANI ZA ŻADNE INNE INTERAKCJE MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI, ZARZĄDCAMI LUB WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI PROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY.

2.2          Są Państwo odpowiedzialni za sposób korzystania z Witryny, a Firma zachęca każdą osobę mającą dostęp do Witryny, w tym Użytkowników, do zachowania rozsądku podczas zawierania transakcji wynajmu nieruchomości. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SPORU MIĘDZY PAŃSTWEM A ZARZĄDCĄ LUB WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI ZWALNIAJĄ PAŃSTWO YARDI Z WSZELKICH ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ I SZKÓD (RZECZYWISTYCH I WYNIKOWYCH) NIEZALEŻNIE OD ICH RODZAJU I NATURY, ZNANYCH I NIEZNANYCH, PODEJRZEWANYCH I NIESTANOWIĄCYCH PRZEDMIOTU PODEJRZEŃ, UJAWNIONYCH I NIEUJAWNIONYCH, KTÓRE WYNIKAJĄ Z TAKIEGO SPORU LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB SĄ Z NIM ZWIĄZANE.

3.            DOSTĘP DO WITRYNY I KORZYSTANIE Z NIEJ.

3.1          Za pośrednictwem Witryny udostępniamy Państwu pewne informacje i funkcje. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nawiązania połączenia z internetem, dostępu do internetu oraz za uiszczanie wszelkich opłat za korzystanie z sieci telefonicznej, bezprzewodowej, a także wszelkich innych opłat za połączenie i usługi dotyczące takiego dostępu.

3.2          Mamy prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do podejmowania dowolnych spośród poniższych działań bez wcześniejszego powiadomienia Państwa: (a) zmiana lub zakończenie działania Witryny lub Usług w całości lub w dowolnej części; (b) ograniczenie lub przerwanie Państwa dostępu do Witryny lub Usług w całości lub w dowolnej części; lub (c) odmowa dostępu do wszelkich treści dostępnych na Witrynie i wszelkich materiałów przesłanych przez Państwa na Witrynę, przeniesienie ich lub usunięcie.

3.3          Z zastrzeżeniem przestrzegania tych Warunków udzielamy Państwu niniejszym zgody na dostęp do Witryny i Usług oraz korzystanie z nich, pod warunkiem, że nie będą Państwo prowadzić niżej określonych działań (i nie zezwolą na takie działania żadnej osobie trzeciej): (a) brać udziału w komercyjnym korzystaniu z Witryny lub jakichkolwiek treści na Witrynie; (b) powielać, kopiować, wyświetlać, przechowywać, wykonywać, publikować ponownie, przekazywać, rozpowszechniać, sprzedawać, oferować na sprzedaż, licencjonować, zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać dowolnych części treści znajdujących się w Witrynie w celu innym niż użytkowanie do celów osobistych i niekomercyjnych; (c) usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności opublikowanych w Witrynie lub w Usłudze czy też w jakichkolwiek treściach lub innych materiałach uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny lub Usług; (d) korzystać z tzw. robotów, pająków, aplikacji do wyszukiwania/przeszukiwania witryn lub innych zautomatyzowanych urządzeń, procesów lub środków umożliwiających uzyskanie dostępu, pobranie, pozyskanie danych lub zindeksowanie dowolnej części Witryny lub Usług, w tym m.in. w celu stworzenia lub zapełnienia możliwej do przeszukiwania bazy danych opinii o firmach lub nieruchomościach; (e) zbierać lub gromadzić dowolnych informacji na temat innych użytkownikach lub członków (w tym nazw użytkowników i/lub adresów e-mail) niezależnie od celu; (f) formatować lub kadrować w dowolnej części stron internetowych należących do Witryny lub Usług; (g) tworzyć kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub w celu sfałszowania, wprowadzenia w błąd lub oszustwa; (h) tworzyć ani przesyłać niechcianej korespondencji elektronicznej, w rodzaju spamu, do innych użytkowników lub członków społeczności Witryny lub Usług czy też w inny sposób zakłócać innym użytkownikom lub członkom społeczności korzystanie z Witryny lub Usług; (i) przesyłać wirusów, robaków, defektów, koni trojańskich ani innych obiektów o charakterze niszczącym; (j) korzystać z Witryny lub Usług w celu naruszenia bezpieczeństwa dowolnej sieci komputerowej, łamania haseł lub kodów szyfrujących, przesyłania lub przechowywania nielegalnych materiałów, w tym wszelkich materiałów, które można uznać za zawierające groźby lub obsceniczne; (k) kopiować ani modyfikować kodu HTML zastosowanego do tworzenia stron internetowych w ramach Witryny; (l) korzystać z jakichkolwiek urządzeń, oprogramowania lub procedur, które zakłócają prawidłowe działanie Witryny lub Usług lub podejmować innych prób zakłócania prawidłowego działania Witryny lub Usług; (m) podejmować jakichkolwiek czynności, które stanowią lub mogą stanowić (według naszego wyłącznego uznania) nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie dla naszej infrastruktury informatycznej; (n) zmieniać, dostosowywać, tłumaczyć ani poddawać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Witryny lub Usług; lub (o) korzystać z Witryny lub Usług, umyślnie bądź nieumyślnie, w celu naruszenia jakichkolwiek obowiązujących międzynarodowych, krajowych, federalnych, stanowych, regionalnych lub miejscowych przepisów lub regulacji, w tym m.in. odpowiednich przepisów i regulacji w dziedzinie rzetelnego mieszkalnictwa.

4.            WYMAGANIA DODATKOWE.  W zakresie pewnych aspektów Usług mogą obowiązywać dodatkowe wymagania, wytyczne, inne specyfikacje techniczne i pozatechniczne bądź inne zasady lub polityki oprócz tych uwzględnionych w w niniejszych Warunkach („Wymagania Dodatkowe”). W przypadku zaistnienia konfliktu między Wymaganiami Dodatkowymi a niniejszymi Warunkami pierwszeństwo mają Wymagania Dodatkowe.

5.            ZMIANY. Yardi i Firma mogą zmieniać lub aktualizować te Warunki według własnego uznania i zastrzegają sobie prawo do modyfikowania, zawieszenia lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, działania Witryny w całości lub w dowolnej części, wybranej lub wszystkich Usług lub dowolnej funkcji Witryny w dowolnej chwili lub od czasu do czasu, za powiadomieniem lub bez powiadomienia i bez żadnej odpowiedzialności z tego tytułu wobec Państwa. Zgadzają się Państwo, że Yardi i Firma nie ponoszą odpowiedzialności za awarię Witryny i usunięcie innych treści przechowywanych na Witrynie lub przesyłanych za jej pośrednictwem. Ponadto zgadzają się Państwo, że Yardi ani Firma nie ponoszą odpowiedzialności wobec nich ani żadnej osoby trzeciej za żadne zmiany, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny. Zmiany tych Warunków będą publikowane w stosownym miejscu w Witrynie i będą obowiązywać niezwłocznie po publikacji. Mogą Państwo w dowolnej chwili przeczytać najbardziej aktualną wersję tych Warunków, klikając łącze „Warunki świadczenia usług” na stronach w ramach Witryny. Zgadzają się Państwo na zapoznawanie się od czasu do czasu z Warunkami, aby sprawdzić, że na bieżąco śledzą wszelkie zmiany. Kontynuując korzystanie z Witryny lub Usług po wprowadzeniu takich zmian, akceptują Państwo i zgadzają się, aby takie zmiany były dla nich wiążące. JEŻELI JAKAKOLWIEK ZMIANA JEST DLA PAŃSTWA NIE DO PRZYJĘCIA, JEDYNY I WYŁĄCZNY ŚRODEK ZARADCZY I REGRES STANOWI ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY I USŁUG.

6.            REJESTRACJA KONTA I KORZYSTANIE Z NIEGO. Aby korzystać z pewnych funkcji Witryny lub Usług, będą Państwo musieli zarejestrować się i utworzyć konto zabezpieczone hasłem („Państwa konto”) i/lub przesyłać oferty nieruchomości, umowy i warunki najmu, posty, wiadomości, teksty, polecenia głosowe, obrazy, zdjęcia, pliki, filmy i inne informacje, materiały oraz dokumenty (zwane łącznie „Informacjami i materiałami”).

6.1          Państwa konto. Zobowiązują się Państwo do: (a) podawania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i wyczerpujących informacji wymaganych w formularzu rejestracyjnym; oraz (b) utrzymywania i aktualizowania takich informacji, aby stale zapewnić ich prawdziwość, dokładność, aktualność i kompletność. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa konta oraz odmowy jakiegokolwiek korzystania z Witryny (lub jej dowolnej części) teraz lub w przyszłości bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli okaże się, że podali Państwo nieprawdziwy wiek, tożsamość lub jakiekolwiek inne informacje udostępnione w związku z Państwa kontem lub jeżeli mamy podstawy podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Odpowiadają Państwo za zachowanie poufności własnego hasła, adresu e-mail i Państwa konta oraz pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie czynności przeprowadzane przy użyciu hasła i Państwa konta. Ponadto zobowiązują się Państwo do: (i) niezwłocznego powiadamiania nas o każdym nieuprawnionym użyciu hasła lub konta lub o dowolnym innym naruszeniu bezpieczeństwa, (ii) niezwłocznej zmiany hasła, jeżeli dowiedzą się Państwo, że bezpieczeństwo ich konta zostało naruszone, (iii) zapewnienia całkowitego wylogowania się z Państwa konta po zakończeniu każdej sesji. Zgadzają się Państwo i potwierdzają, że nie pozwolą innym osobom korzystać z ich Konta oraz że nie ujawnią nikomu hasła do RentCafe. Ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność za ochronę własnego hasła dostępowego, a także za wszystkie czynności przeprowadzane przy użyciu Państwa hasła i konta, niezależnie, czy zostały one zatwierdzone przez Państwa, czy też nie. Jeżeli stracą Państwo kontrolę nad hasłem, mogą w dużej mierze utracić kontrolę nad własnymi danymi osobowymi i potencjalnie podlegać prawnie wiążącym działaniom podjętym w Państwa imieniu przez inne osoby. Ponadto zobowiązują się Państwo do nieużywania w Witrynie haseł innych osób oraz do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do konta RentCafe innego użytkownika. FIRMA NIE MOŻE I NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE STRATY ANI SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ PAŃSTWA POSTANOWIEŃ TEJ CZĘŚCI WARUNKÓW.

6.2          Polityka prywatności oraz Państwa Informacje i materiały. Przesyłając Informacje i materiały oraz w celu świadczenia Usług przez nas, niniejszym wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie i udostępnianie przez nas Państwa informacji i materiałów, zgodnie z opisem w obowiązującej Polityce prywatności, włączonej do tych Warunków w drodze niniejszego odniesienia. Dostęp do Polityki prywatności jest możliwy po kliknięciu łącza „Polityka prywatności” na stronach w ramach Witryny. W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obowiązującą Polityką prywatności a tymi Warunkami pierwszeństwo ma Polityka prywatności. Ponadto niniejszym oświadczają Państwo i zapewniają, że ich informacje i materiały: (a) nie naruszają i nie będą naruszać, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych obowiązków względem jakiejkolwiek osoby lub podmiotu lub ich praw, w tym m.in. przepisów dot. rzetelnego mieszkalnictwa, praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, tajemnic handlowych, innych praw własności intelektualnej, do wizerunku lub prywatności; (b) nie są oszukańcze, nie wprowadzają w błąd, nie zawierają treści nienawistnych ani niedozwolonych, nie są zniesławiające, nie stanowią oszczerstwa, zniesławienia ani obrazy, nie zawierają treści brutalnych, gróźb, bluźnierstw, wulgaryzmów, obrazów ani treści obscenicznych; (c) nie stanowią przykładu nękania innych osób, nie promują fanatyzmu, rasizmu, nienawiści ani nie zawierają treści krzywdzących wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób, nie wspierają dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, orientację seksualną lub wiek, ani w żaden inny sposób nie utrudniają korzystania z Witryny lub Usług przez inną osobę; (d) nie promują działań nielegalnych lub szkodliwych; oraz (e) nie są nielegalne, niezgodne z prawem ani sprzeczne z przepisami bądź regulacjami międzynarodowymi, krajowymi, federalnymi, stanowymi, regionalnymi ani miejscowymi mającymi zastosowanie do materiałów użytkownika tam, gdzie są tworzone, wyświetlane lub udostępniane.

6.3          Komunikacja. Mimo że z wykorzystaniem Witryny i Usług zapewniamy platformę, za pośrednictwem której osoby trzecie mogą się komunikować, Firma nie uczestniczy w komunikacji z osobami trzecimi i w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek komunikacji z nimi ani za brak tej komunikacji ze strony jakiejkolwiek osoby trzeciej. Treść takiej komunikacji ze strony osób trzecich określa wyłącznie osoba trzecia odpowiedzialna za komunikację, a nie Firma. Odpowiadamy wyłącznie za treść informacji przesyłanych bezpośrednio przez nas. Potwierdzają Państwo i zgadzają się, że będą rozwiązywać wszystkie kwestie lub wątpliwości w dziedzinie komunikacji z odpowiedzialną osobą trzecią, kontaktując się bezpośrednio z nią, a nie z Firmą. Firma nie będzie uczestniczyć w żadnych kwestiach dotyczących komunikacji z osobami trzecimi, oprócz sytuacji, gdy dana kwestia wynika wyłącznie z usterki lub błędu w Witrynie lub w związku z Usługami.

6.4          Sprawdzanie najemców. W ramach Usług użytkownicy mogą otrzymać pozwolenie na przesyłanie informacji za pośrednictwem Witryny w celu sprawdzenia przeszłości użytkownika w imieniu zarządcy lub właściciela nieruchomości („Sprawdzenie”). Informacje, które przesyłają Państwo za pośrednictwem Witryny w celu takiego Sprawdzenia będą traktowane zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności. Przesyłając informacje wymagane w ramach Sprawdzenia, wyrażają Państwo zgodę na przeprowadzenie Sprawdzenia. Procesy Sprawdzenia mogą także podlegać innym Wymaganiom Dodatkowym, o czym mogą Państwo zostać poinformowani w związku ze Sprawdzeniem. Potwierdzają Państwo, że będą Państwo rozwiązywać problemy i obawy związane z procesami Sprawdzenia, włącznie z ich wynikami, kontaktując się z odpowiednim zarządcą lub właścicielem nieruchomości lub korzystając z innych sposobów dozwolonych na mocy Wymagań Dodatkowych, które mają zastosowanie do Sprawdzenia, lub innych sposobów wymaganych przez prawo. Yardi nie będzie uczestniczyć w kwestiach związanych ze Sprawdzeniem, oprócz sytuacji, gdy dana kwestia wynika wyłącznie z usterki lub błędu w Witrynie lub w związku z Usługami, a także sytuacji określonych w Wymaganiach Dodatkowych, które mają zastosowanie do Sprawdzenia, lub innych sytuacji, w przypadku których obowiązują wymogi prawne.

6.5          Płatności. Z wyjątkiem wyraźnych zapisów poniżej, wszelkie płatności dokonywane za pośrednictwem Witryny, w tym kaucje tytułem wynajmu, płatności za wynajem lub wszelkie inne usługi lub transakcje, w tym m.in. zwroty kaucji mieszkaniowych, dotyczą usług świadczonych przez zarządcę nieruchomości, właściciela nieruchomości lub stronę inną niż Yardi. Łączne kwoty płatności wymagane dla tych transakcji są ustalane wyłącznie przez Państwa oraz dowolną inną osobę, z którą zawierają lub zawarli Państwo umowę, a nie przez Yardi. Potwierdzają Państwo, że wszelkie rozbieżności, spory lub wątpliwości w zakresie łącznych kwot płatności będą Państwo rozwiązywać w drodze bezpośredniego kontaktu z drugą stroną, a nie z Yardi. Yardi nie będzie uczestniczyć w takich kwestiach, oprócz sytuacji, gdy dana kwestia wynika wyłącznie z usterki lub błędu w Witrynie lub w związku z Usługami.

Przyjmują Państwo do wiadomości, że wszelkie płatności dokonywane przez Państwa na rzecz zarządcy lub właściciela nieruchomości bądź strony innej niż Yardi („Payee”) zostaną przekazane Yardi jako pośrednikowi płatności Payee, wyłącznie w ograniczonym celu przyjęcia i przetwarzania takich płatności. Państwa płatności na rzecz firmy Yardi, która działa jako ograniczony pośrednik płatności Payee, zaspokajają zobowiązania płatnicze wobec Payee. Po otrzymaniu w Państwa imieniu takiej płatności przez Yardi, upoważniają Państwo firmę Yardi do elektronicznego przekazywania środków na wskazany przez Państwa rachunek bankowy (np. rachunek bankowy należący do Payee). W przypadku, gdy Yardi nie będzie prawidłowo przekazywała kwot płatności na rzecz Payee, Payee będzie zwracać się w tej sprawie wyłącznie do Yardi, a nie do Państwa bezpośrednio. Zakładając, że zabezpieczyli Państwo odpowiednią kwotę tytułem należnych nam środków, Państwa zobowiązanie do zapłaty na rzecz Payee zostanie uznane za wygasłe po otrzymaniu przez nas środków. Nie ponoszą Państwo żadnego ryzyka, jeśli Yardi nie przekaże środków do Payee.

Dla większej jasności: użytkownicy mogą korzystać z pewnych Usług, za które obowiązuje opłata, np. usług sprawdzania, opłat za realizację wynajmu, zwrot kaucji mieszkaniowej itp. Opłatę tę nakłada Yardi lub inna osoba trzecia, która może, ale nie musi być spółką zależną lub podmiotem stowarzyszonym Yardi. Yardi lub inna podobna firma może pobierać te opłaty bezpośrednio od Użytkowników zgodnie z postanowieniami na Witrynie lub w Usługach. Przyjmują Państwo do wiadomości, że opłaty te mogą ulec zmianie.

Warunki dotyczące konkretnych usług mogą określać warunki dodatkowe mające zastosowanie do takich płatności [w tym do zwrotów, (o ile występują), ustaleń rozliczeniowych oraz wszelkich skutków niedokonania płatności w terminie]. Opłaty za wniosek nie podlegają zwrotowi nawet w przypadku jego odrzucenia, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Muszą Państwo przestrzegać wszelkich takich warunków odnośnie do tego rodzaju płatności.

Podając dane karty lub informacje bankowe, oświadczają Państwo, że są upoważnieni do korzystania z tej karty lub rachunku bankowego w celu dokonywania płatności za kaucje tytułem najmu, płatności za wynajem lub inne usługi lub transakcje w przypadku usług świadczonych przez zarządcę nieruchomości, właściciela nieruchomości lub stronę inną niż Yardi.  Wszelkie przekazane przez Państwa dane osobowe w związku z transakcją będą przechowywane przez Yardi. Upoważniają Państwo Yardi do przechowywania danych karty lub informacji bankowych po zakończeniu transakcji, aby móc ich używać do przyszłych transakcji lub jeśli zapiszą się Państwo do płatności powtarzalnych, aby firma Yardi mogła przetwarzać te płatności. Odpowiadają Państwo za aktualizację danych karty lub informacji bankowych. Jeśli Państwa dane karty lub informacje bankowe ulegną zmianie, zgadzają się Państwo niezwłocznie je zaktualizować. Yardi będzie przechowywać dane karty lub informacje bankowe do czasu ich usunięcia lub anulowania powtarzających się płatności.  Więcej informacji na temat sposobu przechowywania i wykorzystywania przez nas Państwa danych karty, informacji bankowych lub innych danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych (nie dotyczy Kanady): Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie płatności dokonywane przez użytkownika na rzecz strony innej niż Yardi („Payee”) zostaną przekazane Yardi jako pośrednika płatności Payee, wyłącznie w ograniczonym celu przyjęcia i przetwarzania takich płatności. Państwa płatności na rzecz Yardi, która działa jako ograniczony pośrednik płatności Payee, zaspokajają zobowiązania płatnicze wobec Payee. Po otrzymaniu w Państwa imieniu takiej płatności przez Yardi, upoważniają Państwo firmę Yardi do elektronicznego przekazywania środków na wskazany przez Państwa rachunek bankowy (np. rachunek bankowy należący do Payee). W przypadku, gdy Yardi nie będzie prawidłowo przekazywała kwot płatności na rzecz Payee, Payee będzie zwracać się w tej sprawie wyłącznie do Yardi, a nie do Państwa bezpośrednio. Zakładając, że zabezpieczyli Państwo odpowiednią kwotę tytułem należnych nam środków, Państwa zobowiązanie do zapłaty na rzecz Payee zostanie zaspokojone po otrzymaniu przez nas środków. Nie ponoszą Państwo żadnego ryzyka, jeśli Yardi nie przekaże środków do Payee.

6.6          Podpisy elektroniczne.  Jeżeli wybiorą Państwo funkcję wykonywania podpisu elektronicznego w RentCafe, rozumieją, potwierdzają i zgadzają się Państwo, że uważnie zapoznali się się z informacjami w zakresie korzystania z podpisu elektronicznego do realizacji dokumentów i nie będą realizować takich dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego bez wyrażenia zgody na użycie ich podpisu elektronicznego. Zgadzają się Państwo, że będą korzystać z usług własnego radcy prawnego w celu ustalenia, czy realizacja dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego jest wystarczająca i czy same dokumenty są wykonalne oraz że Yardi nie udziela żadnych gwarancji ani innych oświadczeń odnośnie do wystarczalności realizacji dokumentów podpisem elektronicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami lub regulacjami międzynarodowymi, krajowymi, federalnymi, stanowymi, prowincjonalnymi lub miejscowymi.

6.7          Usługi weryfikacji tożsamości. Potwierdzają Państwo, że korzystając z usług weryfikacji tożsamości, wyrażają Państwo wyraźną, pisemną zgodę na (stosownie): (i) wysyłanie i otrzymywanie wiadomości tekstowych związanych z usługami weryfikacji tożsamości, w tym wiadomości tekstowych od i do stron trzecich (w tym m.in. od/do firmy Jumio Corporation, dostawcy usług weryfikacji dokumentów); oraz (ii) wykorzystanie zdjęcia typu „selfie” w dokumencie i w procesie weryfikacji tożsamości. Przesyłając zdjęcie typu „selfie” lub zdjęcie swoich dokumentów identyfikacyjnych, wyrażają Państwo zgodę na to, aby zdjęcia te były skanowane i porównywane z Państwa dokumentami tożsamości do celów uwierzytelnienia oraz potwierdzają Państwo, że zapoznali się z naszą Polityką prywatności oraz z polityką prywatności firmy Jumio Corporation (dostępna na stronie: https://www.jumio.com/legal-information/privacy-policy/jumio-corp-privacy-policy-for-online-services/).

7.            USŁUGI HOME IQ. Możemy korzystać z inteligentnych zamków, inteligentnych termostatów i/lub innych kompatybilnych urządzeń inteligentnych z łączem bezprzewodowym (w stosownych przypadkach) (łącznie „Urządzenia Home IQ”) wraz z węzłem bramek Yardi („Węzeł Home IQ”) zainstalowanym w każdej stosownej jednostce, a także z powiązanych, hostowanych przez Yardi funkcji związanych z oprogramowaniem w celu zapewnienia funkcji inteligentnego domu w każdej stosownej jednostce. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki dotyczące prywatności w odniesieniu do informacji, które zbieramy od osób korzystających z urządzeń Home IQ lub z węzła Home IQ.

8.            PRAWA YARDI I FIRMY. Potwierdzają Państwo, że Yardi i Firma mają prawo do prowadzenia dochodzeń w sprawie i ścigania naruszeń tych Warunków, w tym naruszeń własności intelektualnej, dóbr osobistych i prywatności oraz kwestii bezpieczeństwa Witryny, w najszerszym zakresie dozwolonym prawem. Yardi i/lub Firma może brać udział w działaniach organów ścigania i współpracować z nimi w sprawie ścigania użytkowników naruszających te Warunki. Potwierdzają Państwo, że Yardi i Firma nie są zobowiązani do monitorowania Państwa dostępu do Witryny lub Usług ani korzystania z nich, jednak mają do tego prawo w celu obsługi Witryny, zapewnienia przestrzegania przez Państwa niniejszych Warunków lub obowiązującego prawa czy też nakazu lub wymogu sądu, agencji administracyjnej bądź innego organu państwowego.

9.            TREŚCI W WITRYNIE: POSTANOWIENIA OGÓLNE. Pozostają Państwo wyłącznie odpowiedzialni za ocenę dokładności, kompletności i przydatności wszelkich opinii, rad, oświadczeń, usług oraz innych informacji dostarczanych za pośrednictwem Witryny. Firma nie popiera ani nie potwierdza wiarygodności, dokładności ani jakości żadnych informacji, towarów, usług ani produktów wyświetlanych lub reklamowanych na Witrynie. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani nie daje żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, odnośnie do informacji udostępnianych w tej Witrynie.

10.          ŁĄCZA, PRODUKTY I USŁUGI STRON TRZECICH.

10.1        Strony internetowe i usługi stron trzecich. Witryna może zawierać łącza lub zapewniać dostęp głosowy do witryn lub zasobów stron trzecich. Dostęp do tego rodzaju witryn, usług lub zasobów stron trzecich zapewniamy wyłącznie dla wygody Użytkowników i nie stanowi on dowodu poparcia ani zatwierdzenia przez Firmę tych stron trzecich, podmiotów sponsorujących takie witryny, ich produkty lub usługi, ani samych produktów bądź usług. Firma nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, odnośnie do informacji udostępnianych na jakiejkolwiek witrynie lub w usłudze strony trzeciej, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny, w tym żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności bądź kompletności. Ponieważ Firma nie kontroluje witryn internetowych, zasobów, produktów ani usług stron trzecich, Państwo potwierdzają i zgadzają się, że tym samym Firma nie odpowiada za dostępność, dokładność, kompletność ani autentyczność informacji udostępnianych za pośrednictwem tego rodzaju witryn internetowych, zasobów, produktów bądź usług, za korzystanie z nich przez Państwa ani za wymianę jakichkolwiek informacji z tego rodzaju witrynami internetowymi bądź usługami, ani też za treści, stwierdzenia, oświadczenia, reklamy, produkty, nieruchomości, usługi ani inne materiały dostępne na tego rodzaju witrynach osób trzecich ani ich nie popiera. Potwierdzają Państwo i zgadzają się, że Firma nie odpowiada, bezpośrednio ani pośrednio, za żadne szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane w związku z korzystaniem z tego rodzaju treści, informacji, towarów bądź usług dostępnych w takiej witrynie lub zasobie lub za jego pośrednictwem ani w związku z poleganiem na nich. Jeżeli zdecydują się Państwo uzyskać dostęp do takich witryn internetowych, produktów, zasobów bądź usług osób trzecich lub dokonać transakcji z takimi osobami trzecimi odnośnie do ich produktów, nieruchomości lub usług, robią to Państwo wyłącznie na własne ryzyko. Opuszczając Witrynę, mogą Państwo zacząć podlegać warunkom i zasadom oraz politykom prywatności bądź też innym warunkom i zasadom tego rodzaju witryn internetowych osób trzecich. Potwierdzają i rozumieją Państwo, że Firma (a) nie świadczy usług prawnych, maklerskich ani innych profesjonalnych porad lub usług dla zarządców i właścicieli nieruchomości ani innych osób wystawiających nieruchomości czy też korzystających z Witryny lub Usług w inny sposób, (b) nie bierze udziału w negocjacjach w sprawie umów najmu ani innych transakcji z udziałem stron trzecich, ani (c) nie gwarantuje, nie popiera ani nie zapewnia wynajmu nieruchomości ani żadnej umowy najmu bądź innej transakcji pomiędzy Użytkownikiem a zarządcą nieruchomości, właścicielem nieruchomości lub dowolną osobą lub podmiotem.

10.2        Mapy Google®. Witryna korzysta z Map Google i powiązanych z nimi treści, na które licencję Yardi uzyskała od firmy Google oraz jej licencjodawców. Korzystając z funkcji Map Google dostępnych w Witrynie, zgadzają się Państwo na przestrzeganie stosownych Warunków korzystania z usług Google.

11.          WŁASNOŚĆ. Potwierdzają i zgadzają się Państwo, że Witryna i Usługi wykorzystują i zawierają własność intelektualną oraz zastrzeżone i poufne technologie stanowiące własność lub licencjonowane przez firmę Yardi i objęte ochroną obowiązującego prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów i traktatów międzynarodowych (określane łącznie jako „Własność intelektualna Yardi”).  Ponadto potwierdzają i zgadzają się Państwo, że Witryna i Usługi wykorzystują i zawierają własność intelektualną, w tym m.in. Informacje, dane, teksty, muzykę, dźwięki, fotografie, grafiki, filmy, wiadomości, tagi i inne materiały stanowiące własność lub licencjonowane przez nas i objęte ochroną obowiązującego prawa własności intelektualnej oraz innych przepisów i traktatów międzynarodowych (określane łącznie jako „Własność intelektualna Firmy”). Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgadzają się Państwo, że nie będą powielać, kopiować, wyświetlać, przechowywać, wykonywać/odtwarzać, wysyłać ponownie, publikować, przekazywać, rozpowszechniać, sprzedawać, oferować na sprzedaż, licencjonować, zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych oraz w żaden inny sposób używać lub wykorzystywać do dowolnych celów komercyjnych w całości lub w części Własności intelektualnej Yardi lub Firmy, Witryny lub dostępu do niej niezależnie od sposobu bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Yardi i Firmy. Powinni Państwo postępować zgodnie z wszelkimi informacjami o prawach autorskich, informacjami lub ograniczeniami zawartymi we Własności intelektualnej Yardi i Firmy bądź do niej dołączonymi. Wszelkie znaki handlowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.

12.          ZABEZPIECZENIE. Zgadzają się Państwo zabezpieczyć, bronić i chronić Firmę oraz jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, udziałowców, następców prawnych, przedstawicieli, podmioty stowarzyszone i zależne oraz odpowiednie osoby trzecie, w tym reklamodawców, partnerów odpowiedzialnych za dystrybucję, partnerów polecających, dostawców usług, licencjodawców, licencjobiorców, doradców oraz wykonawców (zwanych łącznie „Osobami objętymi zabezpieczeniem”) przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, stratami, kosztami, odszkodowaniami bądź wydatkami, włącznie z należnymi honorariami i kosztami pracy prawników wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio lub w dowolny sposób powiązanymi z okolicznościami wymienionymi poniżej: (a) Państwa zaniedbanie lub niewłaściwe postępowanie; (b) informacje lub materiały dostarczone lub przesłane poprzez Witrynę lub Usługi, w tym m.in. informacje dotyczące Państwa konta; (c) Państwa postępowanie, w tym korzystanie z Witryny i Usług; (d) Państwa połączenie z Witryną; (e) dowolne naruszenie lub naruszenie tych Warunków; (f) dowolne naruszenie lub naruszenie jakiejkolwiek własności intelektualnej, prywatności, reklamy, poufności lub praw własności osoby trzeciej w wyniku korzystania z Witryny lub Usług; (g) korzystanie przez Państwa z funkcji wykonania umowy wynajmu z użyciem podpisu elektronicznego w RentCafe, w tym m.in. wystarczalności skorzystania z podpisu elektronicznego lub wykonalności umowy wynajmu podpisanej w ten sposób; lub (h) korzystanie przez Państwa z aktywowanych głosowo poleceń w Usługach RentCafe za pośrednictwem osób trzecich, w tym m.in. usług Amazon Alexa i Echo (zwanymi zbiorczo „Roszczeniami”). Pozostają Państwo wyłącznie odpowiedzialni za przedmiotowe zabezpieczenie przed takimi Roszczeniami oraz za pokrycie strat, kosztów, kwot odszkodowań bądź wydatków wynikających z powyższych okoliczności zarówno osób trzecich, jak i Osób zabezpieczonych. Firma ma prawo według własnego uznania wybrać radcę prawnego, który będzie jej bronić przed wszelkimi Roszczeniami (co nie zwalnia jednak Państwa ze zobowiązań w zakresie zabezpieczenia), a Państwo pozostają wyłącznie odpowiedzialni za zapłatę wszystkich należnych honorariów prawników Firmy przysługujących im w związku z obsługą tych Roszczeń. Maja Państwo obowiązek niezwłocznie poinformować Firmę, gdy tylko dowiedzą się o jakichkolwiek faktycznych lub potencjalnych roszczeniach, pozwach, działaniach, zarzutach bądź oskarżeniach, które mogą mieć wpływ na zdolność Państwa lub Firmy w zakresie całkowitego wykonywania swoich obowiązków lub korzystania z praw wynikających z tych Warunków. Bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy nie mogą Państwo zawierać ugody, zbywać ani przystępować do żadnej proponowanej ugody ani przyjmować sposobu zaspokojenia żadnego Roszczenia (niezależnie, czy zostało ono ostatecznie rozstrzygnięte czy nie) wniesionego przeciwko Państwu, jeżeli taka ugoda bądź rozwiązanie pociąga za sobą jakiekolwiek zobowiązanie lub odpowiedzialność Firmy.

13.          KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ GWARANCJI. WYRAŹNIE ROZUMIEJĄ PAŃSTWO I ZGADZAJĄ SIĘ, ŻE:

13.1        WYŁĄCZNIE PAŃSTWO PONOSZĄ RYZYKO KORZYTANIA Z WITRYNY I USŁUG. WITRYNA I USŁUGI ORAZ WSZYSTKIE INNE MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY I USŁUGI W NIEJ ZAWARTE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ” I „TAKIE JAKIE SĄ DOSTĘPNE”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. ODNOŚNIE DO WITRYNY I INFORMACJI ORAZ MATERIAŁÓW W NIEJ ZAWARTYCH FIRMA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ DOWOLNEGO RODZAJU, W TYM WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH BĄDŹ USTAWOWYCH, W TYM M.IN. GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW ORAZ PRZEBIEGU TRANSAKCJI LUB WYKONANIA.

13.2        FIRMA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI: (A) ODNOŚNIE DO BEZPIECZEŃSTWA, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, TERMINOWOŚCI I WYDAJNEGO DZIAŁANIA WITRYNY LUB USŁUG; (B) ODNOŚNIE DO USŁUG, PORAD, INFORMACJI LUB ŁĄCZY UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (C) ŻE WITRYNA LUB USŁUGI LUB DOWOLNE INFORMACJE I MATERIAŁY W NICH ZAWARTE BĘDĄ SPEŁNIAĆ PAŃSTWA WYMAGANIA; (D) ŻE WITRYNA LUB USŁUGI LUB JAKIEKOLWIEK FUNKCJE W RAMACH WITRYNY BĘDĄ POZBAWIONE BŁĘDÓW, BEZPIECZNE, TERMINOWE LUB NIEPRZERWANE; (E) ŻE WYNIKI MOŻLIWE DO UZYSKANIA DZIĘKI KORZYSTANIU Z WITRYNY LUB INFORMACJI I MATERIAŁÓW NA NIEJ ZAWARTYCH, BĘDĄ DOKŁADNE, WIARYGODNE LUB DOSTĘPNE; (F) ŻE WSZELKIE BŁĘDY NA WITRYNIE LUB W INFORMACJACH BĄDŹ MATERIAŁACH NA NIEJ ZAWARTYCH ZOSTANĄ USUNIĘTE; LUB (G) ŻE WITRYNA I JEJ TREŚCI ORAZ SERWER SŁUŻĄCY DO JEJ UDOSTĘPNIANIA BĘDĄ POZBAWIONE WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW.

13.3        WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY LUB USŁUGI POBRANE LUB POZYSKANE W INNY SPOSÓB W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY OTRZYMUJĄ PAŃSTWO WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA ORAZ NA WŁASNE RYZYKO, A PONADTO POZOSTAJĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNI ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO BĄDŹ UTRATĘ DANYCH W WYNIKU POBRANIA TEGO RODZAJU MATERIAŁÓW.

13.4        ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ, UZYSKANE PRZEZ PAŃSTWA OD FIRMY LUB W WYNIKU KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA Z WITRYNY LUB USŁUG, NIE STANOWIĄ OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJI, O ILE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE WSKAZANE W TYCH WARUNKACH.

13.5        NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA PEWNYCH OŚWIADCZEŃ BĄDŹ GWARANCJI. DLATEGO NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE STOSOWAĆ SIĘ DO PAŃSTWA.

14.          OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

14.1        FIRMA I JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, UDZIAŁOWCY, NASTĘPCY PRAWNI, PRZEDSTAWICIELE ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE I ZALEŻNE I ODPOWIEDNIE OSOBY TRZECIE, W TYM REKLAMODAWCY, PARTNERZY ODPOWIEDZIALNI ZA DYSTRYBUCJĘ, PARTNERZY POLECAJĄCY, USŁUGODAWCY, LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY, DORADCY I WYKONAWCY (ZWANI ŁĄCZNIE „STRONAMI”) NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA:

A.            ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB RETORSYJNE (W TYM UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, KOSZTY UZYSKANIA PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH LUB PRZERW W DZIAŁALNOŚCI), NIEZALEŻNIE, CZY WYNIKAJĄ ONE Z UMOWY, GWARANCJI, STANOWIĄ KONSEKWENCJĘ CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚCISŁEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z TEJ UMOWY LUB Z NIĄ POWIĄZANE, WYNIKAJĄCE Z PAŃSTWA DOSTĘPU I KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY I/LUB DOWOLNEJ USŁUGI RENTCAFE, WSZELKICH MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIONYCH PAŃSTWU W WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM (W TYM ZA TAKIE SZKODY PONIESIONE PRZEZ OSOBY TRZECIE), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY OWE SZKODY MOŻNA PRZEWIDZIEĆ I CZY OSOBY OBJĘTE ZABEZPIECZENIEM BĄDŹ KTÓRAKOLWIEK Z TYCH STRON ZOSTAŁA/-Y POINFORMOWANA/-E O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD;

B.            TREŚĆ JAKICHKOLWIEK KOMUNIKATÓW, WIADOMOŚCI BĄDŹ INFORMACJI PUBLIKOWANYCH PRZEZ PAŃSTWA LUB INNE OSOBY TRZECIE;

C.            TREŚCI, USŁUGI ANI INFORMACJE POCHODZĄCE Z DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ RZEKOMO OBSŁUGIWANEJ PRZEZ FIRMĘ LUB JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, A W RZECZYWISTOŚCI NIEPOWIĄZANEJ Z FIRMĄ, NIEKONTROLOWANEJ PRZEZ NIĄ, NIEBĘDĄCEJ JEJ WŁASNOŚCIĄ ANI NIEOBSŁUGIWANEJ PRZEZ NIĄ;

D.            TREŚCI DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ NIEKONTROLOWANEJ, NIEBĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ANI NIEOBSŁUGIWANEJ PRZEZ FIRMĘ, KTÓRA JEST DOSTĘPNA Z TEJ WITRYNY LUB DO KTÓREJ PROWADZĄ ŁĄCZA Z TEJ WITRYNY; I/LUB

E.            ŻADNE SZKODY ANI OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE M.IN. NIEWYKONANIEM, BŁĘDEM, ZANIECHANIEM, PRZERWĄ, WADĄ, OPÓŹNIENIEM TRANSMISJI, WIRUSEM KOMPUTEROWYM LUB AWARIĄ LINII.

14.2        Potwierdzają Państwo, że ograniczenia opisane powyżej stanowią istotną podstawę korzyści i podziału ryzyka pomiędzy stronami. Niektóre państwa, stany lub porządki prawne nie dopuszczają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe. Dlatego niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie stosować się do Państwa. Jeżeli są Państwo niezadowoleni z dowolnej części Witryny lub któregokolwiek z tych Warunków, jedyny i wyłączny środek zaradczy stanowi zaprzestanie korzystania z Witryny i Usług.

15.          WYKONANIE POSTANOWIEŃ.  Firma nie ponosi odpowiedzialności względem Państwa ani innych osób za niewykonanie przez nią postanowień uwzględnionych w Warunkach.

16.          ROZWIĄZANIE UMOWY. Zgadzają się Państwo, że według własnego uznania i za powiadomieniem lub bez niego możemy zakończyć Państwa korzystanie z Witryny w całości lub w części bądź z dowolnej lub wszystkich Usług, niezależnie od przyczyny, w tym m.in. w sytuacji niekorzystania z nich przez Państwa lub jeśli naszym zdaniem naruszyli Państwo Warunki lub działali niezgodnie z ich literą bądź duchem. Możemy również według własnego uznania i w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania Witryny w całości lub w części lub dowolnej bądź wszystkich Usług za powiadomieniem lub bez. Zgadzają się Państwo, że zakończenie Państwa dostępu do Witryny na mocy dowolnego postanowienia tych Warunków może zawsze nastąpić bez uprzedniego powiadomienia oraz potwierdzają i zgadzają się, że Firma może niezwłocznie zablokować dalszy dostęp do Witryny. Ponadto zgadzają się Państwo, że Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Państwa ani żadnej osoby trzeciej za przerwanie Państwa dostępu do Witryny lub Usług.

17.          UPRAWNIENIA I UPOWAŻNIENIA. Niniejszym oświadczają Państwo i zapewniają Firmę, że: (a) mają wszelkie wymagane uprawnienia i upoważnienia, firmowe bądź inne, do zawarcia wiążącej umowy sporządzonej na mocy tych Warunków, prowadzenia własnych działań oraz swojej działalności, jak również do wykonywania, dostarczania i realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z tej Umowy; (b) mają prawo do przesyłania i wykorzystywania swoich Informacji i materiałów tak, jak uczynili to na Witrynie lub za jej pośrednictwem i/lub za pośrednictwem Państwa konta; (c) mają prawo do udzielania licencji już udzielonych na mocy tych Warunków; (d) Państwa działania zgodnie z tymi Warunkami i/lub prawami przyznanymi w tym dokumencie nie są i nie będą sprzeczne z żadnymi warunkami lub postanowieniami, nie będą skutkować ich naruszeniem, ani nie będą stanowić naruszenia żadnej umowy lub porozumienia, którymi są Państwo obecnie związani lub będą związani w przyszłości; oraz (e) Państwa działania zgodnie z tymi Warunkami będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami (w tym m.in. z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu, prywatności i przepisami ograniczającymi dostępność pornografii), tak krajowymi, jak i zagranicznymi.

18.          OBSZARY INTERAKTYWNE.

18.1        Korzystanie z Obszarów Interaktywnych. W Witrynie i/lub w ramach Usług możemy udostępniać obszary, które umożliwiają interakcje Użytkowników, czyli np. tablice ogłoszeń, czaty, fora, blogi, komunikatory, często zadawane pytania bądź inne funkcje w zakresie wiadomości i komunikacji („Obszary Interaktywne”) służące do publikacji opinii użytkowników, komentarzy, wiadomości lub innych danych wejściowych („Komentarze”). Potwierdzają Państwo, że wszystkie Obszary Interaktywne są publiczne, a nie prywatne oraz że wszystkie informacje lub treści, w tym Informacje i materiały opublikowane przez Państwa w Obszarze Interaktywnym mogą być czytane przez inne osoby i że Firma nie jest zobowiązana do ochrony takich informacji. Firma zaleca, aby nie publikowali Państwo ani w inny sposób nie rozpowszechniali żadnych danych osobowych w Obszarze Interaktywnym. Ponadto zgadzają się Państwo publikować tylko Komentarze, które są odpowiednie, zgodne z prawem oraz związane z tematem danej dyskusji lub samym Obszarem Interaktywnym. Nie mogą Państwo publikować Komentarzy ani uczestniczyć w żadnych innych działaniach w Witrynie, które:

A.            zniesławiają, stanowią groźbę, nadużycie lub w inny sposób naruszają prawa innych osób;

B.            są szkodliwe dla dzieci, zawierają treści bluźniercze, obsceniczne, nieprzyzwoite lub obraźliwe na tle rasowym lub dotyczącym pochodzenia;

C.            naruszają prawa innych osób do własności intelektualnej, publicznego przedstawiania lub prywatności; 

D.            służą do gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników Witryny; 

E.            zawierają reklamy, promocje, oferty handlowe, konkursy lub badania opinii / ankiety (o ile nie uzyskają Państwo naszej pisemnej zgody na takie publikacje);

F.            zawierają, służą do przesyłania lub przyczyniają się do rozpowszechniania spamu, łańcuszków internetowych lub informacji mających na celu ułatwianie stawiania zakładów internetowych;

G.           zawierają, służą do przesyłania lub przyczyniają się do rozpowszechniania wirusów, uszkodzonych plików lub innego oprogramowania lub programów tego rodzaju, które mogą uszkodzić komputer innej osoby lub wpłynąć niekorzystnie na jego pracę, działanie Witryny lub dowolnego oprogramowania, sprzętu bądź innych powiązanych urządzeń;

H.            zakłócają lub w inny sposób pogarszają działanie Witryny, sieci bądź serwerów wykorzystywanych przez Firmę;

I.             stanowią przykład podszywania się pod dowolną osobę lub podmiot lub zawierają fałszywe przedstawienie swoich związków z daną osobą lub podmiotem bądź przynależności do nich; lub

J.             stanowią bezprawną działalność.

18.2        Treści przesyłane do Obszarów Interaktywnych. Rozumieją i potwierdzają Państwo, że zgodnie z określonymi tutaj licencjami możemy wyświetlać Państwa Komentarze w Witrynie i korzystać z nich do innych działań natury marketingowej i biznesowej. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do odrzucenia korzystania z Komentarzy, usuwania Komentarzy z Witryny bez względu na przyczynę oraz do ich edycji zarówno w zakresie treści, jak i formatu. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przerwania Państwa dostępu do Witryny lub dowolnego Obszaru Interaktywnego w każdej chwili, bez powiadomienia i niezależnie od przyczyny. Firma nie popiera ani nie kontroluje Komentarzy ani informacji w żadnym Obszarze Interaktywnym, a zatem wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności odnośnie do Obszarów Interaktywnych i wszelkich działań wynikających z Państwa aktywności w tych Obszarach.

19.          POSTANOWIENIA OGÓLNE.

19.1        Prawo właściwe. W przypadku wszelkich postępowań prawnych wynikających z korzystania z Witryny i/lub kwestii związanych z Warunkami, te Warunki i związki między Państwem a Firmą będą, niezależnie od jakichkolwiek zasad wyboru przepisów prawa, regulowane i interpretowane zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się nieruchomość. Niniejszym Państwo i Firma nieodwołalnie i bezwarunkowo poddają się jurysdykcji sądów państwa, w którym znajduje się nieruchomość lub też najbliższego sądu o właściwej jurysdykcji, jeśli w wymienionych krajach nie ma sądu o właściwej jurysdykcji, a strony zgadzają się na właściwą jurysdykcję osobową takich sądów i wyraźnie zrzekają się wszelkich praw, które mogą w inny sposób posiadać, aby spowodować wszczęcie lub rozsądzenie takiego powództwa lub prowadzenie postępowania gdzie indziej. W najszerszym zakresie dozwolonym prawem Państwo i Firma nieodwołalnie zrzekają się wszelkich zastrzeżeń, które Państwo mogą mieć teraz bądź w przyszłości odnośnie do ustalenia miejsca postępowania wszczętego w takim sądzie oraz wszelkich roszczeń dotyczących wszczęcia postępowania w takim sądzie jako miejscu dla niego niewłaściwym.

19.2        Cesja Nie mogą Państwo scedować ani przenieść tej Umowy w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, której Firma może udzielić lub którą może wstrzymać według własnego uznania. Wszelkie próby cesji z naruszeniem postanowień tego punktu zostaną uznane za nieważne i nie będą miały żadnej mocy ani skutku. Firma może swobodnie scedować tę Umowę w dowolnej chwili i bez powiadomienia. Z zastrzeżeniem powyższych zapisów Umowa ta będzie wiążąca i przyniesie korzyści właściwie umocowanym następcom prawnym i cesjonariuszom każdej ze stron.

19.3        Zrzeczenie się odpowiedzialności. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie dowolnego prawa lub postanowienia nie ma wpływu na prawo Firmy do wykonania lub wyegzekwowania takiego prawa lub postanowienia w dowolnym momencie w przyszłości, a zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia lub niewykonania tych Warunków nie stanowi skutecznego zrzeczenia się dowolnego późniejszego naruszenia lub niewykonania lub zrzeczenia się samego postanowienia.

19.4        Rozdzielność postanowień Umowy. Jeżeli jakakolwiek część tych Warunków zostanie uznana przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważną lub niewykonalną, strony zgadzają się jednak, że sąd winien dążyć do nadania skuteczności intencjom stron zawartym w takim postanowieniu, a niezależnie od takiego ustalenia pozostałe postanowienia tych Warunków zachowują pełną moc.

19.5        Całość Umowy. Niniejsze Warunki, warunki zawarte w tym dokumencie oraz wszelkie inne warunki uzgodnione przez strony w formie pisemnej lub w drodze korzystania z Witryny lub Usług stanowią całe i wyłączne porozumienie pomiędzy Państwem a Firmą w tej kwestii i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne oświadczenia bądź porozumienia w tej kwestii.

19.6        Ograniczenie czasowe. Zgadzają się Państwo, że niezależnie od wszelkich ustaw i inaczej stanowiących przepisów, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające z Warunków lub korzystania z Witryny bądź z nimi związane należy zgłaszać najpóźniej 1 rok po zaistnieniu takiego roszczenia lub podstawy powództwa, ponieważ w przeciwnym razie ulegną przedawnieniu.

19.7           Inne postanowienia. Z wyjątkiem sytuacji, w których Yardi występuje w roli pośrednika płatności Payee, zgodnie z wyraźnym postanowieniem niniejszych warunków, żadna ze stron nie działa jako pośrednik, przedstawiciel ani partner drugiej strony. Żadna ze stron nie ma prawa, mocy ani upoważnienia do zawierania porozumień lub zaciągania zobowiązań na rzecz lub w imieniu drugiej strony. Niniejsze Warunki nie będą uznawane za tworzące zrzeszenie, agencję, wspólne przedsięwzięcie ani współpracę partnerską między stronami ani za nakładające odpowiedzialność przypisywaną takim stosunkom na dowolną stronę.

Zaktualizowano: 24 lipca 2023 r.