SERVICEVOORWAARDEN

Deze servicevoorwaarden (deze ‘voorwaarden’ of de ‘overeenkomst’) beschrijven de servicevoorwaarden van ons bedrijf (‘bedrijf’, ‘wij/we’, ‘ons’ of ‘onze’) met betrekking tot natuurlijke of rechtspersonen die toegang hebben tot de CommercialCafe website of mobiele applicaties in ons eigendom (gezamenlijk de ‘site’), met inbegrip van, maar niet beperkt tot huurders en potentiële huurders (gezamenlijk, met alle natuurlijke of rechtspersonen die toegang hebben tot de site, ‘gebruikers’, ‘u’ of ‘uw’). U vindt de servicevoorwaarden van CommercialCafe op https://resources.yardi.com/legal/commercialcafe-terms-of-service/.

Deze site is ons eigendom en wordt door ons beheerd om bepaalde services aan te bieden aan huurders en potentiële huurders (de ‘services’). Deze site maakt gebruik van het technologieplatform CommercialCafe, dat eigendom is van en wordt beheerd door Yardi Systems, Inc. (met zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven gezamenlijk ‘Yardi’ genoemd).

BELANGRIJK – LEES AANDACHTIG. DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS. DEZE OVEREENKOMST, SAMEN MET ALLE ANDERE VOORWAARDEN DIE OP DE SITE KUNNEN WORDEN GEPLAATST MET BETREKKING TOT COMMERCIALCAFE PRODUCTEN EN SERVICES, EN ALLE ANDERE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN OF CONTRACTEN TUSSEN U EN ONS DIE DEZE VOORWAARDEN VIA VERWIJZING BEVATTEN, BEPALEN DE VOLLEDIGE VOORWAARDEN WAARONDER U TOEGANG HEEFT TOT DE SITE EN U DE SERVICES KUNT GEBRUIKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U GEEN GEBRUIKMAKEN VAN DE SITE OF DE SERVICES.

1.             UW AANVAARDING. Afhankelijk van uw aanvaarding, verstrekken wij u graag de site en services en we hopen dat u de site informatief en nuttig zult vinden. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE, AANVAARDT U UITDRUKKELIJK EN STEMT U IN MET DEZE VOORWAARDEN ZONDER ENIGE KWALIFICATIE. YARDI EN/OF HET BEDRIJF KUNNEN DEZE VOORWAARDEN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN. INDIEN DEZE VOORWAARDEN WORDEN GEWIJZIGD, ZULLEN DE NIEUWE VOORWAARDEN OP DEZE WEBPAGINA WORDEN GEPLAATST. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN NA DE INGANGSDATUM VAN ELKE WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN, GAAT U UITDRUKKELIJK AKKOORD, ZONDER KWALIFICATIE, MET DE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN.

2.             YARDI IS GEEN PARTIJ BIJ VERHUURTRANSACTIES.

2.1          De site dient als platform voor vastgoedbeheerders en eigenaars om de services te leveren aan huurders en potentiële huurders. Yardi bezit of beheert de op de site vermelde panden niet en sluit geen huurovereenkomsten af voor die panden. Hoewel de site kan leiden tot bepaalde zakelijke transacties die uitdrukkelijk worden overeengekomen tussen Yardi en gebruikers, is Yardi geen partij bij transacties tussen gebruikers en vastgoedbeheerders, anders dan het verstrekken van de site. DAAROM IS YARDI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INFORMATIE, DE INHOUD VAN DOCUMENTEN OF VOOR ANDERE INTERACTIES DOOR, TUSSEN OF BIJ GEBRUIKERS, VASTGOEDBEHEERDERS OF EIGENAARS VIA DE SITE.

2.2          U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de site en het bedrijf stimuleert iedereen die toegang heeft tot de site, inclusief gebruikers, om hun gezond verstand te gebruiken bij het aangaan van verhuurtransacties van objecten. IN HET GEVAL DAT U EEN GESCHIL HEEFT MET EEN VASTGOEDBEHEERDER OF -EIGENAAR, VRIJWAART U YARDI VAN EVENTUELE SCHADECLAIMS, EISEN EN SCHADEVERGOEDINGEN (WERKELIJKE EN GEVOLGSCHADE) VAN ELKE SOORT EN AARD, BEKEND EN ONBEKEND, VERMOED EN ONVERMOED, OPENBAAR EN NIET OPENBAAR, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET DERGELIJKE GESCHILLEN.

3.             TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE.

3.1          We geven u bepaalde informatie en functionaliteit via de site. U bent als enige verantwoordelijk voor het leveren van alle apparatuur die nodig is om een verbinding tot stand te brengen met internet, toegang tot internet en alle telefoon-, draadloze of andere connectie- en servicekosten in verband met dergelijke toegang.

3.2          Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om de volgende acties te ondernemen zonder u hiervan vooraf in kennis te stellen: (a) de site of de services geheel of gedeeltelijk wijzigen of beëindigen; (b) uw toegang tot de site of de services geheel of gedeeltelijk beperken of beëindigen; of (c) inhoud die beschikbaar is op de site, en materiaal dat u aan de site verstrekt, weigeren, verplaatsen of verwijderen.

3.3          Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden, geven wij u hierbij toestemming om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de site en de services, op voorwaarde dat u het volgende niet doet en derden niet toestaat dit te doen: (a) commercieel gebruik van de site of enige inhoud van de site; (b) een deel van de inhoud van de site reproduceren, kopiëren, weergeven, opslaan, uitvoeren, herplaatsen, publiceren, verzenden, distribueren, verkopen, te koop aanbieden, in licentie geven, wijzigen, afgeleide werken van maken of anderszins gebruiken dan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (c) vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten verwijderen die zijn opgenomen in of op de site of in een service of in of op enige inhoud of ander materiaal verkregen via de site of de services; (d) gebruikmaken van een robot, spider, site-search/-retrieval-applicatie, of andere geautomatiseerde apparatuur, processen of middelen om toegang te verkrijgen tot enig deel van de site of de services, of deze op te halen, te scrapen of te indexeren, met onder andere als doel het construeren of invullen van een doorzoekbare database van zakelijke of vastgoedrecensies; (e) informatie verzamelen of oogsten over andere gebruikers of leden (inclusief gebruikersnamen en/of e-mailadressen) voor enig doeleinde; (f) gedeelten van de webpagina’s die onderdeel uitmaken van de site of de services opnieuw formatteren of framen; (g) automatisch of onder valse, misleidende of frauduleuze voorwendselen gebruikersaccounts aanmaken; (h) ongewenste elektronische communicatie aanmaken of doorgeven, zoals ‘spam’, aan andere gebruikers of leden van de site of de services of het gebruik door andere gebruikers of leden van de site of de services verstoren; (i) virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of andere destructieve zaken overbrengen; (j) de site of de services gebruiken om de beveiliging van computernetwerken te schenden, wachtwoorden of beveiligingsversleutelingscodes te kraken, illegaal materiaal over te dragen of op te slaan, inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen beschouwd kan worden; (k) de HTML-code kopiëren of wijzigen die gebruikt wordt om webpagina’s te genereren op de site; (l) apparaten, software of procedures gebruiken die de juiste werking van de site of de services verstoren of anderszins proberen de juiste werking van de site of de services verstoren; (m) activiteiten uitvoeren die naar ons goeddunken een onredelijke of onevenredig grote belasting zijn of kunnen zijn van onze IT-infrastructuur; (n) delen van de site of de services wijzigen, aan passen, vertalen of reverse-engineeren; of (o) de site of de services bedoeld of onbedoeld gebruiken om toepasselijke internationale, nationale, federale, staats-, provinciale of plaatselijke wet- en regelgeving te overtreden, inclusief, maar niet beperkt tot wet- en regelgeving inzake eerlijke huisvesting (Fair Housing).

4.             AANVULLENDE VEREISTEN. Bepaalde aspecten van de services zijn mogelijk onderworpen aan aanvullende vereisten, richtlijnen, andere technische en niet-technische specificaties of andere regels of beleidslijnen naast die in deze voorwaarden (de ‘aanvullende vereisten’). In geval van tegenstrijdigheid tussen de aanvullende vereisten en deze voorwaarden hebben de aanvullende vereisten voorrang.

5.             WIJZIGINGEN. Yardi en het bedrijf kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen of bijwerken en kunnen zich te allen tijde en van tijd tot tijd het recht voorbehouden om de site of een deel daarvan, of bepaalde of alle services of functies van de site, tijdelijk of blijvend te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u. U gaat ermee akkoord dat Yardi en het bedrijf geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor het falen van de site en het verwijderen van andere inhoud die door de site wordt onderhouden of verzonden. U stemt voorts ermee in dat Yardi noch het bedrijf aansprakelijk zal zijn jegens u of jegens derden voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de site. Wijzigingen aan deze voorwaarden worden geplaatst op de relevante plaats van de site en worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen. U kunt de recentste versie van de voorwaarden te allen tijde bekijken door te klikken op de link Servicevoorwaarden op alle webpagina’s van de site. U gaat ermee akkoord de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van alle wijzigingen. Door de site of services te blijven gebruiken na een dergelijke wijziging, aanvaardt u, en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door, dergelijke wijzigingen. ALS EEN WIJZIGING NIET AANVAARDBAAR IS VOOR U, DAN IS UW ENIG EN UITSLUITEND RECHTSMIDDEL EN VERHAAL OM HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE SERVICES TE STOPPEN.

6.             REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN ACCOUNTS Om bepaalde functies van de site of de services te gebruiken, moet u zich registreren en een met een wachtwoord beveiligde account (‘uw account’) aanmaken en/of vastgoedadvertenties, huurovereenkomsten, huurvoorwaarden, posts, berichten, tekst, spraakopdrachten, afbeeldingen, foto’s, bestanden, video’s en andere informatie, materialen of documenten (gezamenlijk ‘informatie en materialen’) verzenden.

6.1          Uw account. U gaat ermee akkoord om: (a) waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie te verstrekken op basis van het registratieformulier; en (b) dergelijke informatie bij te houden en bij te werken om die te allen tijde waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Wij behouden ons het recht voor om uw account te verwijderen en elk huidig of toekomstig gebruik van de site (of een deel daarvan) zonder kennisgeving te weigeren, als blijkt dat u uw leeftijd, identiteit of andere informatie die in verband met uw account is verzonden, vervalst heeft, of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel is. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord, uw e-mailadres en uw account en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord en uw account. U gaat ermee akkoord om: (i) ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account, of enige andere inbreuk op de beveiliging, (ii) uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen als u weet dat uw account gecompromitteerd is, (iii) ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie volledig uitlogt uit uw account. U gaat ermee akkoord en u bevestigt dat u anderen niet zult toestaan om uw account te gebruiken, en dat u uw CommercialCafe wachtwoord aan niemand bekend zult maken. U bent als enige verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoord en tevens voor alle handelingen onder uw wachtwoord en account, ongeacht of u daarvoor al dan niet toestemming heeft gegeven. Als u de controle over uw wachtwoord verliest, kunt u aanzienlijke controle over uw persoonsgegevens verliezen en kunnen mogelijk wettelijk bindende activiteiten namens u plaatsvinden. U gaat voorts ermee akkoord om niet het wachtwoord van iemand anders te gebruiken voor de site, of om te proberen toegang te verkrijgen tot de CommercialCafe account van een andere gebruiker. HET BEDRIJF KAN EN ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET NIET NALEVEN VAN DIT ARTIKEL.

6.2          Privacybeleid en uw gegevens en materialen. Door het verzenden van gegevens en materialen en opdat wij u de services zouden kunnen verlenen, stemt u hierbij in met ons gebruik en het delen van uw gegevens en materialen zoals beschreven in het toepasselijke privacybeleid, dat via verwijzing in deze voorwaarden is opgenomen. Het privacybeleid kan worden geraadpleegd door te klikken op de link Privacybeleid op alle webpagina’s van de website. In geval van een tegenstrijdigheid tussen het toepasselijke privacybeleid en deze voorwaarden, heeft het privacybeleid voorrang. Daarnaast verklaart en garandeert u hierbij dat uw gegevens en materialen: (a) geen enkele verplichting jegens of rechten van een natuurlijke of rechtspersoon direct of indirect schenden, overtreden of aantasten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerlijke huisvesting (Fair Housing), auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen, andere intellectueel eigendom, publiciteits- of privacyrechten; (b) niet frauduleus, misleidend, hatelijk, kwellend, beledigend, lasterlijk, honend, gewelddadig, bedreigend, profaan, vulgair of obsceen zijn; (c) anderen niet intimideren, geen onverdraagzaamheid, racisme of haat tegen, of het toebrengen van letsel aan, een persoon of groep bevorderen en geen discriminatie stimuleren op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid of leeftijd, of anderszins het gebruik van de site of de services door anderen verstoren; (d) geen illegale of schadelijke activiteiten bevorderen; en (e) niet illegaal, onwettig of strijdig zijn met de internationale, nationale, federale, staats-, provinciale of plaatselijke wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het materiaal van de gebruikers wanneer het aangemaakt, vertoond of bekeken wordt.

6.3          Communicatie. Hoewel we via de site en de services een platform ter beschikking stellen waarmee derden kunnen communiceren, is het bedrijf niet betrokken bij deze communicatie met derden en is het in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van communicatie met derden, of voor het ontbreken van communicatie van derden. De inhoud van dergelijke communicatie van derden wordt uitsluitend bepaald door de derde die verantwoordelijk is voor de communicatie, en niet het bedrijf. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de inhoud van informatie die rechtstreeks door ons wordt verstrekt. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat u bij eventuele problemen of twijfels over communicatie van derden te allen tijde rechtstreeks contact zult op nemen met deze derde en niet met het bedrijf. Het bedrijf zal niet betrokken raken bij zaken met betrekking tot communicatie met derden, behalve wanneer het probleem uitsluitend te wijten is aan een storing of fout die zich voordoet op de site of in verband met de services.

6.4          Huurdersscreening. Als onderdeel van de services kunnen gebruikers toestemming krijgen om informatie via de site te verstrekken voor het uitvoeren van een antecedentenonderzoek of screening van de gebruiker namens een vastgoedbeheerder of eigenaar (een ‘screening’). Gegevens die u via de site verstrekt met als doel een dergelijke screening, zal worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid. Wanneer u de voor een screening gevraagde gegevens verzendt, geeft u toestemming voor het screeningsproces. Screening kan ook noodzakelijk zijn onder aanvullende vereisten zoals aan meegedeeld in verband met de screening. U bevestigt dat u bij eventuele problemen of zorgen met betrekking tot screenings, inclusief de resultaten van screenings, contact zult op nemen met de desbetreffende vastgoedbeheerder of eigenaar, of zoals anderszins toegestaan onder de aanvullende vereisten die van toepassing zijn op de screening of zoals anderszins vereist door de wet. Yardi zal niet betrokken raken bij problemen die verband houden met de screening, behalve wanneer het probleem uitsluitend te wijten is aan een storing of fout die zich voordoet op de site of in verband met de services, of zoals anderszins vermeld in de aanvullende vereisten die van toepassing zijn op de screening, of zoals anderszins wettelijk vereist.

6.5          Betalingen. Behalve zoals hieronder uitdrukkelijk bepaald, zijn alle betalingen die u doet via de site, inclusief waarborgsommen, huurbetalingen of andere services of transacties, bedoeld voor services die worden verstrekt door een vastgoedbeheerder, eigenaar of een andere partij dan Yardi. De totale bedragen die vereist zijn voor deze transacties, worden uitsluitend bepaald door u en elke andere partij waarmee u een overeenkomst aangaat, en niet door Yardi. U bevestigt dat u bij eventuele discrepanties, problemen of zorgen met betrekking tot dergelijke betalingen rechtstreeks contact opneemt met de andere partij in plaats van met Yardi. Yardi zal niet betrokken zijn bij dergelijke problemen, behalve wanneer het probleem uitsluitend te wijten is aan een storing of fout die zich voordoet op de site of in verband met de services. Gebruikers kunnen echter gebruikmaken van bepaalde betaalde services, zoals screeningsservices, uitvoeringskosten voor de lease en dergelijke, die worden in rekening gebracht door Yardi of andere partijen, die al dan niet een dochter- of gelieerde onderneming van Yardi kunnen zijn. Yardi of een ander bedrijf kan deze vergoedingen rechtstreeks innen bij gebruikers zoals verstrekt door de site of de services. U bevestigt ervan op de hoogte te zijn dat deze vergoedingen aan veranderingen onderhevig zijn.

Servicespecifieke voorwaarden kunnen nadere voorwaarden bevatten die van toepassing zijn op dergelijke betalingen (inclusief met betrekking tot terugbetalingen (indien van toepassing), factureringsregelingen en eventuele gevolgen van niet tijdig betalen). Aanvraagkosten worden niet terugbetaald, zelfs als een aanvraag wordt geweigerd, tenzij anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. U moet al deze voorwaarden met betrekking tot dergelijke betalingen door u naleven.

6.6          Elektronische handtekeningen.  Als u ervoor kiest om de functie voor elektronische handtekeningen van CommercialCafe te gebruiken, begrijpt u, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat u de mededeling over het gebruik van uw elektronische handtekening om documenten te ondertekenen, zorgvuldig heeft gelezen, en dat dergelijke documenten niet zullen worden ondertekend met uw elektronische handtekening zonder uw toestemming voor gebruik van uw elektronische handtekening. U gaat ermee akkoord dat u zult vertrouwen op uw eigen juridisch adviseur om de toereikendheid van ondertekening met uw elektronische handtekening van de documenten en hun uitvoerbaarheid vast te stellen, en dat Yardi geen garantie of andere verklaring geeft met betrekking tot de toereikendheid van ondertekening met een elektronische handtekening van de documenten onder toepasselijke internationale, nationale, federale, staats-, provinciale of lokale wet- en regelgeving.

7.             YARDI EN RECHTEN VAN HET BEDRIJF. U bevestigt dat Yardi en het bedrijf het recht hebben om schendingen van deze voorwaarden, inclusief intellectueel eigendoms-, publiciteits- en privacyrechten en beveiligingsproblemen van de site, te onderzoeken en te vervolgen voor zover als dat wettelijk mogelijk is. Yardi en/of het bedrijf kunnen rechtshandhavingsinstanties inschakelen en met hen samenwerken bij de vervolging van gebruikers die deze voorwaarden schenden. U bevestigt dat Yardi en het bedrijf niet verplicht zijn om uw toegang tot of gebruik van de site of de services te bewaken, maar het recht hebben om dit te doen met het oog op de exploitatie van de site, om uw naleving van deze voorwaarden te verzekeren of om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of het bevel of de vereiste van een rechtbank, administratieve instantie of andere overheidsinstantie.

8.             ALGEMENE INHOUD VAN DE SITE. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid te beoordelen van alle meningen, adviezen, beweringen, verklaringen, services en andere informatie die via de site worden verstrekt. Het bedrijf onderschrijft of ondersteunt niet de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of kwaliteit van informatie, goederen, services of producten die op de site worden getoond of geadverteerd. Het bedrijf geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaringen of garanties met betrekking tot de informatie die op deze site verstrekt wordt.

9.             LINKS, PRODUCTEN EN SERVICES VAN DERDEN.

9.1          Websites en services van derden. De site kan links of spraaktoegang bevatten tot websites of hulpmiddelen van derden. Toegang tot dergelijke websites, services of hulpmiddelen van derden is uitsluitend inbegrepen voor het gemak van gebruikers en vormt geen enkele onderschrijving of goedkeuring door het bedrijf van de derden, iedereen die deze sites of hun producten of services sponsort, of de producten of services zelf. Het bedrijf geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaringen of garanties met betrekking tot de informatie verstrekt op een website of service van een derde die toegankelijk is vanaf de site, inclusief verklaringen of garanties met betrekking tot nauwkeurigheid of volledigheid. Omdat het bedrijf geen controle heeft over websites, hulpmiddelen, producten of services van derden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van informatie die beschikbaar is via dergelijke websites, hulpmiddelen, producten of services, uw gebruik of uw uitwisseling van informatie met dergelijke websites of services, of de inhoud, beweringen, verklaringen, reclame, producten, panden, services of andere materialen die beschikbaar zijn op dergelijke sites van derden, en deze informatie niet onderschrijft. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor schade of verlies veroorzaakt of verondersteld te zijn veroorzaakt in verband met uw gebruik van of vertrouwen in dergelijke inhoud, informatie, goederen of services beschikbaar op of via een dergelijke site of hulpmiddel. Als u beslist om toegang te krijgen tot dergelijke websites, producten, hulpmiddelen of services van derden, of om transacties te doen met dergelijke derden voor hun producten, panden of services, dan doet u dit geheel op eigen risico. Door de site te verlaten, kunt u onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid of andere algemene voorwaarden van dergelijke websites van derden. U bevestigt en begrijpt dat het bedrijf (a) geen juridisch, makelaars- of ander professioneel advies of services verleent aan vastgoedbeheerders, eigenaars of anderen die panden aanbieden of de site of de services anderszins gebruiken, (b) niet deelneemt aan onderhandelingen met betrekking tot huurovereenkomsten of andere transacties waarbij derden betrokken zijn, of (c) geen huurpand of enige huur- of andere transactie tussen een gebruiker en vastgoedbeheerder, eigenaar of enige andere natuurlijke of rechtspersoon garandeert, onderschrijft of verzekert.

9.2          Google® Maps. De site maakt gebruik van Google Maps en gerelateerde inhoud waarvoor Google en zijn licentiegevers een licentie hebben verleend aan Yardi. Door gebruik te maken van de Google Maps functies die beschikbaar zijn op de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de toepasselijke Servicevoorwaarden van Google.

10.          EIGENAARSCHAP. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat de site en de services intellectueel eigendom en eigendomsrechtelijk beschermde en vertrouwelijke technologie gebruiken en bevatten die eigendom zijn van of in licentie gegeven worden aan Yardi, en beschermd worden door toepasselijke intellectueel-eigendoms- en andere wetgeving en internationale verdragen (gezamenlijk ‘intellectueel eigendom van Yardi’).  U bevestigt en stemt voorts ermee in dat de site en de services intellectueel eigendom gebruiken en bevatten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie, gegevens, tekst, muziek, geluid, foto’s, grafische elementen, video’s, berichten, tags of ander materiaal dat eigendom is van of in licentie gegeven wordt aan ons, en beschermd wordt door de toepasselijke intellectueel-eigendoms- en andere wetgeving en internationale verdragen (gezamenlijk ‘intellectueel eigendom van het bedrijf’. Alle rechten voorbehouden. U gaat ermee akkoord om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yardi en het bedrijf geen intellectueel eigendom van Yardi of intellectueel eigendom van het bedrijf, de site of toegang tot de site te reproduceren, kopiëren, weer te geven, op te slaan, uit te voeren, te herplaatsen, te publiceren, te verzenden, te distribueren, te verkopen, te koop aan te bieden, in licentie te geven, te wijzigen, afgeleide werken van te maken of anderszins te gebruiken of te exploiteren voor commerciële doeleinden. U moet zich houden aan alle auteursrechtelijke mededelingen, informatie of beperkingen die zijn opgenomen in of zijn verbonden aan al het intellectueel eigendom van Yardi en intellectueel eigendom van het bedrijf. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

11.          SCHADELOOSSTELLING. U gaat ermee akkoord om het bedrijf en zijn respectievelijke functionarissen, bestuurders, medewerkers, aandeelhouders, opvolgers, agenten, gelieerde en dochterbedrijven en relevante derden, inclusief adverteerders, distributiepartners, verwijzingspartners, serviceverleners, licentiegevers, licentiehouders, consultants en aannemers (gezamenlijk de ‘gevrijwaarde partijen’) schadeloos te stellen voor en te verdedigen tegen alle schadeclaims, aansprakelijkheden, verliezen, kosten, schade of uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten, direct of indirect, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met: (a) uw nalatigheid of wangedrag; (b) uw informatie of materiaal bijgedragen aan of verzonden via de site of de services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie in verband met uw account; (c) uw gedrag, met inbegrip van uw gebruik van de site en de services; (d) uw verbinding met de site; (e) elke schending van of inbreuk op deze voorwaarden; (f) een schending of overtreding van intellectueel eigendom, privacy, publiciteit, vertrouwelijkheid of eigendomsrechten van een derde als gevolg van uw gebruik van de site of services; (g) uw gebruik van de functionaliteit voor ondertekening met een elektronische handtekening van CommercialCafe, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de toereikendheid van een elektronische handtekening of de afdwingbaarheid van een elektronisch ondertekende huurovereenkomst; of (h) uw gebruik van CommercialCafe Tenant Services spraakopdrachten via derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de services van Amazon Alexa en Echo (gezamenlijk de ‘claims’). U bent als enige verantwoordelijk voor de verdediging van dergelijke claims en voor de betaling van verliezen, kosten, schadevergoeding of uitgaven die voortvloeien uit het voorgaande aan zowel een derde als aan de gevrijwaarde partijen. Het bedrijf heeft het recht om naar eigen goeddunken zijn eigen juridische raadsman te selecteren om zich te verdedigen tegen alle claims (maar dit ontheft u niet van uw verplichting tot vrijwaring) en u bent als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle redelijke advocaatkosten van het bedrijf in verband daarmee. U moet het bedrijf onmiddellijk op de hoogte brengen als u kennis krijgt van reële of mogelijke claims, rechtszaken, acties, beschuldigingen of aanklachten die van invloed kunnen zijn op uw vermogen of op het vermogen van het bedrijf om zijn respectieve taken volledig uit te voeren of zijn rechten uit hoofde van deze voorwaarden uit te oefenen. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf mag u geen voorgestelde schikking of afwikkeling van een (uiteindelijke of andere) claim tegen u regelen, vervreemden of aangaan indien die schikking of afwikkeling resulteert in een verplichting of aansprakelijkheid voor het bedrijf.

12.          AFWIJZING VAN GARANTIES. U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN U GAAT AKKOORD MET:

12.1 UW GEBRUIK VAN DE SITE EN DE SERVICES IS OP EIGEN RISICO. DE SITE EN DE SERVICES EN ALLE ANDER MATERIALEN, GEGEVENS, PRODUCTEN EN SERVICES DIE ERIN ZIJN OPGENOMEN, WORDEN VERSTREKT IN DE ‘HUIDIGE STAAT’ EN ‘INDIEN BESCHIKBAAR’ ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. MET BETREKKING TOT DE SITE EN DE GEGEVENS EN MATERIALEN OP DE SITE, DOET HET BEDRIJF UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, DE GANG VAN ZAKEN OF DE UITOEFENING VAN FUNCTIES.

12.2        HET BEDRIJF GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE: (A) MET BETREKKING TOT DE BEVEILIGING, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID EN UITVOERING VAN DE SITE OF DE SERVICES; (B) MET BETREKKING TOT DE SERVICES, ADVIEZEN, INFORMATIE OF LINKS DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN; (C) DAT DE SITE OF DE SERVICES OF ENIGE INFORMATIE EN MATERIAAL DAARIN ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN; (D) DAT DE SITE OF DE SERVICES OF ENIGE FUNCTIES OP DE SITE FOUTLOOS, BEVEILIGD, TIJDIG OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN; (E) DAT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE GEGEVENS EN MATERIALEN DAARIN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF BESCHIKBAAR ZIJN; (F) DAT EVENTUELE FOUTEN OP DE SITE OF IN DE GEGEVENS OF MATERIALEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF (G) DAT DE SITE EN DE INHOUD ERVAN EN DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR STELT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

12.3        ELK MATERIAAL, ALLE GEGEVENS, PRODUCTEN OF SERVICES DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, IS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

12.4        GEEN ENKEL MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES OF INFORMATIE VERKREGEN DOOR U VAN HET BEDRIJF OF VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE OF SERVICES ZAL EEN VERKLARING OF GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERMELD.

12.5        SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE VERKLARINGEN OF GARANTIES NIET TOE. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

13.          BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

13.1        HET BEDRIJF EN ZIJN FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, MEDEWERKERS, AANDEELHOUDERS, OPVOLGERS, AGENTEN, GELIEERDE EN DOCHTERBEDRIJVEN EN RELEVANTE DERDEN, WAARONDER ADVERTEERDERS, DISTRIBUTIEPARTNERS, VERWIJZINGSPARTNERS, SERVICEVERLENERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, CONSULTANTS EN AANNEMERS (GEZAMENLIJK DE ‘PARTIJEN’) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR:

A.            DIRECTE, MIDDELLIJKE, AANVULLENDE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, AANVULLENDE OF MORELE SCHADE (MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, WINSTDERVING, KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF BEDRIJFSONDERBREKING), ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE EN/OF ENIGE COMMERCIALCAFÉ SERVICE, MATERIAAL DIE U VAN OF VIA DE SITE TER BESCHIKKING STAAN (MET INBEGRIP VAN DERGELIJKE SCHADE OPGELOPEN DOOR DERDEN), ONGEACHT OF DE SCHADE TE VOORZIEN IS EN ONGEACHT OF DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN, OF EEN VAN HEN, OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE;

B.            DE INHOUD VAN ALLE COMMUNICATIE, BERICHTEN OF INFORMATIE GEPLAATST DOOR U OF ANDERE DERDEN;

C.            DE INHOUD, SERVICES OF INFORMATIE VERSTREKT DOOR EEN WEBSITE DIE BESTEMD IS OM TE WORDEN GEËXPLOITEERD DOOR HET BEDRIJF OF ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, MAAR DIE NIET DAADWERKELIJK VERBONDEN IS MET, BEHEERD WORDT DOOR, EIGENDOM IS VAN OF GEËXPLOITEERD WORDT DOOR HET BEDRIJF;

D.            DE INHOUD VAN EEN WEBSITE DIE NIET WORDT GECONTROLEERD, EIGENDOM IS VAN OF BEHEERD WORDT DOOR HET BEDRIJF EN DIE TOEGANKELIJK IS VAN OF GEKOPPELD IS AAN DEZE SITE; EN/OF

E.            ALLE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEBREK AAN PRESTATIE, FOUTEN, VERZUIM, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING VAN DE TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUSSEN OF DEFECTE LIJNEN.

13.2        U bevestigt dat de hierboven uiteengezette beperkingen een essentiële basis vormen van de onderhandeling en van de risicospreiding tussen de partijen. Sommige staten of jurisdicties staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe. Bijgevolg zijn sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Als u niet tevreden bent met een deel van de site of een van deze voorwaarden, dan is uw enig en uitsluitend rechtsmiddel om het gebruik van de site en services stop te zetten.

14.          HANDHAVING.  Het bedrijf is niet verantwoordelijk jegens u of anderen voor het nalaten van het bedrijf om de bepalingen in de voorwaarden af te dwingen.

15.          BEËINDIGING. U gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken en met of zonder kennisgeving, uw gebruik van de site of een deel daarvan, of bepaalde of alle services kunnen beëindigen, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, wegens gebrek aan gebruik door u of als wij van mening zijn dat u de letter of geest van de voorwaarden heeft geschonden of niet consequent heeft gehandeld. We kunnen ook naar eigen goeddunken en te allen tijde stoppen met het verstrekken van de site, of een deel daarvan, of bepaalde of alle services met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de site op grond van een van de bepalingen van de voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving kan gebeuren en u bevestigt en gaat ermee akkoord dat het bedrijf met onmiddellijke ingang elke verdere toegang tot de site kan weigeren. Voorts gaat u ermee akkoord dat het bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw toegang tot de site of de services.

16.          BEVOEGDHEID. Hierbij verklaart en garandeert u aan het bedrijf dat: (a) u beschikt over de vereiste volmacht en bevoegdheid, zakelijk of anderszins, om de door deze voorwaarden gecreëerde bindende overeenkomst aan te gaan, zaken te doen namens uzelf en uw bedrijf en al uw verplichtingen krachtens deze overeenkomst uit te voeren, te leveren en te verrichten; (b) u gerechtigd bent om uw gegevens en materialen te verstrekken en te gebruiken zoals u heeft gedaan aan of via de site en/of via uw account; (c) u het recht heeft om de krachtens deze voorwaarden verleende licenties te verlenen; (d) uw prestaties krachtens deze voorwaarden en/of de hierin verleende rechten niet in strijd zijn met of resulteren in een schending of overtreding van een van de voorwaarden of bepalingen, of een verzuim vormen krachtens een contract of overeenkomst waaraan u momenteel gebonden bent of in de toekomst gebonden zult worden; en (e) uw prestaties krachtens deze voorwaarden voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en voorschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot nationale of internationale exportcontrole-, privacy- en onzedelijkheidswetgeving).

17.          Gereserveerd.

18.          INTERACTIEVE ONDERDELEN.

18.1        Gebruik van interactieve onderdelen. Op de site en/of als onderdeel van de services kunnen we onderdelen aanbieden die interactie met de gebruiker mogelijk maken, waaronder mededelingenborden, chats, forums, blogs, sms-berichten, veelgestelde vragen of andere functies voor berichten en communicatie (de ‘interactieve onderdelen’) voor het plaatsen van feedback, opmerkingen, berichten of andere input (‘opmerkingen’). U bevestigt dat alle interactieve onderdelen openbaar en niet privé zijn en dat alle gegevens of inhoud, inclusief ‘gegevens en materialen’, die u in een interactief onderdeel plaatst, door anderen kunnen worden gelezen en dat het bedrijf niet verplicht is om dergelijke informatie te beschermen. Het bedrijf raadt u aan geen informatie te plaatsen aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden, of deze op een andere manier te verspreiden via het interactieve onderdeel. Bovendien gaat u ermee akkoord om alleen opmerkingen te plaatsen die gepast, wettig en gerelateerd zijn aan de specifieke discussie of het interactieve onderdeel zelf. Zonder beperking mag u geen opmerkingen plaatsen of deelnemen aan andere activiteiten op de site die:

A.            belasteren, bedreigen, misbruik maken of anderszins inbreuk maken op de wettelijke rechten van anderen;

B.            schadelijk zijn voor kinderen, profaan, obsceen, onfatsoenlijk of raciaal of etnisch beledigend zijn;

C.            andermans rechten schenden op intellectueel eigendom, publiciteit of privacy;

D.            persoonsgegevens over andere sitegebruikers verzamelen of opslaan;

E.            advertenties, promoties, commerciële verzoeken, wedstrijden of enquêtes bevatten (tenzij u hiervoor onze schriftelijke toestemming heeft);

F.             spam, kettingbrieven of informatie bevatten, verzenden of verspreiden die bedoeld zijn om bij te dragen aan gokken of wedden;

G.            virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma’s bevatten, verzenden of verspreiden die de werking van de computer van een ander, de site of software, hardware of andere gerelateerde apparatuur kunnen beschadigen of negatief kunnen beïnvloeden;

H.            de site of de door het bedrijf gebruikte netwerken of servers verstoren of anderszins hinderen;

I.              natuurlijke of rechtspersonen imiteren of een verkeerde voorstelling geven van uw band of relatie met een natuurlijke of rechtspersoon; of

J.             illegale activiteiten zijn.

18.2        Verzenden naar interactieve onderdelen. U begrijpt en bevestigt dat, onder voorbehoud en overeenkomstig de licenties die hieronder worden uiteengezet, wij uw opmerkingen op de site kunnen weergeven en gebruiken voor andere marketing- en bedrijfsdoeleinden. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken het gebruik van opmerkingen te weigeren, opmerkingen van de site te verwijderen om welke reden dan ook, en de inhoud of indeling van opmerkingen te bewerken . Wij behouden ons voorts het recht voor om uw toegang tot de site of enig Interactief onderdeel te allen tijde te beëindigen zonder kennisgeving en om welke reden dan ook. Het bedrijf onderschrijft of controleert niet de opmerkingen of gegevens die in een interactief onderdeel worden gevonden en daarom wijst het bedrijf specifiek elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de interactieve onderdelen en alle acties die voortvloeien uit uw deelname daaraan.

19.          ALGEMEEN.

19.1        Toepasselijk recht. Voor alle juridische procedures die voortvloeien uit het gebruik van de site en/of verband houden met de voorwaarden, zullen deze voorwaarden en de relatie tussen u en het bedrijf, ongeacht de keuze van wettelijke regels, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de staat waarin het pand zich bevindt. U en het bedrijf onderwerpen zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de jurisdictie van de rechtbanken in het district waar het pand zich bevindt, of aan de rechtbank van de bevoegde jurisdictie die zich het dichtst bij de rechtbank bevindt als er geen bevoegde rechtbank is, en de partijen stemmen in met de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken en doen uitdrukkelijk afstand van elk recht dat zij anderszins hebben om een dergelijke actie of procedure elders aanhangig te maken of te berechten. U en het bedrijf doen onherroepelijk afstand, voor zover wettelijk toegestaan, van elk bezwaar dat u nu of hierna mocht hebben tegen bepaling van de lokaliteit van een procedure die bij een dergelijke rechtbank aanhangig is gemaakt, of van elke vordering dat een gerechtelijke procedure bij een niet-aanvaardbare rechtbank aanhangig is gemaakt.

19.2        Toewijzing. U mag deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, die het bedrijf naar eigen goeddunken kan toekennen of weigeren. Elke poging tot toewijzing in strijd met dit artikel is nietig en zonder kracht of effect. Het bedrijf kan deze overeenkomst te allen tijde vrij overdragen zonder voorafgaande kennisgeving. Onder voorbehoud van het voorgaande is deze overeenkomst bindend en komt ten goede aan de toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van elke partij.

19.3        Verklaring van afstand. Het niet-uitoefenen of niet-afdwingen van enig recht of enige bepaling zal geen invloed hebben op het recht van het bedrijf om dat recht of die bepaling op enig moment daarna uit te oefenen of af te dwingen, noch zal afstand van een schending of verzuim van deze voorwaarden gelijk zijn aan afstand van een daaropvolgende schending of verzuim of van de bepaling zelf.

19.4        Scheidbaarheid. Indien een rechtbank of bevoegde rechter van oordeel is dat een deel van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is, gaan de partijen niettemin ermee akkoord dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in deze bepaling, en, niettegenstaande deze vaststelling, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

19.5        Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden, de hierin opgenomen bepalingen en alle andere voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen door de partijen of via uw gebruik van de site of de services, vormen de volledige en uitsluitende overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot dit onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige verklaringen of afspraken met betrekking tot dit onderwerp.

19.6        Tijdsbeperking. U gaat ermee akkoord dat elke vordering of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met de voorwaarden of het gebruik van de site, moet worden ingediend binnen 1 jaar nadat een dergelijke vordering of rechtsvordering is ontstaan of voor altijd verjaart, ongeacht enige andersluidende wetten of rechten.

Bijgewerkt mei 6, 2022