DIENSTVOORWAARDEN

Deze dienstvoorwaarden (deze ‘voorwaarden’ of de ‘overeenkomst’) beschrijven de dienstvoorwaarden van ons bedrijf (‘bedrijf’, ‘wij/we’, ‘ons’ of ‘onze’) met betrekking tot natuurlijke of rechtspersonen die toegang hebben tot de CommercialCafe-website of mobiele applicaties in onze eigendom (gezamenlijk de ‘site’), met inbegrip van, maar niet beperkt tot huurders en potentiële huurders (gezamenlijk, met alle natuurlijke of rechtspersonen die toegang hebben tot de site, ‘gebruikers’, ‘u’ of ‘uw’).  Ga om de dienstvoorwaarden van CommercialCafe te lezen, naar: https://resources.yardi.com/legal/commercialcafe-terms-of-service/.

Deze site is onze eigendom van en wordt door ons beheerd om bepaalde diensten aan te bieden aan huurders en potentiële huurders (de ‘diensten’).  Deze site maakt gebruik van het technologieplatform CommercialCafe, dat eigendom is van en wordt beheerd door Yardi Systems, Inc. (gezamenlijk, met haar dochter- en gelieerde bedrijven, ‘Yardi’ genoemd).

BELANGRIJK – LEES AANDACHTIG. DEZE VOORWAARDEN VORMEN EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS. DEZE OVEREENKOMST, SAMEN MET ALLE ANDERE VOORWAARDEN DIE OP DE SITE KUNNEN WORDEN GEPLAATST MET BETREKKING TOT COMMERCIALCAFE-PRODUCTEN EN -DIENSTEN, EN ALLE ANDERE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN OF CONTRACTEN TUSSEN U EN ONS DIE DEZE VOORWAARDEN VIA VERWIJZING BEVATTEN, BEPALEN DE VOLLEDIGE VOORWAARDEN WAARONDER U TOEGANG HEBT TOT DE SITE EN DE DIENSTEN U KUNT GEBRUIKEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U GEEN GEBRUIKMAKEN VAN DE SITE OF DE DIENSTEN.

1.             UW AANVAARDING. We zijn blij om de site en de diensten, afhankelijk van uw aanvaarding, te verstrekken, en we hopen dat u de site informatief en nuttig zult vinden. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE, AANVAARDT U UITDRUKKELIJK EN STEMT U IN MET DEZE VOORWAARDEN ZONDER ENIGE KWALIFICATIE. YARDI EN/OF HET BEDRIJF KUNNEN DEZE VOORWAARDEN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN. INDIEN DEZE VOORWAARDEN WORDEN GEWIJZIGD, ZULLEN DE NIEUWE VOORWAARDEN OP DEZE WEBPAGINA WORDEN GEPLAATST. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN NA DE INGANGSDATUM VAN ELKE WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN, GAAT U UITDRUKKELIJK AKKOORD, ZONDER KWALIFICATIE, MET DE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN.

2.             YARDI IS GEEN PARTIJ BIJ VERHUURTRANSACTIES.

2.1          De site dient als platform voor vastgoedbeheerders en eigenaars om de diensten te leveren aan huurders en potentiële huurders. Yardi bezit of beheert de op de site vermelde panden niet en sluit geen huurcontracten voor die panden. Hoewel de site kan leiden tot bepaalde zakelijke transacties die uitdrukkelijk worden overeengekomen tussen Yardi en gebruikers, is Yardi geen partij bij transacties tussen gebruikers en vastgoedbeheerders, anders dan het verstrekken van de site. DAAROM ZAL YARDI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INFORMATIE, DE INHOUD VAN DOCUMENTEN OF VOOR ANDERE INTERACTIES DOOR, TUSSEN OF BIJ GEBRUIKERS, VASTGOEDBEHEERDERS OF EIGENAARS VIA DE SITE.

2.2          U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de site en het bedrijf moedigt iedereen die toegang heeft tot de site, inclusief gebruikers, aan om gezond verstand te gebruiken bij het aangaan van verhuurtransacties van panden. IN HET GEVAL DAT U EEN GESCHIL HEBT MET EEN VASTGOEDBEHEERDER OF -EIGENAAR, ONTSLAAT U YARDI VAN ALLE SCHADECLAIMS, EISEN EN SCHADEVERGOEDING (WERKELIJKE EN GEVOLGSCHADE) VAN ALLE SOORTEN EN AARD, BEKEND EN ONBEKEND, VERDACHT EN ONVERDACHT, BEKENDGEMAAKT EN NIET BEKENDGEMAAKT, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDEN MET DERGELIJKE GESCHILLEN.

3.             TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE.

3.1          We geven u bepaalde informatie en functionaliteit via de site. U bent als enige verantwoordelijk voor het leveren van alle apparatuur die nodig is om een verbinding tot stand te brengen met internet, toegang tot internet en alle telefoon-, draadloze of andere connectie- en servicekosten in verband met dergelijke toegang.

3.2          Wij hebben het recht, maar niet de verplichting, om de volgende acties te ondernemen zonder u hiervan vooraf in kennis te stellen: (a) de site of de diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen; (b) uw toegang tot de site of de diensten geheel of gedeeltelijk te beperken of te beëindigen; of (c) inhoud die beschikbaar is op de site, en materiaal dat u aan de site verstrekt, te weigeren, te verplaatsen of te verwijderen.

3.3          Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden, geven wij u hierbij toestemming om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de site en de diensten, op voorwaarde dat u niet (en geen enkele derde toestaat om): (a) commercieel gebruik te maken van de site of inhoud op de site; (b) een deel van de inhoud op de site te reproduceren, te kopiëren, weer te geven, op te slaan, uit te voeren, te herplaatsen, te publiceren, te verzenden, te distribueren, te verkopen, te koop aan te bieden, in licentie te geven, te wijzigen, afgeleide werken van te maken of anderszins te gebruiken voor ander dan uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (c) auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten te verwijderen die zijn opgenomen in of op de site of een dienst of in of op enige inhoud of ander materiaal verkregen via de site of de diensten; (d) gebruik te maken van een robot, spider, site-search/-retrieval-applicatie, of een ander geautomatiseerd apparaat, proces of middel om enig deel van de site of de diensten te openen, op te halen, te schrapen of te indexeren, inclusief, maar niet beperkt tot redenen van het construeren of invullen van een zoekbare database van zakelijke of vastgoedrecensies; (e) informatie te verzamelen of te oogsten over andere gebruikers of leden (inclusief gebruikersnamen en/of e-mailadressen) voor enig doel; (f) gedeelten van de webpagina’s die onderdeel uitmaken van de site of de diensten, opnieuw te formatteren of te framen; (g) gebruikersaccounts aan te maken via geautomatiseerde middelen of onder valse, misleidende of frauduleuze voorwendsels; (h) ongewenste elektronische communicaties aan te maken of door te geven, zoals ‘spam’, aan andere gebruikers of leden van de site of de diensten of zich anderszins bemoeien met het gebruik van andere gebruikers of leden van de site of de diensten; (i) virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden of andere zaken van vernielende aard te verzenden; (j) de site of de diensten gebruiken om de beveiliging van computernetwerken te schenden, wachtwoorden of beveiligingsversleutelingscodes te kraken, illegaal materiaal over te dragen of op te slaan, inclusief materiaal dat als bedreigend of obsceen beschouwd kan worden; (k) de HTML-code te kopiëren of te wijzigen die gebruikt wordt om webpagina’s op de site te genereren; (l) apparaten, software of procedures te gebruiken die de juiste werking van de site of de diensten storen of anderszins de juiste werking van de site of de diensten proberen te storen; (m) actie te ondernemen die naar ons goeddunken een onredelijke of een onevenredig grote last op onze IT-infrastructuur aanbrengen of kunnen aanbrengen; (n) delen van de site of de diensten te wijzigen, aan te passen, te vertalen of te reverse-engineeren; of (o) de site of de diensten bedoeld of onbedoeld te gebruiken om toepasselijke internationale, nationale, federale, staats-, provinciale of plaatselijke wetten of voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot wetten en voorschriften inzake eerlijke huisvesting, te schenden.

4.             AANVULLENDE VEREISTEN.  Bepaalde aspecten van de diensten kunnen onderworpen zijn aan aanvullende vereisten, richtlijnen, andere technische en niet-technische specificaties of andere regels of beleidslijnen naast die in deze voorwaarden (de ‘aanvullende vereisten’). In geval van tegenstrijdigheid tussen de aanvullende vereisten en deze voorwaarden hebben de aanvullende vereisten voorrang.

5.             WIJZIGINGEN. Yardi en het bedrijf kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen of bijwerken en kunnen zich te allen tijde en van tijd tot tijd het recht voorbehouden om de site of een deel daarvan, of bepaalde of alle diensten of functies van de site, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u. U gaat ermee akkoord dat Yardi en het bedrijf geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor het falen van de site en de verwijdering van andere inhoud die door de site wordt onderhouden of verzonden. U stemt voorts ermee in dat Yardi noch het bedrijf aansprakelijk zal zijn jegens u of jegens derden voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de site. Wijzigingen aan deze voorwaarden worden geplaatst op de relevante plaats van de site en worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen. U kunt de recentste versie van de voorwaarden te allen tijde bekijken door te klikken op de link Dienstvoorwaarden op alle webpagina’s van de site. U gaat ermee akkoord de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van alle wijzigingen. Door de site of diensten voort te gebruiken na een dergelijke wijziging, aanvaardt u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door dergelijke wijzigingen. ALS EEN WIJZIGING NIET AANVAARDBAAR IS VOOR U, DAN IS UW ENIG EN UITSLUITEND RECHTSMIDDEL EN VERHAAL OM HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE DIENSTEN TE ONDERBREKEN.

6.             REGISTRATIE EN GEBRUIK VAN ACCOUNTS Om bepaalde functies van de site of de diensten te gebruiken, moet u zich registreren en een met een wachtwoord beveiligd account (‘uw account’) aanmaken en/of vastgoedlijsten, huurovereenkomsten, huurvoorwaarden, postings, berichten, tekst, spraakcommando’s, afbeeldingen, foto’s, bestanden, video’s en andere informatie, materiaal of documenten (gezamenlijk ‘informatie en materiaal’) verzenden.

6.1          Uw account. U gaat ermee akkoord om: (a) waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie te verstrekken op basis van het registratieformulier; en (b) dergelijke informatie bij te houden en bij te werken om die te allen tijde waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Wij behouden ons het recht voor om uw account te verwijderen en elk huidig of toekomstig gebruik van de site (of een deel daarvan) zonder kennisgeving te weigeren, als blijkt dat u uw leeftijd, identiteit of andere informatie die in verband met uw account is verzonden, vervalst hebt, of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel is. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord, uw e-mailadres en uw account en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord en uw account. U gaat ermee akkoord om: (i) ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account, of een andere inbreuk op de beveiliging, (ii) uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen als u weet dat uw account gecompromitteerd is, (iii) ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uw account helemaal afsluit. U gaat ermee akkoord en u bevestigt dat u anderen niet toestaat om uw account te gebruiken, en dat u uw CommercialCafe-wachtwoord aan niemand bekend zult maken. U bent als enige verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoord en tevens voor alle handelingen onder uw wachtwoord en account, ongeacht of u daarvoor al dan niet toestemming hebt gegeven. Als u de controle over uw wachtwoord verliest, kunt u aanzienlijke controle over uw persoonsgegevens verliezen en kunt u mogelijk onderworpen worden aan wettelijk bindende acties die namens u worden ondernomen. U gaat voorts ermee akkoord om het wachtwoord van iemand anders op de site niet te gebruiken of om te proberen toegang te verkrijgen tot het CommercialCafe-account van een andere gebruiker. HET BEDRIJF KAN EN ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR VERLIES OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET NIET-NALEVEN VAN DIT ARTIKEL.

6.2          Privacybeleid en uw informatie en materiaal. Door het verzenden van informatie en materiaal en opdat wij u de diensten zouden kunnen verlenen, stemt u hierbij in met ons gebruik en het delen van uw informatie en materiaal zoals beschreven in het toepasselijke privacybeleid, dat via verwijzing in deze voorwaarden is opgenomen. Het privacybeleid kan worden geraadpleegd door te klikken op de link Privacybeleid op alle webpagina’s van de website. In geval van een tegenstrijdigheid tussen het toepasselijke privacybeleid en deze voorwaarden, heeft het privacybeleid voorrang. Daarnaast verklaart en garandeert u hierbij dat uw informatie en materiaal: (a) geen enkele verplichting jegens of rechten van een natuurlijke of rechtspersoon direct of indirect schenden, overtreden of aantasten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerlijke huisvesting, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen, andere intellectuele eigendom, publiciteit of privacyrechten; (b) niet frauduleus, misleidend, hatelijk, kwellend, beledigend, lasterlijk, honend, gewelddadig, bedreigend, profaan, vulgair of obsceen zijn; (c) anderen niet intimideren, geen onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade bevorderen tegen een persoon of groep, geen discriminatie bevorderen op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid of leeftijd, of anderszins interfereren met het gebruik van de site of de diensten door anderen; (d) geen illegale of schadelijke activiteiten bevorderen; en (e) niet illegaal, onwettig of strijdig zijn met de internationale, nationale, federale, staats-, provinciale of plaatselijke wetten of voorschriften die van toepassing zijn op het materiaal van de gebruikers wanneer het aangemaakt, vertoond of bekeken wordt.

6.3          Communicatie. Hoewel we via de site en de diensten een platform ter beschikking stellen waarmee derden kunnen communiceren, is het bedrijf niet betrokken bij deze communicatie met derden en is het in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van communicatie met derden, of voor het ontbreken van communicatie door een derde. De inhoud van dergelijke communicatie door derden wordt uitsluitend bepaald door de derde die verantwoordelijk is voor de communicatie, en niet het bedrijf. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de inhoud van informatie die rechtstreeks door ons wordt verstrekt. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat u alle problemen of twijfels over communicatie van derden met de verantwoordelijke derde zult aanpakken door rechtstreeks contact op te nemen met deze derde en niet met het bedrijf. Het bedrijf zal niet betrokken raken bij zaken met betrekking tot communicatie met derden, behalve wanneer het probleem uitsluitend te wijten is aan een storing of fout die zich voordoet op de site of in verband met de diensten.

6.4          Huurdersscreening. Als onderdeel van de diensten kunnen gebruikers toestemming krijgen om informatie via de site te verstrekken voor het uitvoeren van een antecedentenonderzoek of screening van de gebruiker namens een vastgoedbeheerder of eigenaar (een ‘screening’). Informatie die u via de site verstrekt met het oog op een dergelijke screening, zal worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid. Uw verzending van de voor een screening gevraagde informatie vormt uw toestemming voor het screeningsproces. Screenings kunnen ook worden geregeld door andere aanvullende vereisten die aan u kunnen worden meegedeeld in verband met de screening. U bevestigt dat u alle problemen of zorgen met screenings, inclusief de resultaten van screenings, zult behandelen door contact op te nemen met de desbetreffende vastgoedbeheerder of eigenaar, of zoals anderszins toegestaan onder de aanvullende vereisten die van toepassing zijn op de screening of zoals anderszins vereist door de wet. Yardi zal niet betrokken raken bij problemen die verband houden met de screening, behalve wanneer het probleem uitsluitend te wijten is aan een storing of fout die zich voordoet op de site of in verband met de diensten of zoals anderszins vermeld in de aanvullende vereisten die van toepassing zijn op de screening of zoals anderszins vereist door de wet.

6.5          Betalingen. Behalve zoals hieronder uitdrukkelijk bepaald, zijn alle betalingen die u via de site verzendt, met inbegrip van huurwaarborgen, huurbetalingen of andere diensten of transacties, bedoeld voor diensten die worden verstrekt door een vastgoedbeheerder, eigenaar of een andere partij dan Yardi. De totale bedragen die vereist zijn voor deze transacties, worden uitsluitend bepaald door u en elke andere partij met wie u een overeenkomst aangaat, en niet door Yardi. U bevestigt dat u eventuele discrepanties, problemen of zorgen met dergelijke betalingen zult aanpakken door rechtstreeks contact op te nemen met de andere partij in plaats van met Yardi. Yardi zal niet betrokken zijn bij dergelijke problemen, behalve wanneer het probleem uitsluitend te wijten is aan een storing of fout die zich voordoet op de site of in verband met de diensten. Gebruikers kunnen echter gebruikmaken van bepaalde betaalbare diensten, zoals screeningsdiensten, uitvoeringskosten voor de lease en dergelijke, die worden in rekening gebracht door Yardi of andere derden, die al dan niet een dochter- of gelieerd bedrijf van Yardi kunnen zijn. Yardi of een ander bedrijf kan deze vergoedingen rechtstreeks innen bij gebruikers zoals verstrekt door de site of de diensten. U bevestigt dat deze vergoedingen aan veranderingen onderhevig zijn.

Dienstenspecifieke voorwaarden kunnen nadere voorwaarden bevatten die van toepassing zijn op dergelijke betalingen (inclusief met betrekking tot terugbetalingen (indien van toepassing), factureringsregelingen en eventuele gevolgen van niet tijdig betalen). Aanvraagkosten worden niet terugbetaald, zelfs als een aanvraag wordt geweigerd, tenzij anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. U moet al deze voorwaarden met betrekking tot dergelijke betalingen door u naleven.

6.6          Elektronische handtekeningen.  Als u ervoor kiest om de functie voor elektronische handtekeningen van CommercialCafe te gebruiken, begrijpt u, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat u de mededeling over het gebruik van uw elektronische handtekening om documenten te ondertekenen, zorgvuldig hebt gelezen, en dat dergelijke documenten niet zullen worden ondertekend met uw elektronische handtekening zonder uw toestemming voor gebruik van uw elektronische handtekening. U gaat ermee akkoord dat u zult vertrouwen op uw eigen juridische adviseur om de toereikendheid van ondertekening met uw elektronische handtekening van de documenten en hun afdwingbaarheid vast te stellen, en dat Yardi geen garantie of andere verklaring geeft met betrekking tot de toereikendheid van ondertekening met een elektronische handtekening van de documenten onder toepasselijke internationale, nationale, federale, staats-, provinciale of lokale wetten of voorschriften.

7.             YARDI EN RECHTEN VAN HET BEDRIJF. U bevestigt dat Yardi en het bedrijf het recht hebben om schendingen van deze voorwaarden, inclusief van intellectuele eigendom, publiciteit en privacyrechten en beveiligingskwesties van de site, te onderzoeken en te vervolgen zover als wettelijk mogelijk is. Yardi en/of het bedrijf kunnen rechtshandhavingsinstanties inschakelen en met hen samenwerken bij de vervolging van gebruikers die deze voorwaarden schenden. U bevestigt dat Yardi en het bedrijf niet verplicht zijn om uw toegang tot of gebruik van de site of de diensten te bewaken, maar het recht hebben om dit te doen met het oog op de exploitatie van de site, om uw naleving van deze voorwaarden te verzekeren of om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of het bevel of de vereiste van een rechtbank, administratieve instantie of andere overheidsinstantie.

8.             ALGEMENE INHOUD VAN DE SITE. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid te beoordelen van alle meningen, adviezen, beweringen, verklaringen, diensten en andere informatie die via de site worden verstrekt. Het bedrijf onderschrijft of ondersteunt niet de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of kwaliteit van informatie, goederen, diensten of producten die op de site worden getoond of geadverteerd. Het bedrijf geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaringen of garanties met betrekking tot de informatie die op deze site verstrekt wordt.

9.             LINKS, PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN.

9.1          Websites en diensten van derden. De site kan links of spraaktoegang bevatten tot websites of hulpmiddelen van derden. Toegang tot dergelijke websites, diensten of hulpmiddelen van derden is uitsluitend inbegrepen voor het gemak van gebruikers en vormt geen enkele onderschrijving of goedkeuring door het bedrijf van de derden, iedereen die deze sites of hun producten of diensten sponsort, of de producten of diensten zelf. Het bedrijf geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaringen of garanties met betrekking tot de informatie verstrekt op een website of dienst van een derde die toegankelijk is vanaf de site, inclusief verklaringen of garanties met betrekking tot nauwkeurigheid of volledigheid. Omdat het bedrijf geen controle heeft over websites, hulpmiddelen, producten of diensten van derden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van informatie die beschikbaar is via dergelijke websites, hulpmiddelen, producten of diensten, uw gebruik of uw uitwisseling van informatie met dergelijke websites of diensten, of de inhoud, beweringen, verklaringen, reclame, producten, panden, diensten of andere materialen die beschikbaar zijn op dergelijke sites van derden, en deze informatie niet onderschrijft. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor schade of verlies veroorzaakt of verondersteld te zijn veroorzaakt in verband met uw gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, informatie, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke site of hulpmiddel. Als u beslist om toegang te krijgen tot dergelijke websites, producten, hulpmiddelen of diensten van derden, of om transacties aan te gaan met dergelijke derden voor hun producten, panden of diensten, dan doet u dit helemaal op eigen risico. Door de site te verlaten, kunt u onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid of andere algemene voorwaarden van dergelijke websites van derden. U bevestigt en begrijpt dat het bedrijf (a) geen juridisch, makelaars- of ander professioneel advies of diensten verleent aan vastgoedbeheerders, eigenaars of anderen die panden aanbieden of de site of de diensten anderszins gebruiken, (b) niet deelneemt aan onderhandelingen met betrekking tot leases of andere transacties waarbij derden betrokken zijn, of (c) geen huurpand of enige lease- of andere transactie tussen een gebruiker en vastgoedbeheerder, eigenaar of enige andere natuurlijke of rechtspersoon garandeert, onderschrijft of verzekert.

9.2          Google® Maps. De site maakt gebruik van Google Maps en gerelateerde inhoud waarvoor Google en haar licentiegevers een licentie hebben verleend aan Yardi. Door gebruik te maken van de Google Maps-functies die beschikbaar zijn op de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de toepasselijke Dienstvoorwaarden van Google.

10.          EIGENAARSCHAP. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat de site en de diensten intellectuele eigendom en eigendomsrechtelijk beschermde en vertrouwelijke technologie gebruiken en bevatten die eigendom zijn van of in licentie gegeven worden aan Yardi, en beschermd worden door toepasselijke intellectuele-eigendoms- en andere wetten en internationale verdragen (gezamenlijk ‘intellectuele eigendom van Yardi’).  U bevestigt en stemt voorts ermee in dat de site en de diensten intellectuele eigendom gebruiken en bevatten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie, gegevens, tekst, muziek, geluid, foto’s, grafische elementen, video’s, berichten, tags of ander materiaal dat eigendom is van of in licentie gegeven wordt aan ons, en beschermd wordt door de toepasselijke intellectuele-eigendoms- en andere wetten en internationale verdragen (gezamenlijk ‘intellectuele eigendom van het bedrijf’. Alle rechten voorbehouden. U gaat ermee akkoord om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yardi en het bedrijf geen intellectuele eigendom van Yardi of intellectuele eigendom van het bedrijf, de site of toegang tot de site te reproduceren, kopiëren, weer te geven, op te slaan, uit te voeren, te herplaatsen, te publiceren, te verzenden, te distribueren, te verkopen, te koop aan te bieden, in licentie te geven, te wijzigen, afgeleide werken van te maken of anderszins te gebruiken of te exploiteren voor commerciële doeleinden. U moet zich houden aan alle auteursrechtelijke mededelingen, informatie of beperkingen die zijn opgenomen in of zijn verbonden aan alle intellectuele eigendom van Yardi en intellectuele eigendom van het bedrijf. Alle handelsmerken zijn de eigendom van hun respectieve eigenaars.

11.          SCHADELOOSSTELLING. U gaat ermee akkoord om het bedrijf en zijn respectieve functionarissen, bestuurders, werknemers, aandeelhouders, opvolgers, agenten, gelieerde en dochterbedrijven en relevante derden, inclusief adverteerders, distributiepartners, verwijzingspartners, dienstverleners, licentiegevers, licentiehouders, consultants en aannemers (gezamenlijk de ‘gevrijwaarde partijen’) schadeloos te stellen voor en te verdedigen tegen alle schadeclaims, aansprakelijkheden, verliezen, kosten, schade of uitgaven, inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten, direct of indirect, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met: (a) uw nalatigheid of wangedrag; (b) uw informatie of materiaal bijgedragen aan of verzonden via de site of de diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie in verband met uw account; (c) uw gedrag, met inbegrip van uw gebruik van de site en de diensten; (d) uw verbinding met de site; (e) elke schending van of inbreuk op deze voorwaarden; (f) een schending of overtreding van intellectuele eigendom, privacy, publiciteit, vertrouwelijkheid of eigendomsrechten van een derde als gevolg van uw gebruik van de site of diensten; (g) uw gebruik van de functionaliteit voor ondertekening met een elektronische handtekening van CommercialCafe, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de toereikendheid van een elektronische handtekening of de afdwingbaarheid van een elektronisch ondertekende huurovereenkomst; of (h) uw gebruik van CommercialCafe Tenant Services spraakgeactiveerde commando’s via derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de diensten van Amazon Alexa en Echo (gezamenlijk de ‘claims’). U bent als enige verantwoordelijk voor de verdediging van dergelijke claims en voor de betaling van verliezen, kosten, schadevergoeding of uitgaven die voortvloeien uit het voorgaande aan zowel een derde als aan de gevrijwaarde partijen. Het bedrijf heeft het recht om naar eigen goeddunken zijn eigen juridische raadsman te selecteren om zich te verdedigen tegen alle claims (maar dit ontheft u niet van uw verplichting tot vrijwaring) en u bent als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle redelijke advocaatkosten van het bedrijf in verband daarmee. U moet het bedrijf onmiddellijk op de hoogte brengen als u kennis krijgt van reële of mogelijke claims, rechtszaken, acties, beschuldigingen of aanklachten die van invloed kunnen zijn op uw vermogen of op het vermogen van het bedrijf om zijn respectieve taken volledig uit te voeren of zijn rechten uit hoofde van deze voorwaarden uit te oefenen. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf mag u geen voorgestelde schikking of afwikkeling van een (uiteindelijke of andere) claim tegen u regelen, vervreemden of aangaan indien die schikking of afwikkeling resulteert in een verplichting of aansprakelijkheid voor het bedrijf.

12.          AFWIJZING VAN GARANTIES. U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN U GAAT AKKOORD:

12.1 UW GEBRUIK VAN DE SITE EN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO DE SITE EN DE DIENSTEN EN ALLE ANDER MATERIAAL, INFORMATIE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE ERIN ZIJN OPGENOMEN, WORDEN VERSTREKT IN DE ‘HUIDIGE STAAT’ EN ‘INDIEN BESCHIKBAAR’ ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. MET BETREKKING TOT DE SITE EN DE INFORMATIE EN HET MATERIAAL OP DE SITE, DOET HET BEDRIJF UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN VERKLARINGEN VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, DE GANG VAN ZAKEN OF DE UITOEFENING VAN FUNCTIES.

12.2        HET BEDRIJF GEEFT GEEN VERKLARING OF GARANTIE: (A) MET BETREKKING TOT DE BEVEILIGING, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID EN UITVOERING VAN DE SITE OF DE DIENSTEN; (B) MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN, ADVIEZEN, INFORMATIE OF LINKS DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN; (C) DAT DE SITE OF DE DIENSTEN OF ENIGE INFORMATIE EN MATERIAAL DAARIN ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN; (D) DAT DE SITE OF DE DIENSTEN OF ENIGE FUNCTIES OP DE SITE FOUTLOOS, BEVEILIGD, TIJDIG OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN; (E) DAT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DE INFORMATIE EN HET MATERIAAL DAARIN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR OF BESCHIKBAAR ZIJN; (F) DAT EVENTUELE FOUTEN IN DE SITE OF DE INFORMATIE OF HET MATERIAAL DAARIN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF (G) DAT DE SITE EN DE INHOUD ERVAN EN DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR STELT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

12.3        ELK MATERIAAL, ALLE INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, IS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.

12.4        GEEN ENKEL MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES OF INFORMATIE VERKREGEN DOOR U VAN HET BEDRIJF OF VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE OF DIENSTEN ZAL EEN VERKLARING OF GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN WORDT VERMELD.

12.5        SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE VERKLARINGEN OF GARANTIES NIET TOE. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

13.          BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

13.1        HET BEDRIJF EN ZIJN FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, OPVOLGERS, AGENTEN, GELIEERDE EN DOCHTERBEDRIJVEN EN RELEVANTE DERDEN, WAARONDER ADVERTEERDERS, DISTRIBUTIEPARTNERS, VERWIJZINGSPARTNERS, DIENSTVERLENERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, CONSULTANTS EN AANNEMERS (GEZAMENLIJK DE ‘PARTIJEN’) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR:

A.            DIRECTE, MIDDELLIJKE, AANVULLENDE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, AANVULLENDE OF MORELE SCHADE (MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, WINSTDERVING, KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN OF BEDRIJFSONDERBREKING), ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE EN/OF ENIGE COMMERCIALCAFE-SERVICE, MATERIAAL DIE U VAN OF VIA DE SITE TER BESCHIKKING STAAN (MET INBEGRIP VAN DERGELIJKE SCHADE OPGELOPEN DOOR DERDEN), ONGEACHT OF DE SCHADE TE VOORZIEN IS EN ONGEACHT OF DE GEVRIJWAARDE PARTIJEN, OF EEN VAN HEN, OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE;

B.            DE INHOUD VAN ALLE COMMUNICATIE, BERICHTEN OF INFORMATIE GEPLAATST DOOR U OF ANDERE DERDEN;

C.            DE INHOUD, DIENSTEN OF INFORMATIE VERSTREKT DOOR EEN WEBSITE DIE BESTEMD IS OM TE WORDEN GEËXPLOITEERD DOOR HET BEDRIJF OF ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN, MAAR DIE NIET DAADWERKELIJK VERBONDEN IS MET, BEHEERD WORDT DOOR, EIGENDOM IS VAN OF GEËXPLOITEERD WORDT DOOR HET BEDRIJF;

D.            DE INHOUD VAN EEN WEBSITE DIE NIET WORDT GECONTROLEERD, EIGENDOM IS VAN OF BEHEERD WORDT DOOR HET BEDRIJF EN DIE TOEGANKELIJK IS VAN OF GEKOPPELD IS AAN DEZE SITE; EN/OF

E.            ALLE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ELK GEBREK AAN PRESTATIE, FOUT, VERZUIM, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAGING IN DE WERKING VAN DE TRANSMISSIE, COMPUTERVIRUS OF DEFECTE LIJN.

13.2        U bevestigt dat de hierboven uiteengezette beperkingen een essentiële basis vormen van de onderhandeling en van de risicospreiding tussen de partijen. Sommige staten of jurisdicties staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe. Bijgevolg zijn sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Als u niet tevreden bent met een deel van de site of een van deze voorwaarden, dan is uw enig en uitsluitend rechtsmiddel om het gebruik van de site en diensten stop te zetten.

14.          HANDHAVING.  Het bedrijf is niet verantwoordelijk jegens u of anderen voor het nalaten van het bedrijf om de bepalingen in de voorwaarden af te dwingen.

15.          BEËINDIGING. U gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken en met of zonder kennisgeving, uw gebruik van de site of een deel daarvan, of bepaalde of alle diensten kunnen beëindigen, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, wegens gebrek aan gebruik door u of als wij van mening zijn dat u de letter of geest van de voorwaarden hebt geschonden of niet consequent hebt gehandeld. We kunnen ook naar eigen goeddunken en te allen tijde stoppen met het verstrekken van de site, of een deel daarvan, of bepaalde of alle diensten met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de site op grond van een van de bepalingen van de voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving kan gebeuren en u bevestigt en gaat ermee akkoord dat het bedrijf onmiddellijk elke verdere toegang tot de site kan weigeren. Voorts gaat u ermee akkoord dat het bedrijf niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw toegang tot de site of de diensten.

16.          BEVOEGDHEID. Hierbij verklaart en garandeert u aan het bedrijf dat: (a) u beschikt over de vereiste macht en bevoegdheid, zakelijk of anderszins, om het door deze voorwaarden gecreëerde bindende contract aan te gaan, zaken te doen namens uzelf en uw bedrijf  en al uw verplichtingen krachtens deze overeenkomst te ondertekenen, te leveren en te verrichten; (b) u het recht hebt om uw informatie en materiaal te verstrekken en te gebruiken op de manier die u hebt gedaan aan of via de site en/of via uw account; (c) u het recht hebt om de krachtens deze voorwaarden verleende licenties te verlenen; (d) uw prestaties krachtens deze voorwaarden en/of de hierin verleende rechten niet in strijd zijn met of resulteren in een schending of schending van een van de voorwaarden of bepalingen, of een verzuim vormen krachtens een contract of overeenkomst, waaraan u momenteel gebonden bent of in de toekomst gebonden zult worden; en (e) uw prestaties krachtens deze voorwaarden voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot exportcontrole-, privacy- en obsceniteitswetten), nationaal of internationaal.

17.          Gereserveerd.

18.          INTERACTIEVE GEBIEDEN.

18.1        Gebruik van interactieve gebieden. Op de site en/of als onderdeel van de diensten kunnen we gebieden aanbieden die interactie met de gebruiker mogelijk maken, waaronder bulletinboards, chatgebieden, forums, blogs, sms’jes, veelgestelde vragen of andere functies voor berichten en communicatie (de ‘interactieve gebieden’) voor het plaatsen van feedback, commentaren, berichten of andere input (‘commentaren’). U bevestigt dat alle interactieve gebieden openbaar en niet privé zijn en dat alle informatie of inhoud, inclusief ‘informatie en materiaal’, die u op een interactief gebied plaatst, door anderen kan worden gelezen en dat het bedrijf niet verplicht is om dergelijke informatie te beschermen. Het bedrijf raadt u aan geen persoonlijk identificeerbare informatie te plaatsen of op een andere manier te verspreiden in het interactieve gebied. Bovendien gaat u ermee akkoord om alleen commentaren te plaatsen die gepast, wettig en gerelateerd zijn aan de specifieke discussie of het interactieve gebied zelf. Zonder beperking mag u geen commentaren plaatsen of deelnemen aan andere activiteiten op de site die:

A.            belasteren, bedreigen, misbruik maken of anderszins inbreuk maken op de wettelijke rechten van anderen;

B.            schadelijk zijn voor kinderen, profaan, obsceen, onfatsoenlijk of raciaal of etnisch beledigend zijn;

C.            andermans rechten schenden op intellectuele eigendom, publiciteit of privacy;

D.            persoonsgegevens over andere sitegebruikers verzamelen of opslaan;

E.            advertenties, promoties, commerciële verzoeken, wedstrijden of enquêtes bevatten (tenzij u hiervoor onze schriftelijke toestemming hebt);

F.             spam, kettingbrieven of informatie bevatten, verzenden of verspreiden die bedoeld zijn om te helpen bij het plaatsen van een gok of weddenschap;

G.            virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of programma’s bevatten, verzenden of verspreiden die de werking van de computer van een ander, de site of software, hardware of andere gerelateerde apparatuur kunnen beschadigen of negatief kunnen beïnvloeden;

H.            de site of de door het bedrijf gebruikte netwerken of servers verstoren of anderszins hinderen;

I.              natuurlijke of rechtspersonen imiteren of een verkeerde voorstelling geven van uw band of relatie met een natuurlijke of rechtspersoon; of

J.             illegale activiteiten vormen.

18.2        Verzenden naar interactieve gebieden. U begrijpt en bevestigt dat, onder voorbehoud en overeenkomstig de licenties die hieronder worden uiteengezet, wij uw commentaren op de site kunnen weergeven en gebruiken voor andere marketing- en bedrijfsactiviteiten. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken het gebruik van commentaren te weigeren, commentaren van de site te verwijderen om welke reden dan ook, en commentaren te bewerken voor zowel de inhoud als het formaat. Wij behouden ons voorts het recht voor om uw toegang tot de site of enig Interactief gebied te allen tijde te beëindigen zonder kennisgeving om welke reden dan ook. Het bedrijf onderschrijft of controleert de commentaren of informatie die in een interactief gebied worden gevonden, niet en daarom wijst het bedrijf specifiek elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de interactieve gebieden en alle acties die voortvloeien uit uw deelname daaraan.

19.          ALGEMEEN.

19.1        Toepasselijk recht. Voor alle juridische procedures die voortvloeien uit het gebruik van de site en/of verband houden met de voorwaarden, zullen deze voorwaarden en de relatie tussen u en het bedrijf, ongeacht de keuze van wettelijke regels, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de staat waarin het pand zich bevindt. U en het bedrijf onderwerpen zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de jurisdictie van de rechtbanken in het district waar het pand zich bevindt, of aan de rechtbank van de bevoegde jurisdictie die zich het dichtst bij de rechtbank bevindt als er geen bevoegde rechtbank is, en de partijen stemmen in met de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken en doen uitdrukkelijk afstand van elk recht dat zij anderszins hebben om een dergelijke actie of procedure elders aanhangig te maken of te berechten. U en het bedrijf doen onherroepelijk afstand, voor zover wettelijk toegestaan, van elk bezwaar dat u nu of hierna mocht hebben tegen bepaling van de lokaliteit van een procedure die bij een dergelijke rechtbank aanhangig is gemaakt, of van elke vordering dat een gerechtelijke procedure die bij een dergelijke rechtbank aanhangig is gemaakt bij een niet-aanvaardbare rechtbank.

19.2        Toewijzing. U mag deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf, die het bedrijf naar eigen goeddunken kan toekennen of weigeren. Elke poging tot toewijzing in strijd met dit artikel is nietig en zonder kracht of effect. Het bedrijf kan deze overeenkomst te allen tijde vrij overdragen zonder voorafgaande kennisgeving. Onder voorbehoud van het voorgaande is deze overeenkomst bindend en komt ze ten goede aan de toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van elke partij.

19.3        Verklaring van afstand. Het niet-uitoefenen of niet-afdwingen van enig recht of bepaling zal geen invloed hebben op het recht van het bedrijf om dat recht of die bepaling op enig moment daarna uit te oefenen of af te dwingen, noch zal een afstand van een schending of verzuim van deze voorwaarden een afstand vormen van een daaropvolgende schending of verzuim of een afstand van de bepaling zelf.

19.4        Scheidbaarheid. Indien een rechtbank of bevoegde rechter van oordeel is dat een deel van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar is, gaan de partijen niettemin ermee akkoord dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in deze bepaling, en, niettegenstaande deze vaststelling, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

19.5        Volledige overeenkomst. Deze voorwaarden, de hierin opgenomen bepalingen en alle andere voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen door de partijen of via uw gebruik van de site of de diensten, vormen de volledige en uitsluitende overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot dit voorwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige verklaringen of afspraken met betrekking tot dit voorwerp.

19.6        Tijdsbeperking. U gaat ermee akkoord dat elke vordering of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met de voorwaarden of het gebruik van de site, moet worden ingediend binnen 1 jaar nadat een dergelijke vordering of rechtsvordering is ontstaan of voor altijd verjaart, ongeacht enige andersluidende wet of recht.

Bijgewerkt mei 6, 2022