POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY ZARZĄDZAJĄCEJ NIERUCHOMOŚCIĄ

Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności” lub „Polityka”) firmy zarządzającej nieruchomością („Firma”, „my”, „nasz”) opisuje nasze zasady prywatności dotyczące danych osobowych, które gromadzimy m.in. od osób („Państwo”, „Państwa”), które korzystają z dostępu do witryny internetowej naszej nieruchomości na portalu RentCafe lub z naszych powiązanych aplikacji mobilnych, które mogą być dostępne do pobrania (łącznie „Witryna”). Polityka prywatności RentCafe znajduje się na stronie internetowej: https://resources.yardi.com/legal/rentcafe-privacy-policy/.

CEL. Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Państwa o rodzajach danych osobowych, które o Państwu gromadzimy, w tym danych osobowych gromadzonych, kiedy odwiedzają Państwo Witrynę, oraz danych osobowych, które możemy otrzymywać od stron trzecich lub partnerów oprócz danych uzyskiwanych z Internetu, a także o tym, jak możemy wykorzystywać te dane, czy komukolwiek je ujawniamy, jakie decyzje mogą Państwo podjąć w odniesieniu do korzystania przez nas z danych i jak mogą Państwo te dane skorygować. Niniejsza Polityka nie obejmuje informacji zwolnionych z wymogów dotyczących powiadamiania o polityce prywatności, w tym danych o pracownikach, kontrahentach i osobach ubiegających się o pracę, a także danych przetwarzanych wyłącznie w kontekście osób prowadzących działalność gospodarczą.

NINIEJSZA WITRYNA NIE JEST PRZEZNACZONA DLA DZIECI, A FIRMA NIE POZYSKUJE ANI NIE GROMADZI ŚWIADOMIE NA WITRYNIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 13 LAT. JEŻELI FIRMA DOWIE SIĘ O TYM, ŻE DZIECKO W WIEKU PONIŻEJ 13 LAT PRZESŁAŁO DO FIRMY PRZEZ WITRYNĘ DANE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ OSOBY, FIRMA PODEJMIE ROZSĄDNE DZIAŁANIA W CELU USUNIĘCIA TYCH DANYCH ZE SWOICH REJESTRÓW ORAZ NIEWYKORZYSTYWANIA TYCH DANYCH W ŻADNYM CELU (Z WYJĄTKIEM KONIECZNOŚCI OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA TEGO DZIECKA LUB INNYCH OSÓB W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ PRAWO ALBO W INNY SPOSÓB WYMAGANY PRZEZ PRAWO).

PAŃSTWA ZGODA I ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI. PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY, BEZWARUNKOWO WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE DANYCH, W TYM DANYCH OSOBOWYCH, W SPOSÓB OPISANY W TEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŻELI NIE AKCEPTUJĄ PAŃSTWO POSTANOWIEŃ TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, NIE MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ Z WITRYNY.

Firma może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Będziemy zamieszczać te zmiany na stronie internetowej lub aktualizować datę Polityki Prywatności poniżej.  W niektórych przypadkach poinformujemy Państwa o nich poprzez e-mail lub powiadomienie na naszej stronie internetowej. 

DANE OSOBOWE GROMADZONE W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY

Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy różnego rodzaju dane osobowe.  Do celów niniejszej Polityki „dane osobowe” oznaczają dane, które identyfikują lub opisują konkretnego konsumenta lub gospodarstwo domowe, które są z nimi powiązane lub które można z nimi rozsądnie, bezpośrednio lub pośrednio skojarzyć lub powiązać.  Nie obejmuje to informacji pozbawionych cech identyfikacyjnych lub zbiorczych, a także informacji publicznych dostępnych legalnie w państwowych rejestrach.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:  Państwa imię i nazwisko, adresy e-mail, adresy korespondencyjne, kody pocztowe, adresy IP, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, wcześniejsze adresy, miesięczny czynsz płacony we wcześniejszych miejscach zamieszkania, pracodawców, stanowiska pracy, dochód, numery telefonu, informacje o karcie kredytowej, informacje o rachunku bankowym i kody banku, datę urodzenia, płeć, wiek, stan cywilny, nazwę użytkownika i hasło (jeżeli zarejestrują Państwo się jako użytkownik Witryny lub naszych produktów i usług), dane kontaktowe do użycia w nagłych wypadkach, informacje o Państwa zwierzętach domowych, informacje o Państwa pojazdach wraz z numerami rejestracyjnymi, dane lub identyfikatory biometryczne (jeżeli zaplanują Państwo samodzielne zwiedzanie i/lub skorzystają Państwo z naszych usług weryfikacji tożsamości), dane o tym, czy urządzenie inteligentne jest włączone czy wyłączone, czy drzwi są zablokowane, odblokowane, otwarte czy zamknięte; jednostkę, z którą powiązane są drzwi (jeżeli zdecydują się Państwo korzystać ze Smart Home, urządzenia (urządzeń) Home IQ lub Home IQ Hub), oraz inne informacje przydatne lub potrzebne do świadczenia wysokiej jakości usług naszym mieszkańcom i odwiedzającym.  Możemy również gromadzić o Państwu informacje dotyczące korzystania z Witryny oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane tak długo, jak korzystają Państwo z Witryny lub z naszych produktów i usług. Okresy przechowywania mogą zostać wydłużone, jeżeli mamy obowiązek przechowywania Państwa danych osobowych w związku z postępowaniami sądowymi, dochodzeniami i innymi podobnymi postępowaniami lub jeżeli wymagany jest lub dopuszcza się dłuższy okres przechowywania na mocy obowiązującego prawa.

Nie sprzedajemy i nie zamierzamy sprzedawać Państwa danych osobowych.

Dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy i udostępniamy Państwa dane osobowe

W odniesieniu do wszystkich powyższych kategorii danych możemy również gromadzić i ujawniać stronom trzecim dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa; kiedy uważamy w dobrej wierze, że obowiązujące prawo tego wymaga; na żądanie organów państwowych lub innych stron trzecich prowadzących śledztwo; w celu wykrywania oszustw oraz słabych punktów w zakresie technologii i bezpieczeństwa oraz ochrony przed nimi; w ramach reakcji na sytuację awaryjną; na rzecz usługodawców, z którymi zawarliśmy umowy; lub w celu innego rodzaju ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, stron trzecich, osób odwiedzających nasze strony internetowe i korzystających z aplikacji mobilnych, a także ogółu społeczeństwa.  Dane lub identyfikatory biometryczne możemy ujawniać naszym dostawcom usług technologicznych do celów weryfikacji Państwa tożsamości.  Możemy również udostępniać dane osobowe każdej osobie, na którą przenosimy nasze prawa lub obowiązki na mocy umowy lub w związku ze sprzedażą, fuzją lub konsolidacją naszej firmy bądź innego transferu aktywów, dobrowolną lub z mocy prawa, albo też osobie, która w inny sposób jest uznawana za naszego następcę lub cesjonariusza.

DANE OSOBOWE, KTÓRE BĘDZIEMY GROMADZIĆ W DALSZYM CIĄGU

Będziemy w dalszym ciągu gromadzić te same kategorie danych osobowych, które wymieniono powyżej, w tych samych celach. 

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII. Podobnie jak wielu innych operatorów stron internetowych firma może korzystać z plików cookie do personalizacji treści zgodnie z Państwa zainteresowaniami oraz do śledzenia Państwa korzystania z Witryny. „Pliki cookie” to pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze, które mogą być używane do przechowywania Państwa danych osobowych. Oprócz plików cookie firma może korzystać z innych znanych obecnie lub opracowanych później technologii, by obserwować zachowanie użytkowników odwiedzających Witrynę. Technologie te uzyskują dane o indywidualnych użytkownikach, ale są one używane tylko w celu opracowania zagregowanych statystyk na temat korzystania z Witryny.

Nasi usługodawcy mogą korzystać z plików cookie, które mogą być zapisywane na Państwa komputerze, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Ta Witryna korzysta z usług Lead Attribution i Marketing Attribution do oceny konwersji różnych kanałów generujących potencjalnych klientów.

Witryna korzysta z Google Analytics (i w przyszłości może wykorzystywać inne podobne witryny lub usługi), usługi analityki internetowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”), która pomaga Firmie uzyskać więcej informacji na temat użytkowania Witryny. Google Analytics umieści na Państwa komputerze pliki cookie, które generują wybrane przez nas informacje na temat Państwa korzystania z Witryny, w tym także adres IP Państwa komputera. Informacje te są przekazywane do Google i przez nie przechowywane. Informacje te będą wykorzystywane do celów oceny korzystania przez konsumentów z Witryny, sporządzania raportów na temat działania Witryny na użytek Firmy oraz świadczenia innych usług związanych z działaniem Witryny i korzystania z niej. Google może też przekazywać te dane stronom trzecim, gdy wymaga tego prawo lub gdy te strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Korzystanie z plików cookie przez Google Analytics opisuje polityka prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mogą Państwo usunąć istniejące pliki cookie, zezwolić na nie lub je blokować, a także ustawić preferencje dla konkretnych witryn w ustawieniach przeglądarki. Jeżeli zablokują Państwo wszystkie pliki cookie, nie będą Państwo w stanie korzystać ze wszystkich funkcji Witryny.

ZARZĄDZANIE E-MAILAMI I SMS-AMI. Mogą Państwo otrzymywać od Firmy e-maile i SMS-y z wielu powodów. Szanujemy Państwa potrzebę zarządzania korespondencją e-mailową i SMS-ową. Jeżeli mają Państwo konto na Witrynie Firmy, mogą Państwo wybrać swoje preferencje w ustawieniach konta. Mogą Państwo również zarządzać odbieraniem określonego rodzaju wiadomości, postępując zgodnie z instrukcjami, które wysyłamy do Państwa e-mailem. Prosimy pamiętać, że nawet jeżeli zrezygnują Państwo z otrzymywania niektórych e-maili, w dalszym ciągu będziemy musieli wysyłać Państwu e-maile z informacjami dotyczącymi Państwa jednostki i zarządzania nieruchomością oraz innymi ważnymi informacjami związanymi z transakcjami i administracją. 

WITRYNY STRON TRZECICH.. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko danych gromadzonych przez Firmę. Nie dotyczy ona innych witryn, do których można uzyskać dostęp przez niniejszą Witrynę, w tym m.in. witryn stron trzecich.

UZYSKIWANIE, WERYFIKACJA I ZMIANA PAŃSTWA DANYCH KONTAKTOWYCH. Jako posiadacz konta mogą Państwo przeglądać, weryfikować i zmieniać większość swoich danych kontaktowych związanych z Państwa profilem konta, logując się na swoje konto i edytując swój profil konta.  Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, mogą Państwo skontaktować się z nami w podany poniżej sposób. Z pewnymi wyjątkami mają Państwo prawo sprawdzić, jakie dane osobowe na Państwa temat przechowujemy. Możemy pomóc Państwu określić, jakie dane posiadamy na Państwa temat. Zanim udzielimy Państwu takiego dostępu, najpierw musimy potwierdzić Państwa tożsamość, a jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować Państwa tożsamości w wymaganym stopniu, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie.  Jeżeli nie możemy udzielić Państwu takiego dostępu, poinformujemy Państwa o tym w ciągu 45 dni od otrzymania Państwa zapytania i w miarę możliwości podamy Państwu powód tej decyzji.

DANE OSOBOWE OSÓB NIELETNICH. Nasze Witryny nie są przeznaczone dla osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat i nie gromadzimy świadomie danych osobowych od osób nieletnich.  Możemy gromadzić dane osobowe osób nieletnich, które podają rodzice i opiekunowie, w związku ze składaniem wniosku i wynajmem jednostki lub świadczeniem usług zarządzania nieruchomością.  Nie sprzedajemy danych osobowych osób nieletnich.

PRAWA MIESZKAŃCÓW STANU KALIFORNIA. Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) może dotyczyć mieszkańców stanu Kalifornia, których dane osobowe są gromadzone przez właścicieli nieruchomości o określonej skali lub spełniających inne kryteria. Jeżeli CCPA ma zastosowanie do nas, mieszkańcy stanu Kalifornia mogą zażądać informacji o danych osobowych gromadzonych na ich temat, a także usunięcia tych danych osobowych. Prawa te podlegają pewnym wyjątkom, w tym m.in. w przypadku danych osobowych podlegających ustawie o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej oraz ustawie Gramma-Leacha-Blileya.  Jeżeli dotyczy Państwa ustawa CCPA, mogą Państwo dowiedzieć się więcej o tych prawach i naszym rozpatrywaniu wniosków konsumentów, kontaktując się z nami w podany poniżej sposób. Jeżeli skorzystają Państwo z któregokolwiek z praw wynikających z ustawy CCPA, będziemy w dalszym ciągu traktować Państwa uczciwie.

Prawo do żądania ujawnienia danych, które zgromadziliśmy na Państwa temat

Jeżeli ustawa CCPA ma zastosowanie do nas i do Państwa danych, mogą Państwo przesłać do nas wniosek o przedstawienie następujących danych osobowych, które zgromadziliśmy: 

  • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Państwa temat.

  • Kategorie źródeł, z których zebraliśmy te dane osobowe.

  • Cele biznesowe lub handlowe, na potrzeby których zebraliśmy lub sprzedaliśmy te dane osobowe.

  • Kategorie stron trzecich, którym udostępniliśmy te dane osobowe.

  • Szczegółowe dane osobowe, które zebraliśmy na Państwa temat.

  • Kategorie danych osobowych (jeżeli takie są) na Państwa temat, które sprzedaliśmy, kategorie stron trzecich, którym sprzedaliśmy te dane, i kategoria lub kategorie danych osobowych sprzedanych każdej stronie trzeciej.

  • Kategorie danych osobowych na Państwa temat, które ujawniliśmy w celach biznesowych. 

Nasza odpowiedź na tego rodzaju wnioski obejmie 12-miesięczny okres poprzedzający otrzymanie wniosku.

Prawo do zażądania usunięcia danych osobowych, które od Państwa uzyskaliśmy 

Na Państwa prośbę usuniemy dane osobowe, które zebraliśmy na Państwa temat i których dotyczy ustawa CCPA, chyba że zachodzi istotny wyjątek od prawa do usunięcia.

Nie śledź

„Nie śledź” to preferencja dotycząca prywatności, którą użytkownicy mogą ustawić w niektórych przeglądarkach internetowych.  Nie odpowiadamy na przeglądarkę i nie śledzimy sygnałów.

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH. Aby ułatwić działalność na całym świecie, możemy przechowywać, przekazywać i uzyskiwać dostęp do danych osobowych, które zbieramy (zgodnie z powyższym opisem) lub które Państwo przesyłają nam przez Witrynę na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych krajach, w których my lub nasi usługodawcy prowadzimy działalność.

DOSTĘPNOŚĆ.  Dokładamy wszelkich starań, aby nasza komunikacja była dostępna dla osób niepełnosprawnych.  Aby złożyć związane z dostępnością reklamacje lub zgłosić bariery, prosimy skontaktować się z nami w podany poniżej sposób.

DOZWOLONE KORZYSTANIE. Zobowiązują się Państwo do powstrzymania się od modyfikowania, manipulacji, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji i innych prób odkrycia kodu źródłowego wszelkich Witryn oraz sprzętów i oprogramowania związanych z Witryną.

KONTAKT Z NAMI.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące tej polityki prywatności lub wykorzystywania zebranych danych, prosimy skontaktować się ze swoim zarządcą nieruchomości za pomocą formularza kontaktowego.

Kanada. W zakresie, w jakim ma to zastosowanie, niniejsza polityka prywatności została sporządzona na mocy ustawy o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych. Istnieją rzadkie wyjątki od obowiązków wymienionych powyżej.

Aby uzyskać bardziej ogólne informacje, należy skontaktować się z urzędem prezesa ds. ochrony informacji i prywatności w Kanadzie, który nadzoruje przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności w sektorze prywatnym. Prezes pełni również funkcję rzecznika w przypadku sporów dotyczących ochrony prywatności. Dodatkowe informacje i kontakt z prezesem można uzyskać pod adresem:

Adres: 112 Kent Street, Ottawa, ON K1A 1H3 
Numer telefonu: (613) 995-8210
Darmowy: (800) 282-1376
Faks: (613) 947-6850
TTY: (613) 992-9190
Witryna internetowa: www.priv.gc.ca/en/

Zaktualizowano:  24 lipca 2023 r.